Extra bolagsstämma i Petrotarg

Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 december 2016 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


Niomånadersrapport

Tredje kvartalet 2016

 • Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till 1 144 (2 602) KSEK.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -3 510 (-981) KSEK. Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar för tredje kvartalet uppgick till -3 050 (-510) KSEK.
 • Rörelseresultatet för moderbolaget för tredje kvartalet uppgick till -696 KSEK (-274)
 • Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -3 869 (-914) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -1,61 (-0,61) SEK.
 • Produktionen av olja och gas uppgick till 49 (51) fat oljeekvivalenter per dygn.
 • Eget kapital i koncernen uppgick till 7 087 (38 899) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på 16 (54)%.
 • Eget kapital i moderbolaget uppgick till 67 074 (48 688) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på 85 (95) %.
 • Utdelning till preferensaktieägare avseende kvartal 3 2016, på 295 KSEK har skjutits fram.
 • Bolaget har ändrat namn från Ginger Oil AB (publ) till Petrotarg AB (publ).
 • Enligt pressrelease 24 oktober 2016 listas Petrotarg AB (publ) åter på First Norths OBS-lista.

Uppdatering gällande OBS-listning i Petrotarg

Petrotarg AB (publ) ("Petrotarg" eller "Bolaget") blir åter listade på Nasdaq First Norths OBS-lista.


Förändringar i styrelsen för Petrotarg

Styrelseordförande Frank Teneberg och styrelseledamoten Karin Burgaz har valt att omgående avsluta sina uppdrag i styrelsen för Petrotarg AB (publ) ("Petrotarg" eller "Bolaget"). Bakgrunden till beslutet är att de valt att avsluta sina uppdrag i MedClair International AB (publ) där de sitter på samma ägarmandat som i Petrotarg AB (publ). Någon omständighet i övrigt rörande Petrotarg har inte förekommit som utgör grund för deras beslut att avgå.Ginger Oil har bytt namn till Petrotarg

Bolagsverket har per 30 september 2016 godkänt det förslag till nytt firmanamn som röstades igenom på bolagsstämma den 29 juni 2016, varvid Petrotarg AB (publ) är bolagets nya namn med kortnamnet PTR.


Resultat från erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier

Ginger Oil AB (publ) ("Ginger Oil" eller "Bolaget") skickade under augusti månad ut ett erbjudande om utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier. Kortfattat var villkoren i erbjudandet att preferensaktieägare, under tidsperioden 9 augusti till och med den 26 augusti, gavs möjligheten att byta ut varje innehavd preferensaktie till två nya stamaktier.


Halvårsrapport

Andra kvartalet 2016

 • Koncernens nettoomsättning andra kvartalet uppgick till 1 327 (2 748) KSEK. 
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 737 (-2 638) KSEK. Rörelseresultat exklusive avoch nedskrivningar för andra kvartalet uppgick till -1 339 (562) KSEK. 
 • Rörelseresultatet för moderbolaget för andra kvartalet uppgick till 37 611 KSEK (-694)
 • Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -2 066 (-1 967) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,98 (-1,19) SEK.
 • Produktionen av olja och gas uppgick till 49 (53) fat oljeekvivalenter per dygn.
 • Nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar uppgick under första halvåret till 706 (3 497) KSEK. Avslutade säkringskontrakt har påverkat resultat och kassaflöde positivt under första halvåret med 3 679 KSEK.
 • Eget kapital i koncernen uppgick till 10 418 (37 369) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på 22 (52)%.
 • Eget kapital i moderbolaget uppgick till 67 299 (47 517) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på 93 (96) %.
 • Utdelning till preferensaktieägare avseende kvartal 2 2016, på 295 KSEK har skjutits fram.
 • Dotterbolaget Ginger Oil Company ansökte under första kvartalet hos domstol i Texas om skydd mot borgenärskrav enligt Chapter 11. Ansökan beviljades den 4 februari 2016. Efter godkänd rekonstruktionsplan återgick Ginger Oil Company till normal drift den 26 augusti 2016.
 • Ginger Oil AB har framgångsrikt förhandlat fram ett avtal med finansiell partner. Avtalet innebär att Ginger Oil AB utställer 1 600 000 teckningsoptioner vederlagsfritt med lösen 7,50 kr/aktie. Varje teckningsrätt belöper på tre år och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, tillförs bolaget 12 mSEK i nytt kapial. Innehavare av teckningsoptionerna är EQTarg Capital II Ab ("EQTarg"). EQTarg har ställt ut en kreditlina om 12 mSEK under en tolvmånaders period, varvid ca 7,5 mSEK är utnyttjat per rapportdagen. Finansieringen var villkorad att aktieägarna i Ginger Oil Ab godkände transaktionen, något som skedde på årsstämman den 29 juni 2016. 
 • Ginger Oil AB genomförde under första halvåret en strukturaffär med U.S. Energy Group AB (publ), läs mer under väsentliga händelser under perioden.
 • Mot bakgrund av att det helägda dotterbolaget Ginger Oil Company begärdes i Chapter 11, placerades Ginger Oil AB:s aktie på observationslista den 5 februari. En omlistning av Bolagets aktie från Nasdaq First North till AktieTorget planeras under kvartal 3.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted