Pågående skriftväxling med Nasdaq Issuer Surveillance och information om pågående emission

Bakgrund
Styrelsen för Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har den 16 december 2016, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 9 december 2016 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 december 2016 till och med den 18 januari 2017.

Pågående skriftväxling med Nasdaq Issuer Surveillance
Nasdaqs Issuer Surveillance-avdelning har tillskrivit Bolaget och har anfört att bolaget, huvudsakligen på grund av brister i informationshantering och underlåtenhet att inkomma med en fullständig bolagsbeskrivning, bör inkomma med en ansökan om avlistning från Nasdaq First North. Om sådan ansökan om avlistning inte inkommer avser Issuer Surveillance att hänskjuta frågan till Nasdaqs disciplinnämnd.

Bolagets styrelse bestrider att grunder för avlistning föreligger, och har ingen avsikt att ansöka om avlistning. Bolagets styrelse tar dock de frågor som förts fram av Issuer Surveillance på stort allvar och arbetar hårt för att säkerställa att Bolaget i alla avseende uppfyller de krav som ställs på Bolaget till följd av listningen på Nasdaq First North. Det finns dock en risk att Bolaget inte är framgångsrikt i detta arbete. Det kan inte uteslutas att Nasdaqs disciplinnämnd kommer att besluta om disciplinära åtgärder, inkluderande avlistning från Nasdaq First North och/eller vite.

Information om pågående emission och handel med teckningsrätter
På grund av det pågående ärendet och då Bolaget är OBS-listat kommer Nasdaq First North, som Bolaget har förstått det, inte att medge att teckningsrätter i emissionen handlas på Nasdaq First North. Efter att ha utvärderat frågan har Bolagets styrelse valt att fullfölja den pågående emissionen. Bolaget utreder för närvarande om handel med teckningsrätter kan ske på en annan marknadsplats än Nasdaq First North.

Stockholm 2016-12-23

Kontaktperson:
Anders Lagerberg, VD
+46 (0)70 688 65 36
anders.lagerberg@usenergy.se

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Petrotarg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016, kl. 16:38.

ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma onsdagen den 31 juli 2019 kl. 10.00, Floragatan 8,Stockholm.


ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Petrotarg förvärvar fastighetsbestånd och riktar kontantemission om 7,5 MSEK

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.Årsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Petrotarg

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:


Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Petrotarg avyttrar 100 % av aktierna i Ginger Oil Company villkorat av aktieägarnas godkännande

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.Petrotargs verkställande direktör Anders Lagerberg har avlidit

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted