Delårsrapport kvartal 2, 2021

April - juni 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,0 miljoner kronor (3,3).
 • Rörelseresultat: -2,2 miljoner kronor (-6,4).
 • Periodens resultat: -2,3 miljoner kronor (-6,8).
 • Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,09), inga utspädningseffekter.
 • Statligt omställningsstöd på 0,85 miljoner kronor erhållet.
 • Positiv trend och god försäljningstillväxt på majoriteten av bolagets marknader bland annat med rekordförsäljning till Spanien och 74 procentig försäljningstillväxt på bolagets största marknad Tyskland.
 • Publikation i The Journal of Heart and Lung Transplantation visar på betydande fördelar av att använda Glycosorb® ABO intraoperativt för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer på barn.
 • Goda resultat med bolagets UBP-produkt presenterades på den spanska blod- och transfusionskongressen för 2021, SETS.
   
 • Stark avslutning av kvartalet och positiva signaler från marknaden inger optimism.

VD-kommentar
Försäljningsökning på 143 % och kraftigt förbättrat resultat

Efter en svag inledning på året har utvecklingen under andra kvartalet varit positiv med stigande efterfrågan på många marknader. Vi levererar ett starkt andra kvartal med en nettoomsättning på 8,0 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 143 % jämfört med 2020. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt mot föregående år och uppgick till -2,2 MSEK (-6,4). Under årets första halvår kan vi nu uppvisa en positiv omsättningstillväxt på totalt 18 %.

Försäljnings- och marknadsutveckling
På majoriteten av våra marknader har transplantationsverksamheten under andra kvartalet 2021 kommit i gång. Försäljningsutvecklingen under kvartalet var positiv på merparten av våra marknader. Starkast försäljningsåterhämtning efter ett covid-19-tyngt andrakvartal 2020 hade vi i Tyskland, Spanien, Indien, Österrike, Schweiz och Singapore. Utvecklingen i Spanien är speciellt glädjande då vi redan per den 30 juni i år sålt 50 % fler enheter dit än under hela året 2020 och även ca 40 % fler enheter än under hela året 2019. Till vår största marknad Tyskland såg vi en 74 procentig tillväxt.

Vi fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt på de stora marknaderna i Indien, Mexiko och Turkiet. I Indien tillkom tre nya centra under kvartalet och tio ytterligare har tillkommit efter periodens utgång. För en bred marknadspenetration i Turkiet är det viktigt att komma in i kostnadsersättningssystemet och initiativ för denna process har startats av vår partner i Turkiet. I Mexiko arrangerades under kvartalet ett webinar riktat till mexikanska läkare där Dr Guirado från Spanien berättade om sina goda erfarenheter av blodgruppsinkompatibla transplantationer med Glycosorb® ABO. Det är även glädjande att Europas största transplantationskongress, ESOT, i år hålls som en fysisk kongress där vi kommer att närvara.

UBP-produkten för framtagning av universella blodkomponenter
Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten.

Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en bredare lansering. På SETS i juni 2021, Congreso Nacional de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, presenterade ett nyckelcentrum i Madrid sina initiala resultat av UBP-produkten. Detta centrum hanterar och distribuerar cirka 250 000 bloddonationer per år, vilket gör det till ett viktigt strategiskt centrum i landet. Initialt har produkten utvärderats på covid-19 konvalescentplasma där man mätte påverkan på bland annat anti-covid-19 antikroppar, koagulationsfaktor VIII, fibrinogen och blodgrupp A- och B- antikroppsnivåer. Resultaten är bra och har banat väg för fortsatt utvärdering.

Även en större tysk blodbank avser presentera sina resultat under tidig höst. Här har man bland annat mätt eventuell påverkan i blodplasman på olika antikroppar specifika mot vanliga patogena virus efter behandling med produkten.

Ingen signifikant påverkan på andra antikroppar noterades, vilket är av betydelse för användning av produkten inom konvalescentplasma.

Härutöver har ett ledande centrum i USA utvärderat vår UBP-produkt för framtagning av universellt helblod. Massiv blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 helblod med låga nivåer (titrar) av anti-A/B antikroppar är begränsande. Produkter/metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang. Resultaten kommer att presenteras som posterpresentationer vid Society for the Advancement of Blood Management (SABM) runt 22-25 september och AABB runt den 17-19 oktober. I anslutning till dessa kommer sammanfattningar (abstracts) även att publiceras i två olika medicinska tidskrifter: "Anesthesia and Analgesia" och "Transfusion".

Utöver behandling av plasma och helblod ser vi en framtida potential för UBP-produkten för behandling av trombocytkoncentrat. För att reducera blodgrupp A- och B-antikroppar ur trombocytkoncentrat behandlas koncentratet med centrifugering. Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar hållbarheten för koncentratet. För att UBP-produkten potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, kommer UBP-produkten utvärderas i en jämförande studie. Ambitionen är att denna studie ska vara genomförd under hösten. Studien kan även ligga till grund för ett godkännande av produkten för användning inom denna applikation.

Ovan, i kombination med att det pågår utvärdering av produkten på flera andra centra för framtagning av universell blodplasma, ger förutsättningar för acceptans och en bredare lansering av denna nya produkt inom transfusionsmarknaden.

Angående Reumatoid artrit (RA)-projektet har detta löpt på som planerat under första halvåret 2021 och vi planerar för en klinisk studie.

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Johan Nilsson,
tf. VD Glycorex Transplantation AB

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 2 2021 I SIN HELHET BIFOGAS

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2021 kl 08:00 CET.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.

Nerladdningsbara filer


Framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod: Presentation av resultat vid SABM 2021 (översättning)

Glycorex Transplantation AB (publ.), noterat på NGM Main Regulated Equity, meddelar att Transfusionenheten vid University of Rochester Medical Center den 24/9 2021 presenterade sina erfarenheter av UBP-produkten för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod (LTOWB) vid årsmötet av Society for the Advancement of Blood Management (SABM).


Manufacturing of low titer-blood group O whole blood: Presentation of results at the SABM 2021 Annual Meeting

Glycorex Transplantation AB (publ.), listed on NGM Main Regulated Equity, announces that the Transfusion unit at the University of Rochester Medical Center presents their experience with the UBP-product for the manufacturing of low titer-blood group O whole blood (LTOWB) at the Society for the Advancement of Blood Management (SABM) today. 


Presentation av resultat av UBP-produkten på Jahrestagung DGTI

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Main Reulated Equity, meddelar att de första erfarenheterna av bolagets UBP-produkt från transfusionsenheten på Universitetssjukhuset i Regensburg presenteras idag, den 22 september 2021 som poster på Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI).


Delårsrapport kvartal 2, 2021

April - juni 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,0 miljoner kronor (3,3).
 • Rörelseresultat: -2,2 miljoner kronor (-6,4).
 • Periodens resultat: -2,3 miljoner kronor (-6,8).
 • Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,09), inga utspädningseffekter.

Universellt helblod: Presentation av resultat vid två amerikanska blodkonferenser

Som tidigare meddelats har ett ledande centrum i USA testat vår UBP-produkt för framtagning av universellt helblod. Vi kan nu meddela att resultaten kommer att presenteras som posterpresentationer vid Society for the Advancement of Blood Management (SABM) och AABB. I anslutning till dessa kommer sammanfattningar (abstract) även att publiceras i två olika medicinska tidskrifter: "Anesthesia and Analgesia" och "Transfusion".


Uppdatering kring UBP-produkten

Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten. Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en bredare lansering. Nya resultat har nyligen presenterats på den spanska blod- och transfusionskongressen för 2021, SETS. Resultat från blodbanker i andra länder är också inskickade för presentation efter sommaren. Vidare planeras en studie för behandling av trombocytkoncentrat som kan ligga till grund för ett godkännande av produkten även för denna applikation.


Pontus Nobréus lämnar rollen som verkställande direktör

Pontus Nobréus har idag blivit entledigad som verkställande direktör för bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en ny permanent vd. Vd-rollen kommer under denna interimperiod att axlas av bolagets tidigare vd Johan Nilsson.Årsstämman 8 juni 2021

Glycorex Transplantation har idag hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Besluten sammanfattas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted