Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 3 december 2016, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 2 december 2016 kl. 17.00. Anmälan kan göras skriftligen till Petrotarg AB (publ), att: Bolagsstämma, c/o Eqtarg Capital AB, Box 225,781 23 Borlänge eller per e-post till info@gingeroil.se. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste, då avstämningsdagen är en lördag, vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 2 december 2016. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
7. Beslut om att anta ny bolagsordning
8. Beslut om inlösenprogram avseende preferensaktier och om nyemission av stamaktier genom kvittning
9. Beslut om nyemission av stamaktier genom kvittning
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, Bilaga 1, innebärande (i) justering av gränser för aktiekapital och antal aktier i Bolaget, samt (ii) ändring av räkenskapsår till kalenderår.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett inlösenprogram, genom vilket bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om högst 1 083 534 SEK. Minskningen ska genomföras genom en indragning av högst 541 767 preferensaktier. Samtliga preferensaktieägare har beretts möjlighet att delta i inlösenförfarandet. De som anmält sig i behörig ordning är inlösningsberättigade. Inlösenlikviden uppgår till 10,50 SEK per aktie. Stämmans beslut att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier är villkorat av att stämman också beslutarom nyemission av 1 083 534 stamaktier.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 2 167 068 SEK genom nyemission av högst 1 083 534 stamaktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast får tecknas av innehavare av preferensaktier som till bolaget anmält sitt intresse att få preferensaktier inlösta, och ska betalas genom kvittning med 5,25 SEK per aktie, och ska tecknas på separat teckningslistan senast den 23 december 2016. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar avnotera del av preferensserien från First North för att därigenom spara bolaget oönskade kostnader. Teckningskursen baseras på preferensaktiernas och stamaktiernas inbördes värdeförhållande.

Styrelsens fullständiga förslag enligt denna punkt 9 på dagordningen framgår av Bilaga 2.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 531 200 SEK genom nyemission av högst 265 000 stamaktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast får tecknas av William D.Neville och Hans Blixt, och ska betalas genom kvittning med 7,50 SEK per aktie, och ska tecknas på separat teckningslista senast den 23 december 2016. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att William D. Neville och Hans Blixt har en fordran på bolaget. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Styrelsens fullständiga förslag framgår av Bilaga 3.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av stamaktier, och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor, i enlighet med Bilaga 4.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslutenligt punkterna 7, 8 och 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Emissionen i punkt 9 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7, 8, 9 och 10 och anknytande handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§, och 20 kap.8 samt 12-14§§ aktiebolagslagen kommer att finnas för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress samt på bolagets hemsida www.gingeroil.se från den 25 november 2016 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm, november 2016
Styrelsen för Petrotarg AB (publ)

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma onsdagen den 31 juli 2019 kl. 10.00, Floragatan 8,Stockholm.


ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Petrotarg förvärvar fastighetsbestånd och riktar kontantemission om 7,5 MSEK

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.



Årsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Petrotarg

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:


Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Petrotarg avyttrar 100 % av aktierna i Ginger Oil Company villkorat av aktieägarnas godkännande

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.



Petrotargs verkställande direktör Anders Lagerberg har avlidit

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted