Delårsrapport Q3 2016

Tredje kvartalet 2016

  • Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till 1 144 (2 602) KSEK.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -3 510 (-981) KSEK. Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar för tredje kvartalet uppgick till -3 050 (-510) KSEK.
  • Rörelseresultatet för moderbolaget för tredje kvartalet uppgick till -696 KSEK (-274)
  • Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -3 869 (-914) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -1,61 (-0,61) SEK.
  • Produktionen av olja och gas uppgick till 49 (51) fat oljeekvivalenter per dygn.
  • Eget kapital i koncernen uppgick till 7 087 (38 899) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på 16 (54)%.
  • Eget kapital i moderbolaget uppgick till 67 074 (48 688) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på 85 (95) %.
  • Utdelning till preferensaktieägare avseende kvartal 3 2016, på 295 KSEK har skjutits fram.
  • Bolaget har ändrat namn från Ginger Oil AB (publ) till Petrotarg AB (publ).
  • Enligt pressrelease 24 oktober 2016 listas Petrotarg AB (publ) åter på First Norths OBS-lista.

Kommentarer från VD Anders Lagerberg

Bästa Aktieägare,

Petrotarg har under tredje kvartalet producerat 3 873 (4 393) fat olja, till ett genomsnittspris av USD 42 (41) per fat och 847 (1 803) tusen kubikfot gas. Naturgaspriserna i USA har under perioden varit i en positiv trend med viss återhämtning. Genomsnittspriset för perioden är 1,88 (2,5) USD per 1000 kubikfot gas.

Petrotarg har hittills under 2016 haft sitt mest stormigaste, men även kanske sitt mest intressanta verksamhetsår under sin snart 20 åriga historia. Sedan sommaren 2014 har priset för råolja sjunkit från stabila nivåer kring 110 amerikanska dollar per fat, ner till dagens nivåer kring 50 amerikanska dollar per fat. Vid början av december 2015 handlades råoljan kring 44 - 45 amerikanska dollar per fat, för att vid årsskiftet 2015/2016 totalt haverera kring bottennivåer runt 30 amerikanska dollar per fat. Trots att en stor del av Bolagets produktion var säkrad genom terminskontrakt, s.k. hedging, gjorde Bolagets dåvarande styrelse bedömningen, för det fall att den kraftiga nedgången i råvarupriserna skulle fortlöpa, kunde innebära en framtvingad försäljning av Bolagets bestånd av olje- och gaskällor för att tillmötesgå bankkrediter i USA. För att skydda sig mot ett sådant förfarande beslutade styrelsen att den 4 februari i år, att försätta Petortargs helägda amerikanska dotterbolag Ginger Oil Company, med säte i Houston, Texas, i chapter 11 i amerikansk domstol, närmast likt en svensk företagsrekonstruktion.

Jag har personligen fört förhandlingarna i samgåendet mellan U.S. Energy Group AB och Ginger Oil AB, som tillsammans bildade den "nya" olje- och gaskoncernen Petrotarg AB. Jag har även personligen fört förhandlingar med den amerikanska bank som vid aktuell tidpunkt hade fordringar på ca 3,8 mUSD på vårat dotterbolag. Jag har personligen närvarat på förhandlingar med dotterbolagets rekonstruktör. Trots att tidigare ledning för vårat Bolag valt en egen rekonstruktör, anlitades US Energys advokater från den anrika amerikanska advokatfirman Andrews Kurth, som extern granskare av alla relevanta handlingar i processen. Allt detta har, förutom blod, svett och tårar, har även kostat oss aktieägare en ansenlig summa pengar, såväl som nytt tillfört kapital som kraftigt fall i Bolagets aktie. Med facit i hand känner jag ändå att vi har gjort rätt. Vi står nu ordentligt rustade, med en för branschen hög soliditet, en bankkredit som är hanterbar, och en rad såväl nya som gamla prospekt att sätta tänderna i.

Under de senaste åren har Bolaget samlat in en otrolig mängd med data och fakta om specifika markområden där koncernen har stora markrättigheter. På grund av svalt intresse för Bolagets aktie, i kombination med kraftigt vikande råvarupriser, har Bolaget under de senaste åren inte haft möjligheter att delta nämnvärt i exploateringar. Vad bolaget däremot har lyckats åstadkommit under dessa prekära tider, är att betrakta som någonting värdefullt för oss aktieägare. Företagsledningen i USA har, trots knapra förhållanden, lyckats behålla stora markrättigheter där man bedömer chanserna är mycket goda för storskalig kommersiell oljeproduktion. Den senaste tidens data har analyserats och en speciell produktionsteknik, beprövad på samma område som Bolagets markrättigheter finns, har visat sig vara framgångsrik.

Styrelsen har godkänt en större satsning på dessa fyndigheter, där tolv planerade borrningar av s.k. five-spots är inplanerade under kommande tolvmånadersperiod. Bolaget kommer löpande att analysera utfallet av dessa borrningar för att därefter besluta om att öka eller minska prospekteringstakten på området, allt beroende på varje källas enskilda utfall.

Förutom nämnda satsning genomförs det en studie avseende möjliga åtgärder i syfte att öka produktionstakten på ett område där majoriteten av Bolagets produktion och bevisade reserver finns. Det pågår även borrningar på ett område som Bolaget ursprungligen var största ägare i. Utförsäljningar från Bolaget av området har historiskt sätt skett, detta för att finansiera det löpande kassaflödet vid kärva tider. Som dellikvid vid försäljningarna, erhöll Bolaget en option. Optionen innebär att Bolaget får köpa sin sig till en viss andel motsvarande självkostnadspris vid färdigställande av en trolig kommersiell fyndighet. Det är min ambition att Bolaget vid varje sådan möjlighet, skall utnyttja optionen vid färdigställandet. Under kommande halvårsperiod är det fyra sådana borrningar inplanerade. Det saknas heller inte nya propåer att utvärdera, och förvärv av producerande enheter i framtiden kan därför inte uteslutas. Sådana förvärv skall, i så stor utsträckning det är möjligt, finansieras genom eget kapital.

Med nytt namn och nytt kapital, tillsammans med tillkommande ca 2 000 aktieägare, har jag en förhoppning att kunna leda Petrotarg in i ljusare tider. Bolagets fokus kommer vara att kontinuerligt öka sin oljeproduktion, bygga långsiktiga reservvärden av olje- och gasfyndigheter, vilket vid lyckat utfall kommer att komma oss aktieägare till godo.

Houston den 31 oktober 2016

Anders Lagerberg,
Verkställande Direktör
Petrotarg AB (publ)
   

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN                                                                                 

Bokslutskommuniké 2016   31 mars 2017
Delårsrapport Q1 2017   28 april 2017
Årsredovisning 2016   16 juni 2017
Delårsrapport Q2 2017   31 augusti 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 31 oktober 2016

Styrelsen för Petrotarg AB, org. nr 556545-4195

Carl R Henderson
Styrelseledamot

Håkan Gustâv
Styrelseledamot

Tom Pripp
Styrelseledamot

Don Neville
Styrelseledamot

Anders Lagerberg 
Verkställande Direktör

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Anders Lagerberg

VD, Petrotarg AB

Telefon: +46 (0)70 688 65 36

E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om Petrotarg

Petrotarg AB (publ) är en USA baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är från den 18 oktober 2013 noterat på Nasdaq OMX First North Stockholm. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Petrotarg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl 12.00.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2015


Årsredovisning 2014


Bokslutskommuniké 2014


Delårsrapport Q3 2014


Delårsrapport Q2 2014


Delårsrapport Q1 2014


Årsredovisning 2013


Bokslutskommuniké 2013


Delårsrapport Q3 2013


Delårsrapport Q2 2013


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted