Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 april

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 april 2021,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid extra bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast måndagen den 12 april 2021.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdag den 7 april 2021 vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Aktieägare ombeds i första hand att använda ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, investor.gloot.com eller genom följande länk https://postrosta.web.verified.eu/?source=gloot. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Formuläret ska fyllas i senast måndagen den 12 april 2021.

I andra hand kan formuläret skickas till G-Loot via e-post till [email protected] eller per post till G-Loot Global Esports AB (publ), Att. Jan Benjaminson, Birger Jarlsgatan 37b, 111 45 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar på detta sätt genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person och röstar på detta sätt ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 3 658 742 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvode.
8. Val av styrelseledamöter.
a) Patrik Nybladh,
b) Håkan Jerner,
c) Jonas Eriksson,
d) Viktor Fritzén, och
e) Johan Persson
9. Val av styrelseordförande.
a) Jonas Eriksson

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Valberedningen föreslår att Patrik Nybladh, eller den han utser vid sitt förhinder, ska utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av en eller två protokolljusterare (ärende 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder eller, vid förhinder för denna person, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Styrelsen föreslår att den röstlängd som föreslås att godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (ärende 6)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Fastställande av arvode (ärende 7)

Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden ska uppgå till 450 000 kronor (200 000 kronor), att arvodet till ledamöterna ska uppgå till 200 000 kronor (100 000 kronor). Detta är ett årsarvode och kommer att kalenderjusteras och gälla fram till ordinarie årsstämma 2021. Arvode utgår inte till ledamöter som är anställda i bolaget.

Val av styrelseledamöter (ärende 8)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Patrik Nybladh och Håkan Jerner samt nyval av Jonas Eriksson, Viktor Fritzén och Johan Persson[1].

Jonas Eriksson
Jonas Eriksson har tidigare bland annat varit VD och Chefredaktör för TT Nyhetsbyrån, VD för Canal Plus (numera C More), VD för Bonnier Tidskrifter, VD för LNK TV Litauen, ordförande för Retriver, ordförande SF Bio, ordförande Bonnier Home Entertainment, styrelseledamot i TV4 och i MTV Media Finland.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Utbildning: Civilekonomexamen från Mittuniversitetet i Sundsvall.

Jonas Eriksson är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Viktor Fritzén
Viktor Fritzén har tidigare varit CFO på LeoVegas har under sex år arbetat med strategiska ämnen som rör tillväxt, datadriven analys, M&A samt en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Viktor har många års erfarenhet av att resa kapital i roller som investment banker, CFO och styrelseledamot.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB, Avanza Pension, Readly International AB, AppJobs Sweden AB och StickerApp Holding AB.

Utbildning: Magisterexamen i Ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Viktor Fritzén är oberoende till så väl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Val av styrelseordförande (ärende 9)

Valberedningen föreslår nyval av Jonas Eriksson till styrelseordförande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till G-Loot via post eller e-post på adresser angivna ovan, senast den 3 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, senast den 8 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

[1] Johan Persson tillträdde 15 februari 2021 rollen som VD i bolaget. I samband med det lämnade han sin roll som ordförande och temporärt därmed även styrelsen. Presentation av Johan Persson finns på bolagets hemsida.

Stockholm i mars 2021

G-Loot Global Esports AB (publ)
Styrelsen

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022


Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ)

reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Tuesday 28 June 2022
Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021


Shareholders of G-Loot Global Esports AB

notice of general meeting (publ) reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Monday 21 June 2021


Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 april


Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ)

reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Tuesday 13 April 2021


Delårsbokslut jan - dec 2020

Aktiviteten på plattformen ökade under 2020 och därmed nettoomsättningen. Samtidigt ökade kostnaderna som ett resultat av fler anställda samt högre kostnader för att rekrytera nya spelare.

Rörelseresultatet för helåret är i linje med våra förväntningar men svagare än föregående år och sjönk från -137 Mkr till -249 Mkr.

Under större delen av 2020 har ledningen fokuserat på att säkra kapital för framtida tillväxt.


Rollbyte i G-Loot: VD och styrelseordförande byter plats

VD och styrelseordförande byter roller i den svenska esport-plattformen G-Loot.
För att förbereda bolaget för nästa steg i utvecklingen byter grundaren och VD Patrik Nybladh plats med styrelseordförande Johan Persson som utses till VD.


Role change in G-Loot: CEO and Chairman of the Board swap positions

The CEO and the Chairman of the Board swap roles in the Swedish esport platform G-Loot. To prepare the company for the next step, the founder and CEO Patrik Nybladh swaps roles with Chairman of the Board, Johan Persson, who is now appointed CEO.


G-Loot secures investment of half a billion SEK-one of the largest esports fundraises globally

Now the Swedish start-up is getting ready to expand its service across gaming platforms and create a strong, global brand.


G-Loot säkrar investering på en halv miljard kronor - en av världens största inom esport.

Nu gör den svenska startupen sig redo att expandera sin tjänst till fler spelplattformar och bygga ett starkt, globalt varumärke.


Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B StockholmFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted