RÄTTELSE, med bifogad kvartalsrapport Q2 2021

Gapwaves delårsrapport april-juni 2021:
Kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin

Kvartalet utmärker sig då den största affären i Gapwaves historia genomfördes; Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de ledande tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet har HELLA investerat 182,3 MSEK i Gapwaves via en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier till ett pris om 58,80 SEK per aktie.
Omsättningen för perioden april-juni 2021 uppgick till 14,9 MSEK (5,2 MSEK).

Avtalet visar tydligt att Gapwaves antennteknik är avgörande och unik inom radarmarknaden för fordonsindustrin, ett marknadssegment med extremt höga krav. Det faktum att ytterligare en av världens ledande tillverkare av bilradar väljer att licensiera vår teknik och även att investera i Gapwaves är en tydlig bekräftelse på det värde vi tillför. Avtalet är en viktig milstolpe och ett resultat av många års innovativ teknikutveckling och hårt arbete. Tillsammans skall HELLA och Gapwaves utveckla nästa generations radar med förväntad produktionsstart från 2024.

Affären med HELLA ger ringar på vattnet

Offentliggörandet av avtalet med HELLA har gett positiva signaler till marknaden och genererat ett ökat intresse för Gapwaves antennteknik även från andra kunder. Vi ser ett ökat inflöde av nya förfrågningar från Tier 1 inom fordonsindustrin men även inom radarvertikalerna "Last mile deliveries" och Trafikövervakning. De samarbeten som redan pågår med Uhnder och Smartmicro har fortlöpt väl och en ny order har erhållits från Uhnder på ett värde av 1.3 MSEK.

Vidare har en ny order erhållits av den globala techgiant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern består av ett nytt projekt på design och utveckling av avancerade 77 GHz antennprototyper. Ordern har ett värde om ca 3.7 MSEK med beräknad leverans under fjärde kvartalet 2021.

Efter periodens utgång erhölls en ny order på ett prototypprojekt på en 77 GHz högupplöst radarantenn från en för Gapwaves ny global Tier 1 där leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2021. Projektet avser att ta fram en antenn för en mer avancerad högupplöst fordonsradar.

Framtiden ser positiv ut

Nya kundorders och ökat intresse för Gapwaves 77 GHz radarantenn bekräftar återigen att Gapwaves antenn är ideal för radarapplikationer inom fordonsindustrin så väl som "Last mile deliveries" och trafikövervakning - marknadssegment i snabb tillväxt drivet av säkerhetsklassificeringar inom fordonsindustrin, ökad digitalisering och nya behov inom transportsektorn. Avtalet avseende hörn- och sidoradar som tecknats med HELLA har ytterligare ökat andra kunders angelägenhet att samarbeta med Gapwaves. Samarbetet med Frencken Group som produktionspartner har intensifierats under andra kvartalet. Frencken kan nu producera med bra prestanda och till konkurrenskraftig kostnad.

Gapwaves strategiska plan ligger fast och det ökade antalet kundspecifika utvecklingsprojekt ger förhoppningar om ett mycket starkt 2021. Vidare följer vi vår långsiktiga strategi att göra Gapwaves teknologi till standard för vågledarbaserade antenner och att bygga upp en bred och diversifierad kundbas som väljer Gapwaves anntennlösnngar för sina högvolymsprodukter.

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 MSEK (5,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-10,4 MSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -4,1 MSEK (-10,5 MSEK) vilket motsvarar -0,15 SEK (-0,38 SEK) per aktie
  • Periodens kassaflöde var 167,3 MSEK (-5,3 MSEK) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 231,4 MSEK (97,8 MSEK)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:
Som VD för Gapwaves är jag mycket stolt över vad vi åstadkommit under årets andra kvartal. Avtalet med HELLA är en milstolpe i Gapwaves historia och en bekräftelse på att Gapwaves är en världsledande leverantör av vågledarantenner. Jag vill rikta ett extra stort tack till alla våra kompetenta medarbetare. Nu har vi beviset på papper - att Gapwaves innehar kompetens att förändra hela millimetervågsmarknaden, vilket även avspeglar sig i ett mycket högt orderläge! Med det vill jag säga att jag är extremt glad över att vara en del av detta team och jag har stora förväntningar på vad vi skall åstadkomma tillsammans under andra halvan av 2021.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: [email protected]
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 13:14 CET.

Nerladdningsbara filer

Gapwaves erhåller nya beställningar på högupplösta radarantenner

Gapwaves har erhållit ordrar på två nya projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar med den Tier 1 som ett samarbete inleddes med i maj 2021. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper baserat på två nya specifikationer för 77 GHz högupplöst radar. Ordervärdet uppgår till ca 2,1MSEK och leverans beräknas ske vid årsskiftet 2021/2022.


Gapwaves receives new orders for high-resolution radar antennas

Gapwaves has received two new orders for 77 GHz antennas intended for automotive radar from the Tier 1 which a collaboration started in May 2021. The delivery includes design / development and production of antenna prototypes based on two new specifications for 77 GHz high-resolution radar. The value of the orders are 2.1MSEK with expected delivery to take place around year end. 


Gapwaves erhåller ordrar på ett nytt projekt från Uhnder

Gapwaves har erhållit nya ordrar från amerikanska Uhnder. Projektet består av två delar; antenndesign baserat på en ny specifikation och framtagning av verktyg för produktion av 77GHz prototyper avsedda för fordonsindustrin. Totalt ordervärde uppgår till ca 1MSEK och leverans beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. 


Gapwaves receives orders for a new project from Uhnder

Gapwaves has received new orders from American Uhnder. The project consists of two parts; antenna design based on a new specification and development of tools for the production of 77GHz antenna prototypes intended for the automotive industry. The total order value is approximately 1MSEK with expected delivery to take place during the fourth quarter of 2021.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 15 september 2021 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829


Gapwaves får ny order på 77 GHz radarantenner av Tier 1

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av antenner till 77 GHz bilradar från Tier 1. Ordern är en fortsättning på den inledande ordern som erhölls i december 2020 från denna underleverantör till fordonsindustrin. Ordern består av 500 formsprutande antenner med ett totalt ordervärde om ca 1.9MSEK och leverans planeras kring årsskiftet 2021/2022.


Gapwaves receives new order for 77 GHz radar antennas from Tier 1

Gapwaves have received a new order for design and development of antennas for 77 GHz car radar from a global Tier 1. The order is a continuation of previous project from December 2020. The delivery consists of 500 injection molded antennas with a total order value of approximately SEK 1.9 million. Delivery is expected to take place around year-end 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 september 2021.


RÄTTELSE, med bifogad kvartalsrapport Q2 2021

Gapwaves delårsrapport april-juni 2021:
Kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin

Kvartalet utmärker sig då den största affären i Gapwaves historia genomfördes; Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de ledande tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet har HELLA investerat 182,3 MSEK i Gapwaves via en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier till ett pris om 58,80 SEK per aktie.
Omsättningen för perioden april-juni 2021 uppgick till 14,9 MSEK (5,2 MSEK).Swedish satellite industry pioneers to develop next-gen low-cost LEO terminal - win Vinnova innovation grant

Swedish public innovation agency, Vinnova, has awarded a SEK 4 million development grant to a Swedish project group aimed at boosting development of a next generation, low-cost LEO (Low Earth Orbit) satellite terminal. The award is part of Vinnova'a Electronic components & systems - research and innovation projects 2021.


Gapwaves erhåller en beställning på högupplösta radarantenner från en ny automotive Tier 1 kund

Gapwavesharerhållit enorder på ett nytt projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar och inleder således samarbete med ytterligare en av de största leverantörerna till fordonsindustrin. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper för en 77 GHz högupplöst radar. Värdet på den initiala ordern uppgår till 0,4 MSEK och leverans beräknas skeundertredjekvartalet 2021. 


Gapwaves receives an order for high-resolution radar antennas from a new automotive Tier 1 customer

Gapwaves have received an order for a new project for 77 GHz antennas intended for automotive radar and thus begins cooperation with another of the largest suppliers to the automotive industry. The delivery includes design / development and production of antenna prototypes for a 77 GHz high-resolution radar. The value of the initial order is approximately 0.4MSEK and delivery is estimated for the third quarter of 2021. 


HELLA GmbH & Co. KGaA, ledande tysk billeverantör, investerar i det svenska teknikföretaget Gapwaves AB

Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet kommer HELLA att investera 182,3 MSEK i Gapwaves i en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier, investeringen täcker cirka 10% av Gapwaves kapital. Gapwaves kommer som tillägg att erbjuda utvecklingstjänster till HELLA.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted