Kommuniké från årsstämma i Gapwaves AB (publ) den 28 april 2022

Gapwaves AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 samt beviljade envar av styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade om att till stämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor
Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter med en suppleant. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Axelsson, Jonas Ehinger, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel såsom ordinarie styrelseledamöter samt Cécile Schilliger såsom styrelsesuppleant. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.gapwaves.com.

Jonas Ehinger omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 065 000 kronor, varav 426 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 213 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget eller styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får motsvara en utspädning om cirka 15 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2022.

Besluten i sin helhet
De antagna riktlinjerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.gapwaves.com.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected]

Robert Nordström, CFO
Telefonnummer: 0706 00 59 07
E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: [email protected]
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Gapwaves acquires Metasum AB

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


CORRECTION: Gapwaves acquires Metasum AB

The correction refers to details regarding the purchase price that was left out in the original press release

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 10 juni 2022 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 


Gapwaves publishes Interim Report for January - March 2022

We summarize the first quarter of the year with the conclusion that the positive commercial improvement continues and that the business is developing towards making Gapwaves' antennas standard for radar sensors in active vehicle safety for the automotive industry and autonomous vehicles such as robotaxi or trucks.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juni 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 10 June 2022.


Gapwaves receives an order for production equipment for testing of radar antennas

Gapwaves has received an order from FWB Kunststofftechnik GmbH regarding production equipment for testing of antennas.


Kommuniké från årsstämma i Gapwaves AB (publ) den 28 april 2022

Gapwaves AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


CORRECTION; Gapwaves receives an order for production equipment for testing of radar antennas

Correction regarding below press release published April 20 08:40, which stated delivery during the fourth quarter. Correct delivery is during the second quarter 2022. This press release is updated with correct delivery.

Gapwaves has received an order from Frencken Group regarding production equipment for testing of antennas


Gapwaves receives an order for production equipment for testing of radar antennas

Gapwaves has received an order from Frencken Group regarding production equipment for testing of antennas.


Gapwaves erhåller en ny order från HELLA

Projektet som HELLA beställer består av design/utveckling och produktion av antennprototyper avsedda för en serie olika radarsensorer. Ordervärdet uppgår till ca 4 MSEK med beräknad slutleverans under tredje kvartalet 2022. 


Gapwaves receives a new order from HELLA

The project that HELLA orders consists of design/development and production of antenna prototypes intended for a series of different radar sensors. The order value is approximately 4 MSEK with expected delivery in the third quarter of 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted