Delårsrapport Q2 2020

GoldBlue AB har idag publicerat sin delårsrapport för januari-juni 2020

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettointäkter uppgick till 0,0 Mkr (0,6)
 • Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
 • Bruttoresultatet minskade till 0,0 Mkr (0,6)
 • Administrationskostnader minskade till -1,2 Mkr (-1,6)
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 Mkr (-0,6)

Händelser under första halvåret

 • GoldBlues VD träffade och utvärderade ett flertal bolag som var intresserade av att ta över GoldBlues börsplats
 • Årsstämman tog beslut om att genomföra ett inlösenprogram om 0,10 kr per aktie
 • Utestående köpeskilling om 5,2 Mkr betalades in i maj från köparen av GoldBlue Ltd
 • Bolagets styrelse tog beslut om att ingå avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Coegin Pharma AB

Händelser efter första halvåret

 • Inlösenprogrammet avslutades i början på juli då 0,10 kr delades ut till aktieägarna
 • GoldBlue genomför villkorat förvärv av Coegin Pharma AB. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB.
 • GoldBlue kallar till extra bolagsstämma den 29 september 2020

Med "Bolaget" eller "GoldBlue" avses GoldBlue med org.nr. 559078-0465. Uppgifter inom parentes avser föregående period.

VD HAR ORDET

Det är mycket glädjande att vi nu efter att ha utvärderat ett 20-tal bolag kan ta nästa steg mot att transformera GoldBlue till ett nytt bolag med verksamhet inom läkemedelsutveckling. Detta är en milstolpe för båda bolagen och skapar goda förutsättningar för utveckling av nya läkemedel.

Coegin Pharma utvecklar nya läkemedel inom kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer. Bolaget har en lång forskningshistorik och över 200 Mkr har investerats i bolaget sedan det grundades. Nu får GoldBlues ägare möjligheten att komma in på en värdering till 30 Mkr och våra befintliga aktieägare kommer att kvarstå som ägare till ca 30% av bolaget.

Förvärvet innebär att GoldBlue förvärvar samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS och detta skal finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB planerar att inom kort efter genomförd bolagsstämma i GoldBlue skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue, pro rata till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME.

Kvittningsemissionen ("Emissionen") avseende förvärvet av Coegin Pharma AS ska omfatta 356 500 000 aktier. Genom teckning och tilldelning av aktierna kommer Coegin Pharma AB att förvärva aktier i GoldBlue motsvarande 70 % av kapitalet och rösterna efter emissionen.

GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort. Inför bolagsstämman kommer GoldBlue att publicera en informationsbroschyr på bolagets hemsida avseende det villkorade förvärvet.

Detta innebär ett helt ny och mycket spännande resa för våra aktieägare.

Som största ägare i GoldBlue stödjar jag affären till 100 procent och jag tror på fin utveckling av Coegin Pharma när marknaden lär sig mera om bolagets verksamhet och utveckling.

Det första halvåret la jag ned mycket tid på att utvärdera olika bolag, vi sökte ett bolag med en stor värdepotential och hög kvalité på forskning och verksamhet. Efter att jag träffade Coegins styrelseordförande Niclas Lundqvist och bolagets VD kände jag att detta var rätt bolag och vi kom överens om villkoren för en affär.

Därefter har båda bolagen gått igenom bolagsgranskningar av advokater med ett bra resultat. Detta ledde till att både styrelser i Coegin Pharma och GoldBlue tog beslut om att genomföra affären.

Inlösenprogrammet

Under året tog vi beslut om ett inlösenprogram på den tidigarelagda årsstämman i början på april. Detta program gav var och en av våra ägare en ny inlösenaktie per gammal aktie och inlösenaktien löstes in i 0,10 kr per aktie i början på juli månad.

GoldBlue Ltd

Den återstående betalningen från köparen av GoldBlue Ltd om 5,2 Mkr betalades in i början på maj. Därmed är denna affär helt avslutad.

Detta är mitt sista VD ord för GoldBlue och jag ser fram emot att som aktieägare följa den spännade utvecklingen i Coegin Pharma.

Rune Löderup

VD, GoldBlue AB

Om GoldBlue

GoldBlue är ett investeringsbolag noterat på NGM Nordic SME.

Bolaget har under oktober 2019 sålt sin helägda verksamhet GoldBlue Ltd (Malta). Efter ett genomfört inlösenprogram i juli om 0,10 kr per aktie har bolaget idag en kassa om ca 7,4 Mkr.

GoldBlue genomför nu ett villkorat förvärv av Coegin Pharma AB. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB.

VD för Goldblue är Rune Löderup och styrelsen består av Harmen Brenninkmeijer som ordförande och Staffan Lindgren och Rune Löderup som ledamöter.

GoldBlue AB är noterat på den svenska börsen NGM Nordic SME och har ca 4 000 aktieägare.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Rune Löderup, VD
[email protected]

Viktig information: Denna information är sådan som GoldBlue AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 28 augusti 2020 kl 11.45 CEST.

Telefon: +46 (0)8 559 25 266
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 18A, Stockholm
Webb: www.goldblueab.se
Organisationsnummer: 559078-0465

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké för 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted