Beslut vid disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Bakgrund
Styrelsen för Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") delgav marknaden i ett pressmeddelande av den 23 december 2016 att Nasdaqs Issuer Surveillance-avdelning hade tillskrivit Bolaget och anförde att bolaget, huvudsakligen på grund av brister i informationshantering och underlåtenhet att inkomma med en fullständig bolagsbeskrivning, borde inkomma med en ansökan om avlistning från Nasdaq First North. Eftersom Bolagets styrelse bestred att grunder för avlistning förelåg, och inte hade någon avsikt att ansöka om avlistning, hänsköt Nasdaqs Issuer Surveillance-avdelning ärendet vidare till Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ("Disciplinnämnden") för avgörande.

Beslut
Disciplinnämnden meddelade Bolaget sent den 17 februari 2017 att man fattat beslut i ärendet. Disciplinnämnden konstaterade för sin del att Petrotargs bristande informationsgivning måste betraktas som särskilt allvarlig när det gäller den bristande informationen avseende samgåendet med US Energy, eftersom det var fråga om en för Bolaget mycket betydelsefull transaktion. Den stora tidsutdräkten från det att US Energy offentliggjorde transaktionen till dess Petrotargs pressmeddelande offentliggjordes, visar enligt disciplinnämndens mening att Bolaget har saknat kapacitet för informationsgivning. Denna förseelse sammantagen med de övriga regelöverträdelserna är så allvarliga att marknadens och allmänhetens förtroende för Börsen, Nasdaq First North och värdepappersmarknaden i övrigt kan skadas. Vid denna bedömning anser disciplinnämnden att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North. Med beaktande av investerarnas och marknadens intresse samt omfattningen av handeln i Bolagets aktier och ägarstrukturen i Bolaget ska Bolagets aktier avföras från handel inom en månad från detta beslut.

Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer härav mot bakgrund av ovan att vara den 17 mars 2017.

Utvärderande om att avyttra de amerikanska tillgångarna samt framtida handelsplats
Styrelsen har som avsikt att inleda förhandlingar med avsikt att avyttra den amerikanska verksamheten. Det är styrelsens bedömning att sådana förhandlingar kan komma att vara gynnsamma för Bolagets aktieägare, då det är styrelsens uppfattning att rådande börskurs understiger substansvärdet för de amerikanska tillgångarna. Parallellt med detta undersöker styrelsen möjligheten att uppta Bolagets aktier till handel på annan lista. Det är styrelsens uppfattning att information i detta avseende kan delges marknaden i god tid före den 17 mars 2017.

"Jag är givetvis mycket besviken på Disciplinnämndens beslut, men mot bakgrund av de senaste årens negativa kursutveckling är jag övertygad om att styrelsen kommer att lyckas avyttra de amerikanska tillgångarna till en så pass gynnsam nivå att detta i slutändan gynnar samtliga aktieägare, säger Petrotargs VD Anders Lagerberg i en kommentar".

Stockholm 2017-02-21

Kontaktperson: Anders Lagerberg, VD
Tel: +46 (0)70 688 65 36
E-mail: anders.lagerberg@usenergy.se

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Petrotarg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017, kl. 15:30.

ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma onsdagen den 31 juli 2019 kl. 10.00, Floragatan 8,Stockholm.


ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Petrotarg förvärvar fastighetsbestånd och riktar kontantemission om 7,5 MSEK

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.Årsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Petrotarg

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:


Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Petrotarg avyttrar 100 % av aktierna i Ginger Oil Company villkorat av aktieägarnas godkännande

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.Petrotargs verkställande direktör Anders Lagerberg har avlidit

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted