Delårsrapport Q3 2016

Juli - september 2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 6,9 miljoner kronor (7,2) 
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,2 miljoner kronor (-0,6)
 • Rörelseresultat: -0,8 miljoner kronor (-1,2)
 • Periodens resultat: -0,8 miljoner kronor (-1,2)
 • Resultat per aktie: -0,01 kronor (-0,02)
 • Nya kunder i Australien och Indien tillkom under kvartalet.
 • Första pediatriska hjärttransplantationen med Glycosorb® -ABO gjordes i Indien.
 • Bolaget har vidareutvecklat Glycosorb® -ABO för att förlänga produktens hållbarhet.
 • På majoriteten av Bolagets marknader har försäljningen ökat. Antalet försålda enheter av Glycosorb® -ABO minskade dock med 5 %. Huvudorsaken är att orderingången från den tyska marknaden minskade signifikant jämfört med motsvarande period förra året.

Januari - september 2016 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 23,6 miljoner kronor (21,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,1 miljoner kronor (-2,7)
 • Rörelseresultat: 0,2 miljoner kronor (-4,6) · Periodens resultat: 0,2 miljoner kronor (-4,6)
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,08)

VD har ordet
Under året har vi sett en positiv effekt av det arbete vi påbörjat för att ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. På majoriteten av våra marknader har försäljningen utvecklats mycket positivt under året. Exklusive den tyska marknaden har försäljningen ökat med 33 % fler sålda enheter under perioden januari till september. Trots nedgången i Tyskland har försäljningen ändå ökat på den europeiska marknaden, så även till den asiatiska, australiensiska och nordamerikanska, vilket är positivt då beroendet av den tyska marknaden minskar.

När Glycosorb® -ABO introducerades på den tyska marknaden (2004) gjordes 489 njurtransplantationer från levande givare (LD), men inga blodgruppsinkompatibla. Antalet LD njurtransplantationer ökade successivt och under 2011 genomfördes totalt 795 stycken, varav 151 blodgruppsinkompatibla, tack vare Glycosorb® -ABO.

Under 2011-2012 uppdagades oegentligheter gällande allokeringen av organ postmortem (Glycosorb® -ABO ej inblandad). Härefter har antal organdonatorer minskat med drygt 30 %. Denna händelse som berörde organ från avlidna givare, blev negativ för hela transplantationsverksamheten och viljan till att donera har minskat. Under 2016 har den tyska transplantationsverksamheten drabbats genom att media förmedlat negativa erfarenheter av donation (Glycosorb® -ABO ej inblandad).

Till följd av ovan har en studie påbörjats med syfte att följa upp ett större antal donatorer för att få fram ett bra statistiskt underlag som kan användas vid upplysningar om bl.a. givarens risker och hälsotillstånd efter transplantationen. Minskningen bör snart plana ut, eftersom fördelarna av transplantation för patient och samhälle är stor jämfört med dialys.

I januari 2016 utfördes den första simultana behandlingen med hjärt/lungmaskin och Glycosorb® -ABO på ett engelskt transplantationscentrum för att möjliggöra en blodgruppsinkompatibel akut hjärttransplantation. Samma metodik användes under kvartalet även i Indien med lyckat resultat.

Efter periodens utgång publicerade ett indiskt transplantationscentrum resultat från tre akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer. I samtliga fall räckte det med en fyra till sex timmar lång Glycosorb® -behandling före transplantation för att få ner höga nivåer av blodgruppsantikroppar till en säker nivå. Den effektivare behandlingen underlättar användningen av produkten vid akuta transplantationer från avlidna givare (lever, hjärta, njure, lunga). Resultaten är således mycket betydelsfulla.

Vår distributör i Mexiko har under tredje kvartalet erhållit samtliga nödvändiga tillstånd från de mexikanska myndigheterna för att sälja och distribuera Glycosorb® - ABO på denna potentiellt stora marknad

Väsentliga händelser efter periodens utgång
7 oktober 2016: Lyckade levertransplantationer i Indien och nya kunder i Spanien

Kommande informationstillfällen 
Bokslutskommuniké 2017-02-17

Lund den 18 november 2016

Glycorex Transplantation AB (publ)
Org.nr. 556519-7372

Leif Smeby
Styrelseordförande

Kerstin Jakobsson  
Styrelseledamot

Thomas Niklasson
Styrelseledamot

Kurt Nilsson  
Styrelseledamot

Johan Nilsson
Verkställande direktör

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, [email protected], 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 08:30 CET.

Kort om Glycorex Transplantation AB
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området organtransplantation. Företagets huvudprodukt, Glycosorb® -ABO, möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted