Beslut om att genomföra en företrädesemission och en riktad emission

Styrelsen för Petrotarg har i dag den 16 december 2016, med stöd av bemyndigande från Extra bolagsstämman den 9 december 2016 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bakgrunden till beslutat är att styrelsen önskar öka soliditeten i koncernen, samt avsätta ytterligare medel för att exploatera markrättigheterna på Edwards County, i Texas.

Parallellt med denna nyemission genomförs en riktad nyemission till Medclair International AB, till samma villkor. Anledning till detta är att Medclair International AB tidigare tecknat aktier i Petrotarg, men att dessa aktier ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Denna emission omfattar högst 2 097 643 aktier och kan vid fullteckning tillföra bolaget ytterligare 4 719 698,00 kr, samt öka aktiekapitalet med högst 4 195 287,00 kr.

Emissionen omfattar högst 3 730 365 B-aktier till en kurs om 2,50 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 9 325 912,50 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 7 460 730,00 kronor

Sista dag att handla aktien inklusive teckningsrätt är den 22 december 2016, första dag aktien handlas exklusive teckningsrätt är den 23 december 2016.

För varje per avstämningsdagen innehavd aktie oavsett serie erhålls 5 teckningsrätter, för att teckna en ny B-aktie till kursen 2,50, krävs 6 teckningsrätter.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 december 2016 till och med den 18 januari 2017.

Handel i teckningsrätter kommer att ske från och med den 29 december 2016 till och med den 16 januari 2017.

Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) kommer att ske från och med den 29 december 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, pressmeddelande om sista dag för handel kommer att skickas ut i pressmeddelande i god tid innan sista handelsdag.

Den som per avstämningsdagen den 27 december 2016 är aktieägare i bolaget, äger rätt att teckna 5 nya B-aktier per varje 6-tal innehavda aktier, oavsett serie.

Tilldelning vid överteckning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 27 december 2016. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2016, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Stockholm 2016-12-16

Kontaktperson:
Anders Lagerberg, VD
+46 (0)70 688 65 36
anders.lagerberg@usenergy.se

Denna information är sådan information som Petrotarg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl 17.25.

Om Petrotarg AB (publ)
Petrotarg AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Petrotarg bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser

ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma onsdagen den 31 juli 2019 kl. 10.00, Floragatan 8,Stockholm.


ÅRSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma tisdagen den 31 juli 2018 kl. 16.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Petrotarg förvärvar fastighetsbestånd och riktar kontantemission om 7,5 MSEK

Petrotarg AB (publ) (nedan "Petrotarg" eller "Bolaget") har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 35 MSEK. Transaktionen är beroende av godkännande från målbolagets bank, samt aktieägarna i Bolagets godkännande vid en extra bolagsstämma.Årsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Petrotarg

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 19 maj 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman enligt följande:


Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Petrotarg avyttrar 100 % av aktierna i Ginger Oil Company villkorat av aktieägarnas godkännande

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra 100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.Petrotargs verkställande direktör Anders Lagerberg har avlidit

Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har under helgen nåtts av det tragiska beskedet att vår vän, affärskollega, styrelseledamot samt verkställande direktör, Anders Lagerberg, hastigt och under tragiska omständigheter avlidit. Styrelsen för Bolaget har söndagen den 12 mars 2017 haft ett extra sammanträde där Andreas Borg utsågs till tillförordnad VD för Bolaget. Borg är väl insatt i Bolaget och var för perioden november 2014 - sommaren 2016 CFO för U.S. Energy Group AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted