Delårsrapport kvartal 3, 2018

 Juli - september 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 6,5 miljoner kronor (7,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,4 miljoner kronor (-0,2)
 • Rörelseresultat: 0,1 miljoner kronor (-0,8)
 • Periodens resultat: 0,1 miljoner kronor (-0,8)
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (-0,01)
 • Sammantaget ökade försäljningen till den asiatiska marknaden markant och utgjorde totalt sett 17 % (6 %) av omsättningen.
 • Positiv försäljningsutveckling i framförallt Indien, Tyskland, Israel och Singapore.
 • Indien har under kvartalet varit Bolagets näst största marknad efter Tyskland.
 • Svagare försäljningsutveckling framförallt till Österrike, Australien, Holland och Frankrike.
 • De två första njurtransplantationerna med Glycosorb®-ABO genomfördes framgångsrikt i Nepal.
 • Bolaget har under perioden utvecklat en fullskalig produkt avsedd för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

Januari - september 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 23,4 miljoner kronor (22,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 2,8 miljoner kronor (0,3)
 • Rörelseresultat: 1,8 miljoner kronor (-1,6)
 • Periodens resultat: 1,8 miljoner kronor (-1,7)
 • Resultat per aktie: 0,03 kronor (-0,02)
  Tredje kvartalet   9 månader
Belopp TSEK jul-sep 2018 jul-sep 2017   jan-sep 2018 jan-sep 2017
Nettoomsättning 6 487 7 104   23 368 22 404
Förändring av lager av färdiga varor 562 -470   464 -240
Aktiverat arbete för egen räkning 956 1 171   3 545 3 861
Övriga rörelseintäkter 42 5   188 33
Summa 8 047  7 810    27 565  26 058 
Rörelsekostnader -7 610 -7 958   -24 802 -25 659
Av- och nedskrivningar -310 -638   -960 -1 913
Övriga rörelsekostnader - -21   - -59
Rörelseresultat 127  -807    1 803  -1 573 
Finansnetto -47 -30   -64 -85
Resultat före skatt 80  -837    1 739  -1 658 
Skatt 14 -   14 -
Periodens resultat 94  -837    1 753  -1 658 
           
Resultat per aktie, SEK 0,00 -0,01   0,03 -0,02

   
VD har ordet

Försäljningsutveckling
Under årets första nio månader har nettoomsättningen ökat med 4,3 % jämfört med samma period föregående år, nettoomsättningen hamnade på 23,4 MSEK (22,4). Vi uppvisar ett positivt resultat om 1,8 MSEK (-1,7). 
Tredje kvartalets nettoomsättning blev 6,5 MSEK (7,1) och periodens resultat förbättrades till 0,1 MSEK jämfört med -0,8 MSEK under tredje kvartalet 2017.

Vi har sett en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. Försäljningsutvecklingen 2018 har varit positiv på flertalet av våra marknader. Bäst utveckling har vi haft i Tyskland, Indien, Singapore och Israel. Sammantaget har försäljningen till den asiatiska marknaden ökat med 109 % under året. Den asiatiska marknaden utgjorde under årets första nio månader 15 % (8 %) av försäljningen, medan den europeiska marknaden, som fortfarande är vår huvudmarknad, utgjorde cirka 77 % (82 %). Den indiska marknaden har tack vare den goda försäljningsutveckligen under tredje kvartalet, för första gången, klättrat upp till att bli bolagets näst största marknad.

Däremot har försäljningen till den engelska marknaden utvecklats negativt under året (-48 % jämfört med samma period 2017). Detta beror på det paired exchange program man har introducerat, som har lett till att antalet blodgruppsinkompatibla transplantationer har halverats. Erfarenheten från andra länder visar på att väntetiden till transplatation ökar och att en hög andel blodgrupp O-patienter inte blir transplanterade i programmet. Detta leder till att totalkostnaden blir högre än om Glycosorb®-ABO hade använts.

De två första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationerna från närstående levande givare i Nepal genomfördes under kvartalet. De transplanterade njurarna fungerade bra efter de båda transplantationerna. 

Efter periodens utgång har Glycosorb®-ABO använts för första gången på Kanarieöarna.
Produkten har även fortsatt att användas i Mexiko.

Under kvartalet förstärke vi försäljningsorganisationen för att ytterligare öka marknadssatsningen och affärsutvecklingen på tillväxtmarknaderna.

Utvecklingsprojekt
Under kvartalet har vi tagit fram en produktvariant av Glycosorb®-kolonnen, som uppvisat lovande prekliniska resultat för reduktion av HLA-antikroppar och blodgrupp A/B specifika antikroppar (in vitro). Mellan 20-25 % av alla dialyspatienter är HLA-sensitiserade och detta har gjort det svårt att transplantera dessa patienter. Avsikten med produkten är att fler HLA-sensitiserade patienter ska kunna transplanteras.

Den medicintekniska produkt som vi utvecklat för behandling av Myasthenia gravis (MG) patienter uppvisar goda resultat in vitro. Vi har tagit fram en fullskalig kolonn, som har visats effektivt eliminera autoantikroppar i blodplasma från MG-patienter i de in vitro försök som genomförts. Ingen påverkan på andra antikroppar eller övriga blodkomponenter har påvisats. De försök som genomförts visar också att kolonnerna kan steriliseras utan negativ påverkan på effektiviteten.

Produkten kommer nu att behöva valideras angående dess lagringsstabilitet samt avseende dess biokompatibilitet och funktion. Produkten behöver integreras med vårt befintliga kvalitetssystem och produktionen behöver valideras. Faller detta väl ut kommer vi att därefter påbörja registreringsarbetet av produkten, primärt för de europeiska marknaderna.
Produkten vi utvecklat för framtagning av universell blodplasma (UBP) håller nu på att integreras i vårt befintliga kvalitetssystem. När detta är klart avser vi att söka registrering av produkten. Marknadsintroduktion kommer primärt att ske på den europeiska marknaden.
Både UBP- och MG-produkten förväntas uppvisa betydande synergieffekter med Bolagets befintliga produkt Glycosorb®-ABO i både produktion och försäljning.

Nyemission
Efter periodens utgång genomförde vi en nyemission i syfte att stärka vår finansiering primärt för att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. Utfallet av emissionen kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande inom en vecka. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2018-10-31: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att man genomför nyemission med de primära avsikterna att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

 • 2018-11-19: Glycorex Transplantation AB (publ.), meddelar att man inleder ett samarbete med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer


Bokslutskommuniké januari-december 2020

Fortsatt försäljningsåterhämtning i 4:e kvartalet trots Covid-19

Oktober - december 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,3 miljoner kronor (8,1). 
 • Rörelseresultat: -2,5 miljoner kronor (0,9). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 68 tkr (100).
 • Periodens resultat: -2,6 miljoner kronor (0,6). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 16 tkr (10).
 • Resultat per aktie: -0,04 kronor (0,01), inga utspädningseffekter.
 • Fortsatt försäljningsåterhämtning i Europa.
 • Försäljningen på vår största marknad Tyskland ökade med 18%.
 • Negativ inverkan av pandemin utanför Europa, med undantag för Australien som fortsätter växa.
 • Distributörsavtal tecknat för Turkiet - världens 3:e största marknad för njurtransplantationer från levande givare.
 • Pontus Nobréus tillträdde som VD den 15 oktober 2020.


Januari - december 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 27,0 miljoner kronor (36,1).  
 • Rörelseresultat: -7,7 miljoner kronor (7,5). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 260 tkr (244).
 • Periodens resultat: -8,0 miljoner kronor (6,9). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 78 tkr (165 tkr).
 • Resultat per aktie: -0,11 kronor (0,10), inga utspädningseffekter.
 • Covid-19 påverkade försäljningen då transplantationer skjutits upp i många länder.
 • Störst påverkan på försäljningen i Tyskland (-27%) samt tillväxtmarknaderna Indien och Mexiko.
 • Trots pandemin ökade försäljningen i Danmark, Holland, Italien, Norge och Schweiz.
 • UBP produkten CE-märktes och utvalda referenskunder provar produkten.
 • UBP produkten har använts för konvalescentplasma från Covid-19 patienter och bidragit till att rädda liv.
 • Avtal tecknat med distributör i Turkiet.
 • Den 15 oktober 2020 tillträdde Pontus Nobréus som VD.
 • Emission i januari 2020 tillförde bolaget 39,9 miljoner kronor.

Glycosorb® ABO godkänd i Turkiet

Som tidigare meddelats har bolaget i oktober 2020 slutit avtal med en turkisk distributör. I samband med detta påbörjade distributören registreringen av Glycosorb® ABO vid det turkiska hälsoministeriet. Denna process är nu klar och produkten är godkänd och distributören kan importera och sälja Glycosorb® ABO i Turkiet.


Bolagets UBP-produkt har bidragit till att rädda liv i samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter

Som tidigare meddelats har bolagets produkt för framställning av universell blodplasma levererats till ett antal universitetssjukhus i Europa och Indien för att användas i samband med konvalescentplasma-behandling av covid-19 patienter. Ett av dessa sjukhus är Skånes Universitetssjukhus i Lund, där UBP-produkten bidragit till lyckade behandlingar av patienter med covid-19.


Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Glycosorb® ABO har använts intraoperativt för blodgruppsinkompatibel levertransplantation i Indien

En artikel(1) har nyligen publicerats där Glycosorb® ABO framgångsrikt har använts i samband med en blodgruppsinkompatibel levertransplantation från en levande givare i Indien. I samband med denna transplantation användes Glycosorb® ABO intraoperativt, dvs under pågående operation. Glycosorb® ABO används sedan tidigare för blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från levande givare, där mottagaren behandlas med Glycosorb® ABO före själva transplantationen.


Informerar om marknadspotential på Stora Aktiedagen Stockholm

Vid dagens presentation av Glycorex Transplantation på Stora Aktiedagen Stockholm, kommer bolaget bland annat informera om marknadspotentialen för bolagets huvudprodukt, Glycosorb® ABO inom njurtransplantationer.


Delårsrapport kvartal 3, 2020 (GTAB B)

Stark försäljningsåterhämtning, positivt resultat och kassaflöde


Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolagets teknologi för helblodsutvärdering på center i USA

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolagets teknologi kommer att testas på helblod i USA.


Glycorex Transplantation AB (publ) presenterar på Stora Aktiedagen Stockholm den 2 december 2020

Evenemanget arrangeras av Aktiespararna och genomförs i år digitalt under tre dagar från den 30 november till den 2 december. Bolaget kommer att representeras av VD Pontus Nobréus kl 15:30 -16:00 den 2 december.


Glycorex Transplantation AB (GTAB B): RA-produktens biokompatibilitetsstudier är slutförda med godkända resultat

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterad på NGM - Main Regulated, meddelar att biokompatibilitetsstudierna av RA-produkten är genomförda, samtliga med godkända och goda resultat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted