Petrotarg - Justerat emissionsmemorandum och förlängd teckningstid

Bakgrund
Styrelsen för Petrotarg AB (publ) ("Bolaget" eller "Petrotarg") beslutade den 16 december 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Erbjudandet"). I samband med Erbjudandet har Bolaget upprättat ett emissionsmemorandum daterat 29 december 2016.

Justeringar i emissionsmemorandumet
Efter det att emissionsmemorandumet gjorts publikt har Bolaget noterat att felaktiga uppgifter inkluderats i detsamma. Vidare har vissa förhållanden ändrats, vilket gör att Emissionsmemorandumet inte längre återspeglar gällande förhållanden. Ett nytt emissionsmemorandum (det "Justerade Memorandumet") har offentliggjorts.

Det Justerade Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://investor.gingeroil.se/finansiella-rapporter/prospekt/. Det Justerade Memorandumet finns även tillgängligt på Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

Rättelser och justeringar i det Justerade Memorandumet avser följande uppgifter:

 • Efter fördjupad diskussion mellan Bolaget och större ägare kan meddelas att det nu finns teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 5 MSEK, motsvarande 34 % av emissionen, en ökning med 100 % mot tidigare åtaganden om 2,5 MSEK motsvarande 18 % av emissionen.
 • Tidigare uppgift om att EQTarg Capital AB sagt upp finansieringsavtalet med Bolaget har tagits bort. Finansieringsavtalet mellan EQTarg Capital AB och Bolaget gäller således alltjämt.
 • Efter en fördjupad diskussion mellan Bolaget och EQTarg Capital AB, har Bolaget beslutat att justera avsnittet "Emissionslikvidens användning". Tidigare uppgift, på temat att bolaget kunde använda emissionslikviden för att till EQTarg Capital AB betala förfallna skulder på 7,5 MSEK har justerats. Bolagets avsikt är att om möjligt amortera på skulden till EQTarg Capital AB, men Bolaget har inte förbundit sig att göra någon sådan amortering. Justerad text avseende "Emissionslikvidens användning" framgår det Justerade Memorandumet och citeras här:

"Emissionslikviden som efter emissionskostnader väntas uppgå till 13,8 MSEK avses att användas till att stärka Bolagets rörelsekapital kopplat till prospektering av kontrollerade markrättigheter. Detta innefattar ökade satsningar på Bolagets prospekterings och borrprogram. Bolaget har träffat avtal om bryggfinansiering med EQTarg Capital AB, ett bolag som kontrolleras av VD Anders Lagerberg. Bryggfinansieringen tog Bolaget ur den stormiga sommaren och in i expansionseran, tillsammans med annan finansiering och bankfinansiering i det amerikanska dotterbolaget. Styrelsen kan komma att använda emissionslikviden för att amortera på befintliga lån och kan i samband därmed också komma att förhandla om befintliga lån för att förbättre Petrotargs framtida verksamhet."

Justeringen får även återverkning på "VD har ordet" i den del det avser emissionslikvidens användning.

 • Uppgift avseende Banjosprojektet: för att öka Bolagets flexibilitet har Bolaget valt att återkalla sitt åtagande avseende Banjosprojektet. Banjosprojektet utvärderas alltjämt, och Bolaget kan komma att investera i Banjosprojektet framgent.
 • Uppgift avseende investering i markrättigheter i Edwards County, Texas: Beskrivningen av investeringen har fördjupats något.
 • Uppgift avseende närståendetransaktioner: Tidigare uppgift på temat att Anders Lagerberg, genom bolag, har erhållit 2 137 500 SEK i ersättning för emissionstjänster har justerats med hänsyn till att ersättningen ännu inte betalats. Således har Anders Lagerberg, genom bolag, en fordran på Bolaget om 2 137 500 SEK avseende ersättning för emissionstjänster. Totalt har Anders Lagerberg, genom bolag, fordringar på Bolaget om drygt 10 MSEK.
 • Det slutliga utfallet av inlösenprogrammet är att 541 767 preferensaktier löstes in och att dessa ersattes genom nyemission av 1 083 534 stamaktier. Det Justerade Memorandumet reflekterar detta utfall.
 • I avsnittet "Övrig information kring styrelseledamöter och ledande befattningshavare" har information lagts till om att Carl Hendersson och Don Neville var styrelseledamöter i Ginger Oil Company i samband med Chapter 11-förfarandet i USA. Chapter 11-förfarandet kan liknas vid en svensk företagsrekonstruktion.

Förlängning av Erbjudandet
Bolagets styrelse har beslutat att förlänga Erbjudandet med en vecka, innebärande följande tidsschema:

 • Teckning av aktier kan ske till och med den 25 januari 2017.
 • Handel i teckningsrätter kommer att ske till och med den 23 januari 2017.
 • Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) kommer att ske fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, pressmeddelande om sista dag för handel kommer att skickas ut i pressmeddelande i god tid innan sista handelsdag.

Kontaktperson:
Anders Lagerberg, VD
+46 (0)70 688 65 36
anders.lagerberg@usenergy.se

Denna information är sådan information som Petrotarg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017, kl. 17.30.

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma onsdagen den 31 juli 2019 kl. 10.00, Floragatan 8,Stockholm.


ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Petrotarg förvärvar fastighetsbestånd och riktar kontantemission om 7,5 MSEK

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.Årsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Petrotarg

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:


Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Petrotarg avyttrar 100 % av aktierna i Ginger Oil Company villkorat av aktieägarnas godkännande

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.Petrotargs verkställande direktör Anders Lagerberg har avlidit

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted