Kommuniké från extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 7 juni 2019

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll extra bolagsstämma den 7 juni 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 maj 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan och som kommunicerats i pressmeddelandet den 8 maj 2019.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 9 484 249,95 kronor genom en nyemission av högst 105 380 555 aktier.

Rätt att teckna aktierna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Teckningskursen för aktierna är 0,16 kronor, vilket är grundat på aktiens marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt för att säkerställa nyemissionens genomförande.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 13 juni 2019.

Teckning av aktierna sker under perioden från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt (dvs. med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning, medan teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista.

Med anledning av ovanstående beslut beslutade extra bolagsstämman även att ändra lydelsen av bestämmelserna i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande:

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. Alla aktier är av samma slag.

Stockholm 7 juni 2019

 

STYRELSEN

För mer information, kontakta:

Jihua Liu
Telefon: +46 (0)8 559 25 266
E-mail: [email protected] 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted