Delårsrapport Q1 2014

FÖRSTA KVARTALET 2014
· Koncernens nettoomsättning första kvartalet uppgick till 3 733 (3 171) KSEK.
· Rörelseresultatet exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första kvartalet uppgick till 1 481 (424) KSEK.
· Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 426 (-513) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,26) SEK.
· Produktionen av olja och gas uppgick till 69 (65) fat oljeekvivalenter per dygn.
· Nettoinvesteringar uppgick till -62 (1 364) KSEK.
· Eget kapital i koncernen uppgick till 37,2 (49,3) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 65 (60) %.
· Utdelning till preferensaktieägare har under perioden uppgått till 295 KSEK.

Kommentarer från VD Åke Andersson

Bästa Aktieägare,

Ginger Oil har under 1:a kvartalet producerat 5 386 (5 527)fat olja, till ett genomsnittspris av USD 92 (94) per fat och 5 229(1 796) tusen kubikfot gas. Naturgaspriserna i USA har under perioden varit stigande. Genomsnittspriset för perioden är 4,6 (3,0) USD per 1000 kubikfot.  Oljepriset har legat mellan 90-100 USD/fat.

Ginger Oil:s affärsidé är att hitta olje- och gasfyndigheter med god potential och med ett begränsat risktagande. Målet är att skapa god avkastning för aktieägarna genom värdeökning på bolagets mineraltillgångar. Strategin är att söka prospekt i områden där mycket olja redan hittats och kunna utvärdera dessa självständigt med en egen organisation. Genom att använda effektivare geofysiska metoder skall bolaget söka efter och identifiera nya attraktiva formationer.

Ginger Oil har under 2013 genomfört en översyn av bolagets finansiering. Detta har resulterat i att större kredit till lägre ränta har erhållits hos en ny bank i Texas. Rörelsekrediten är nu 3,75 MUSD, mot tidigare 2,4 MUSD hos tidigare bank. Räntesats är 4 % jämfört med 6,75 % hos tidigare bank.

Avtal om säkring av oljepriset på delar av Gingers oljeproduktion har upprättat med BP:s trading kontor. Kontraktet innebär att BP och Ginger Oil har kommit överens om att för 2014 är 101 USD/fat, det högsta pris Ginger Oil kan få för sin olja. Det lägsta priset är fastställt till 89 USD/fat. Avtalet innefattar även 2015 men till ett något reducerat prisspann. Bolaget har för närvarande ett positivt kassaflöde, så den likvida situationen är tillfredställande.

Vid ett strategimöte i slutet av november 2013, där styrelsen och ledningen i USA deltog, fastslogs en strategiplan för åren 2014-2015,

Planen innebär bl.a. följande prioriteringar.
· Fortsatt utveckling av Oljefältet Horst
· Investera i nya prospekt med stor restriktivitet
· Uppnå fastställda produktionsmål

Under 2013 har bolagets huvuduppgift varit att utveckla oljefältet Horst och det förblir fokus även under 2014.

Horst oljefältet är den största oljeförekomsten i Gingers Oils historia och en av de största fyndigheterna i Arkansas. Ginger har idag fyra producerande källor i Horst prospektet. Man genomför en unitisering av oljefältet, som beräknas vara klar under hösten 2014. Gas-injiceringen i en av källorna, som i princip kommer att fördubbla utvinningsbar olja och öka produktionen ur de övriga källorna, kan sannolikt påbörjas något tidigare. Om allt går enligt planerna kommer minst två ytterligare källor att borras under 2015. När detta är slutfört, förväntas Horst fältet att ge betydande intäkter till Ginger Oil.

Man är övertygad att Horst oljan spiller över i ett område. Det område man först undersöker är Isabell prospekt, Nevada County första brunnen Isabell#1, kan komma att borras relativt snart.

Ett annat prospekt är Galaxy, West Texas, i Prospektet Galaxy Hill, borrades två torra brunnar  första halvåret 2013. En ny 3-D seismisk undersökning, med ny teknik har genomförts i området, som resulterat i Galaxy Panacea prospektet. I detta prospekt kommer 3 brunnar att borras under året.

Ginger Oil följer också strategin att satsa på intressanta projekt med liten risk. I enlighet med strategin har bolaget har beslutat gå in i ett projekt i Wyoming, Powder River Basin, Minnelusa Prospect och förbundit sig för 4 borrningar.

Ginger Oil koncernen visar ett resultat efter skatt på 426 (-513) KSEK för första kvartalet. Det visar också att en produktions ökning (utan kostnader för torrborrningar) kommer att ha stor påverkan på resultatet.

Ginger Oil fortsätter att arbeta för en ökad oljeproduktion med målet att fördubbla dagens produktionstakt till början av 2015.

Nästa redovisning och sammanfattning kommer att ske när bolaget redovisar halvårsrapport Q2 -2014 den 25 augusti 2014.

Ginger Oil AB:s årsstämma hålls den 6 maj 2014

(För fullständig kvartalsrapport, se bifogad fil)

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Åke Andersson

VD, Ginger Oil AB

Telefon: +46 705 204 885

E-post: aandersson@gingeroil.com

OM GINGER OIL
Ginger Oil AB (publ) är en USA baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas, Louisiana och Michigan. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Ginger Oils nettoomsättning uppgick till 12,3 MSEK under 2013. Bolaget är från den 18 oktober 2013 noterat på Nasdaq OMX First North Stockholm. För mer information, besök www.gingeroil.se.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted