KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 augusti 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 19 August 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på bolagsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

The Board has decided that the Extraordinary General Meeting shall be held only by postal voting in accordance with the Swedish Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and association meetings. This means that the Extraordinary General Meeting will be held without the physical presence of shareholders, proxies or outsiders. Shareholders' exercise of voting rights at the Extraordinary General Meeting can therefore only take place by shareholders voting by mail in the order prescribed below.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 augusti 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Information on the decisions made by the Extraordinary General Meeting will be published on 19 August 2022 when the outcome of the postal vote is finally compiled.

Rätt till deltagande / Right to participate

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman måste:

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting must:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 augusti 2022.

partly be listed as a shareholder in the share register produced by Euroclear Sweden AB regarding the conditions on 11 August 2022;

 • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 18 augusti 2022.

partly register by casting your postal vote in accordance with the instructions under the heading Postal voting below so that the postal vote is received by the Company no later than 18 August 2022.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 15 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

In order to be entitled to participate in the Extraordinary General Meeting, a shareholder who has had his shares registered with a nominee must, in addition to registering at the Extraordinary General Meeting by casting his postal vote, register the shares in his own name so that the shareholder is included in the share register as per 15 August 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's routines at such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations made by the nominee no later than 15 August 2022, will be taken into account in the presentation of the share register.

Poströstning / Postal voting

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gapwaves.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Shareholders may exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting only by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and general meetings. For postal voting, a special form must be used. The form will be available on the company's website www.gapwaves.com. The postal voting form is valid as a notification to the Extraordinary General Meeting.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast den 18 augusti 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Gapwaves AB, "Extra bolagsstämma", Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg, eller med e-post till [email protected]The completed and signed form must, for consideration, be received by the Company no later than 18 August 2022. The completed and signed form must be sent by post to Gapwaves AB, "Extraordinary General Meeting", Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg, or by e-mail to [email protected].

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och kommer även finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gapwaves.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

If the shareholder votes by mail by proxy, the power of attorney must be attached to the form. Proxy forms in Swedish and English are provided by the company on request and will also be available on the company's website www.gapwaves.com. The power of attorney is valid for one (1) year from the date of issue or the longer period of validity stated in the power of attorney, however, a maximum of five (5) years. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document, not older than one (1) year, which shows a qualified signatory, must be attached to the form.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

The shareholder shall not provide the postal vote with special instructions or conditions. If this happens, the vote (i.e., the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions can be found in the postal voting form.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar / Shareholders' right to receive information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 9 augusti 2022, till Gapwaves AB (publ), attn Robert Berhof, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gapwaves.com senast den 14 augusti 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

The Board of Directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the Board considers that this can be done without significant harm to the company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the company or subsidiary financial situation and the company's relationship with another group company. Requests for such information must be submitted in writing to the company no later than ten days before the Extraordinary General Meeting, i.e. no later than 9 August 2022, to Gapwaves AB (publ), attn Robert Berhof, Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg or via e-mail to [email protected] The information is provided by keeping it available at the company and on the company's website www.gapwaves.com no later than 14 August 2022. The information is also sent within the same time to the shareholder who requested it and provided his or her address or e-mail address.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Val av ordförande vid stämman. / Election of a Chairman to preside over the Extraordinary General Meeting.
 2. Val av justeringsperson. / Election of person to verify the minutes.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of the voting list.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Decision as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened.
 5. Godkännande av dagordning. / Approval of agenda.
 6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter / Resolution regarding determination of the number of directors.
 7. Val av styrelse. / Election of Board of Directors.
 1. Magnus Jonsson (ordförande / chairman)
 2. Olle Axelsson (ledamot / director)
 3. Torbjörn Gustafsson (ledamot / director)
 4. Madeleine Schilliger Kildal (ledamot / director)
 5. Dietmar Stapel (ledamot / director)
 6. Cécile Schilliger (suppleant / deputy director)
 1. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda (LTI 2022). / Resolution on implementation of a performance based long term incentive program for senior executives and employees (LTI 2022).
 2. Beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2022. / Resolution on delivery and hedging measures for LTI 2022.
 1. Riktad emission av tekningsoptioner av serie 2022/2027:1. / Directed issue of warrants, series 2022/2027:1.
 2. Överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagare i LTI 2022. / Transfer of the warrants to Participants in LTI 2022.
 3. Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2022 och bemyndigande att ingå swap-avtal. / Transfer of warrants to cover costs for LTI 2022 and authorisation to enter into swap agreements.
 1. Stämmans avslutande. / Closing of the meeting

Förslag till beslut / Proposition for resolution

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Item 1: Election of chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att Jonas Ehinger, eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser, ska väljas till ordförande vid bolagsstämman.

The Board of Directors proposes that Jonas Ehinger, or in the event of the person's appointed by the Board, be elected Chairman of the Extraordinary General Meeting.

Punkt 2: Val av justeringsperson

Item 2: Election of person to check the minutes

Eric Ehrencrona, eller vid dennes förhinder, den person styrelsen utser, föreslås till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Eric Ehrencrona, or in his absence, the person appointed by the board, is proposed as an adjustment person. The adjuster's assignment also includes checking the voting list and that received postal votes are correctly reproduced in the minutes of the meeting.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Item 3: Preparation and approval of the voting list

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

The voting list that is proposed to be approved is the voting list that has been drawn up by the Chairman of the Extraordinary General Meeting, based on the general meeting share register and received postal votes, checked by the person verifying the minutes.

Punkt 6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
Item 6. Resolution regarding determination of the number of directors

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och en suppleant utses för tiden intill nästa årsstämma.
The nomination committee proposes that the number of directors for the period until the next Annual General Meeting is five and that one deputy director shall be appointed.

Punkt 7: Val av styrelse

Item 7: Election of Board of Directors

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna: Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel. Därutöver föreslås omval av Cécile Schilliger som styrelsesuppleant. Jonas Ehinger har avböjt omval på grund av att han tillträder som vd för Gapwaves den 22:e augusti. Till styrelseordförande föreslås Magnus Jonsson.

The nomination committee propose that the current board members are re-elected: Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson, and Dietmar Stapel. In addition, it it is proposed that Cécile Schilliger are re-elected as deputy board member. Jonas Ehinger has declined re-election since he will take over as CEO of Gapwaves on August 22. Magnus Jonsson is proposed as chairman of the Board of Directors.

Valberedningen består av Cécile Schilliger (Kildal Antenn AB), Lars-Inge Sjöqvist, Jian Yang samt Jonas Ehinger (valberedningens och styrelsens ordförande), vilka har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 26 april 2019. En presentation av personerna föreslagna av valberedningen finns på Bolagets hemsida www.gapwaves.com.

The nomination committee consist of Cécile Schilliger (Kildal Antenn AB), Lars-Inge Sjöqvist, Jian Yang samt Jonas Ehinger (the chairman of the nomination committee and the Board of Directors), who have been appointed in accordance with the procedure decided by the Annual General Meeting on April 26, 2019. A presentation of the persons proposed by the nomination committee can be found on the Company's website www.gapwaves.com.

Punkt 8: Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda (LTI 2022)

Item 8: Resolution on implementation of a performance based long term incentive program for senior executives and employees (LTI 2022)

Styrelsen för föreslår att stämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda i Bolaget ("LTI 2022") enligt nedan. Om stämman beslutar om LTI 2022 avser styrelsen att senast på stämman 2027 informera om målnivåer och utfallet av LTI 2022.

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves on the implementation of a performance-based long-term incentive program for certain senior executives and employees in the Company ("LTI 2022") as described below. Should the General Meeting resolve on LTI 2022 the Board of Directors of Gapwaves intends to provide information about target levels and the outcome of LTI 2022, no later than at the 2027 Annual General Meeting.

Sammanfattning och motiv / Summary and motive

Programmet omfattar maximalt 13 nyckelpersoner i Bolaget ("Deltagarna"). Styrelsen kan inom ramen för LTI 2022, om styrelsen anser att det ligger i Bolagets intresse, erbjuda en eller flera nyanställda (eller i förekommande fall en nuvarande anställd som inte inledningsvis erbjudits deltagande i LTI 2022) att delta i LTI 2022 under de villkor som beskrivs här i. Efter en intjänandeperiod om fyra år (kalenderåren 2023 - 2026) kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas teckningsoptioner i Bolaget förutsatt att vissa intjänandevillkor är uppfyllda ("Prestationsaktierätter"). För att dessa s.k. Prestationsaktierätter ska berättiga Deltagare tilldelning krävs att Deltagare valt att bibehålla sitt uppdrag i Bolaget under den aktuella Intjänandeperioden (så som definierade nedan). För att tilldelning ska ske krävs dessutom att vissa prestationsmål baserade på fastställda milestones uppnås av Bolaget. Volymen av tilldelade Prestationsaktierätten är vidare baserat på den årsvisa utvecklingen av Bolagets aktiekurs i förhållande till index på den lista där Bolagets aktier är noterade.

The program comprises a maximum of 13 key persons in the Company (the "Participants"). The Board of Directors may also, within the framework for LTI 2022, if the Board of Directors deems it to be in the Company's interest, offer one or more newly hired employees (or, where applicable, a current employee who is not initially offered participation in LTI 2022) to participate in LTI 2022 in accordance with the terms and conditions described herein. After a qualifying period of three years (the calendar years 2023 - 2026) the participants will be allotted warrants in the Company without any consideration, provided that certain qualifying terms and conditions are fulfilled (the "Performance Share Rights"). In order for these so-called Performance Share Rights to entitle the Participant to an allotment, the Participant must have chosen to retain his or her assignment in the Company under the current Qualifying Period (as defined below). In order for allotment to occur, it is further required that certain performance targets based on established milestones are achieved by the Company. The volume of allotted Performance Share Rights is further based on the annual development of the Company's share price in relation to the index on the exchange where the Company's shares are listed.

Maximalt antal Prestationsaktierätter som kan tilldelas enligt LTI 2022 ska vara begränsat till 642 595 (motsvarande lika många B-aktier i Bolaget). Utöver dessa Prestationsaktierätter föreslås att ytterligare 294 405 teckningsoptioner emitteras till täckande av Bolagets kostnader genom de säkringsåtgärder som föreslås nedan. Detta innebär att LTI 2022 vid maximalt utfall innebär att Deltagarna erhåller Prestationsaktierätter motsvarande B-aktier representerade ca 2,00 procent av samtliga aktier och ca 0,64 procent av samtliga röster i Bolaget samt att programmet i sin helhet (inklusive emission av kostnadstäckande teckningsoptioner) maximalt kan innebära en utspädning om ca 2,92 procent av samtliga aktier och ca 0,93 procent av samtliga röster i Bolaget.

The maximum number of Performance Share Rights that can be allotted in accordance with LTI 2022 shall be limited to 642,595 (corresponding to the same number of B-shares in the Company). In addition to these Performance Share Rights, it is proposed that an additional 293,405 warrants be issued to cover the Company's costs through the hedging measures proposed below. This means that LTI 2022, in the event of a maximum outcome, entails that the Participants receive Performance Share Rights corresponding to B-shares represented approximately 2.00 percent of all shares and approximately 0.64 percent of all votes in the Company and that the program in its entirety (including issue of cost-covering warrants) may entail a maximum dilution of approximately 2.92 percent of all shares and approximately 0.93 percent of all votes in the Company.

Motiven till styrelsens förslag om LTI 2022 är att stärka Bolagets förmåga att behålla befintlig personalstyrka samt rekrytera nyckelpersoner till Bolaget. Förslaget är också framtaget i syfte att sprida och öka aktieägandet bland Deltagarna samt säkerställa ett gemensamt fokus på en långsiktig och hållbar tillväxt för Bolaget vilket skulle innebära att aktieägarnas och Deltagarnas intressen förenas ytterligare. Genom ett prestationsbaserat incitamentsprogram kan Deltagarnas ersättning på ett relevant sätt knytas till Bolagets framtida utveckling och tillväxt.

The motives for the Board of Directors' proposal regarding LTI 2022 are to reinforce the Company's ability to retain existing workforce and recruit key personnel to the Company. The proposal has also been developed with the aim of spreading and increasing shareholding among the Participants and ensuring a common focus on long-term and sustainable growth for the Company, which would ensure that the shareholders' and Participants' interests are further consolidated. Through a performance-based incentive program, the Participants' compensation can be linked in a relevant way to the Company's future development and growth.

För att möjliggöra implementationen av LTI 2022 på ett kostnadseffektivt sätt är styrelsens förslag för LTI 2022 villkorat av att stämman också beslutar om de leverans- och säkringsmetoder som föreslås under punkt 9 a) - c) i agendan.

In order to enable the implementation of LTI 2022 in a cost-effective manner, the Board of Directors' proposal for LTI 2022 is conditional on that the General Meeting also resolves on the delivery and hedging methods proposed under item 9 a) - c) in the agenda.

Prestationsaktierätt / Performance Share Right

Prestationsaktierätterna innebär att Deltagare i programmet är berättigade att för varje Prestationsaktierätt förvärva en teckningsoption i Bolaget med en rätt för dess innehavare att förvärva en B-aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas (för närvarande 0,06 kronor), under förutsättning att nedan angivna intjänandevillkor är uppfyllda. Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt.

The Performance Share Rights mean that Participants in the program are entitled to acquire one warrant in the Company for each Performance Share Right with a right for its holder to acquire one B-share in the Company at a price corresponding to the quota value of the share at the time the shares are subscribed (currently SEK 0,06), provided that the qualifying terms and conditions stated below are fulfilled. The Performance Share Rights are allotted with no payment of consideration.

Deltagarvillkor / Terms of Participation

LTI 2022 omfattar maximalt 13 anställda och tillkommande anställda i Bolaget som styrelsen beslutar erbjuda deltagande i programmet. Deltagarna fördelas i tre kategorier enligt följande:

LTI 2022 comprises a maximum of 13 employees and additional employees in the Company, who the Board of Directors resolves to offer participation in the program. The Participants are divided into three categories as follows:

Kategori 1:Category 1: En deltagare - Den verkställande direktören. One participant - the CEO
Kategori 2:Category 2: Högst fyra deltagare - Ledande befattningshavare och kritiska nyckelkompetenser. A maximum of four participants - Critical senior executives and critical key competencies
Kategori 3:Category 3: Högst åtta deltagare - Ledningsfunktioner och nyckelkompetenser. A maximum of eight participants - Essential senior executives and key personnel

Antalet Prestationsaktierätter som en Deltagare kan bli tilldelad är beroende av vilken kategori Deltagaren tillhör.

The number of Performance Share Rights that a Participant may be granted depends on the category of the Participant.

Kategori 1:Category 1: 192 778 Prestationsaktierätter192,778 Performance Share Rights
Kategori 2:Category 2: Upp till 83 135 Prestationsaktierätter per Deltagare (det totala antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas alla Deltagare i Kategori 2 ska aldrig överstiga 221 695. Up to 83 135 Performance Share Rights per Participant (the total number of Performance Share Rights that can be granted to all the Participants in Category 2 may never exceed 221,695
Kategori 3:Category 3: Upp till 42 773 Prestationsaktierätter per Deltagare (det totala antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas alla Deltagare i Kategori 3 ska aldrig överstiga 228 121. Up to 42 773 Performance Share Rights per Participant (the total number of Performance Share Rights that can be granted to all the Participants in Category 3 may never exceed 228,121

Villkor för intjänande / Conditions for qualifying

För att Deltagaren ska kunna utnyttja sina Prestationsaktierätter och erhålla tilldelning krävs att följande intjänandevillkor uppfyllts:

In order for Participants to be able to exercise their Performance Share Rights and receive an allotment, the following qualifying conditions must be satisfied:

Bibehållet uppdrag / Maintained assignment

För att tilldelas Prestationsaktierätter krävs att Deltagaren under var och en av de aktuella Intjänandeperioderna (definierade nedan) bibehållit sin anställning i Gapwaves eller dess eventuella framtida dotterbolag. Detta krav ska emellertid inte tillämpas om Deltagares anställning inom Gapwaves-koncernen avslutats på grund av invaliditet, dödsfall, pensionsavgång eller att Bolaget avyttrat det dotterföretag i vilket Deltagaren är anställd.

To be granted Performance Share Rights, the Participant must, during each of the relevant Qualifying Periods (defined below) have retained their employment or assignment in Gapwaves or any of its future subsidiaries. This requirement shall, however, not be applied if the Participant's employment or assignment within the Gapwaves Group has been terminated due to disability, death, retirement, or that the Company has sold the subsidiary where the Participant is employed.

För det fall Bolaget säger upp Deltagares anställning i Gapwaves-koncernen före en intjäningsdag, får redan intjänade Prestationsaktierätter utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om Deltagares anställning upphör på grund av avsked från arbetsgivarens sida eller uppsägning från arbetsgivarens sida och saklig grund för uppsägning av personliga skäl föreligger, förfaller emellertid alla intjänade Prestationsaktierätter.

In the event the Company terminates Participants' employment in the Gapwaves Group prior to a qualifying date, previously earned Performance Share Rights may be exercised at regular time for exercise as described below, but no further earning shall take place. If the Participant's employment is terminated due to dismissal by the employer or termination by the employer and objective grounds for dismissal for personal reasons, all the earned Performance Share Rights shall, however, expire.

För att kunna utnyttja maximalt antal Prestationsaktierätter under LTI 2022 krävs att Deltagaren är anställd inom Gapwaves-koncernen till och med 1 januari 2027 ("Intjänandeperioden").

In order to exercise the maximum number of Performance Share Rights under LTI 2022 it is required that the Participant is employed within the Gapwaves Group up to and including 1 January 2027 (the "Qualifying Period").

Prestationsaktierätterna intjänas gradvis under fyra kalenderår, motsvarande fyra perioder fram till den 1 januari 2027 (varje sådan tidsperiod en "Intjänandeperiod"). Prestationsaktierätterna intjänas enligt nedan fördelning vid slutet av varje Intjänandeperiod, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd den dagen. I tillägg till dessa villkor för intjänande är Prestationsaktierätterna föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Gapwaves aktiekurs, i enlighet med villkoren för prestationsbaserat intjänande nedan.

The Performance Share Rights are gradually earned over approximately four calendar years, corresponding to four periods until 1 January 2027 (each such period is a "Qualifying Period"). The Performance Share Rights are earned according to the allotment below at the end of each Qualifying Period, provided that the Participant is still employed on that day. In addition to these qualifying conditions the Performance Share Rights are subject to performance-based earnings based on the development of Gapwaves' share price, in accordance with the conditions for performance-based qualifying below.

 • Utgången av Intjänandeperiod 1 (1 januari 2024) - 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter

Close of Qualifying Period 1 (1 January 2024) - 1/4 of allotted Performance Share Rights

 • Utgången av Intjänandeperiod 2 (1 januari 2025) - 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter

Close of Qualifying Period 2 (1 January 2025) - 1/4 of allotted Performance Share Rights

 • Utgången av Intjänandeperiod 3 (1 januari 2026) - 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter

Close of Qualifying Period 3 (1 January 2026) - 1/4 of allotted Performance Share Rights

 • Utgången av Intjänandeperiod 4 (1 januari 2027) - 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter

Close of Qualifying Period 4 (1 January 2027) - 1/4 of allotted Performance Share Rights

Prestation och indexviktning / Performance och index weighting

I tillägg till ovan villkor för intjänande är Prestationsaktierätterna föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på i vilken utsträckning Bolaget för respektive Intjänandeperiod uppnår vissa milestones fastställda av styrelsen ("Prestationsmålen"). Prestationsmålen relaterar till konkreta och objektivt fastställbara mål för långsiktig och hållbar tillväxt i Bolaget vilka utarbetas och fastställs av styrelsen i samråd med ledning. Prestationsmålen kan helt eller delvis uppnås (0 - 100 procent).

In addition to the above conditions for qualifying, the Performance Share Rights are subject to performance-based earning based on the extent the Company achieves certain milestones set by the Board of Directors for respective Qualifying Period (the "Performance Targets"). The Performance Targets relate to the tangible and objective ascertainable targets for long-term and sustainable growth in the Company, which are prepared and set by the Board of Directors in consultation with management. The Performance Targets can be achieved in whole or in part (0 - 100 percent).

Utöver uppfyllande av Prestationsmålen är det årliga utfallet av LTI 2022 avhängigt av den årliga utvecklingen av Gapwaves aktiekurs ("Bolagets Utveckling") i förhållande till ett den genomsnittliga årliga aktiekursutvecklingen för samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på den lista vid vilken Gapwaves aktie vid var tid är noterad ("Allmänna Utvecklingen"). Principen kan exemplifieras enligt följande:

In addition to fulfilling the Performance Targets, the annual outcome of LTI 2022 depends on the annual development of Gapwaves' share price (the "Company's Development") in relation to average annual share price development for all companies whose shares are listed for trading on the stock exchange where Gapwaves' shares, at any given time, are listed (the "General Development"). The principle can be exemplified as follows:

 • Intjänandeperiod 1 - Deltagarens uppfyllnadsgrad av Prestationsmålen uppgår till 80 procent. Bolagets Utveckling uppgår till plus 7 procent jämfört med att den Allmänna Utvecklingen uppgår till plus 10 procent. Bolagets Utveckling utgör 97,27 procent (107/110) procent av den Allmänna Utvecklingen. Detta innebär att 77,82 (97,27*0,80) procent av 1/4 av Prestationsaktierätterna ska tilldelas Deltagarna för denna period.

Qualifying Period 1 - The Participant's fulfilment rate of the Performance Targets amounts to 80 percent. The Company's Development amounts to plus 7 percent compared with that the General Development amounts to plus 10 percent. The Company's Development constitutes 97,27 percent (107/110) percent of the General Development. This means that 77,82 (97,27*0,80) percent of 1/4 of the Performance Share Rights shall be allotted to the Participants for this period.

 • Intjänandeperiod 3 - Deltagarens uppfyllnadsgrad av Prestationsmålen uppgår till 90 procent. Bolagets Utveckling uppgår till minus tre procent jämfört med att den Allmänna Utvecklingen uppgår till minus åtta procent. Bolagets Utveckling utgör 105,43 procent (97/92) procent av den Allmänna Utvecklingen. Detta innebär att 94,89 (105,43*0,9) procent av 1/4 av Prestationsaktierätterna ska tilldelas Deltagarna för denna period.

Qualifying Period 3 - The Participant's fulfilment rate of the Performance Targets amounts to 90 percent. The Company's Development amounts to minus three percent compared with that the General Development amounts to minus eight percent. The Company's Development constitutes 105,43 percent (97/92) percent of the General Development. This means that 94,89 (105,43*0,9) percent of 1/4 of the Performance Share Rights shall be allotted to the Participants for this period.

Övriga villkor för Prestationsaktierätt / Other conditions for Performance Share Right

För Prestationsaktierätterna gäller i övrigt följande villkor:

The following conditions otherwise apply for the Performance Share Rights:

 • Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierätterna under Intjänandeperioden.

Participants shall not have the right to transfer, pledge or sell the Performance Share Rights or to exercise any shareholder rights regarding the Performance Share Rights during the Qualifying Period.

 • Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Prestationsaktierätter får utnyttjas är dagen efter stämman 2027.

The earliest time at which earned Performance Share Rights may be exercised is the day after the 2027 Annual General Meeting.

 • Bolaget kommer inte att kompensera Deltagarna för eventuella vinstutdelningar i Bolaget.

The Company will not compensate the Participants for any dividends in the Company.

 • Prestationsaktierätterna kan tilldelas av Bolaget samt av eventuella andra bolag inom Gapwaves-koncernen.

The Performance Share Rights may be allotted by the Company and by other companies within the Gapwaves Group.

 • I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Gapwaves, ska samtliga Prestationsaktierätter för den aktuella Intjäningsperioden tjänas in i samband med att sådan transaktion genomförs mot att eventuella återstående Intjänandeperioder förfaller och inga ytterligare Prestationsaktierätter kan intjänas.

In the event of a public takeover bid, sale of the Company's operations, liquidation, merger or other similar transaction that affects Gapwaves, all Performance Share Rights for the current Qualifying Period shall be earned in connection with such transaction being completed against any remaining Qualifying Periods maturing and no additional Performance Share Rights can be earned.

 • Vissa tillkommande villkor i linje vad som anges i detta förslag kommer att regleras i ett separat LTI-avtal med respektive Deltagare.

Certain additional terms and conditions in line with what is stated in this proposal will be regulated in a separate LTI Agreement with respective Participant.

Maximal storlek / Maximum quantity

Maximalt antal Prestationsaktierätter som kan utgå enligt LTI 2022 är 642 595, vilket motsvarar ca 2,00 procent av samtliga aktier och ca 0,64 procent av samtliga röster i Bolaget.

The maximum number of Performance Share Rights that can be issued in accordance with LTI 2022 is 642,595, which corresponds to approximately 2.00 percent of all shares and approximately 0.64 percent of all votes in the Company.

Antalet aktier som omfattas av LTI 2022 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

The number of shares included in LTI 2022 shall, in accordance with the detailed terms and conditions resolved by the Board of Directors, be subject to recalculation due to the Company carrying out a bonus issue, consolidation or division of shares, rights issue or similar measures, taking into consideration customary practice for corresponding incentive programs.

Utformning och hantering / Structure and administration

Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2022, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Bolaget och Deltagaren i programmet, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat Intjänandeperiod och tilldelning i händelse av avslut av anställning under Intjänandeperioden under vissa förutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

The Board of Directors is responsible for the detailed structure and administration of LTI 2022, as well as the detailed terms and conditions that shall apply between the Company and the Participant in the program, within the framework for the terms and conditions and guidelines set out herein. In connection therewith, the Board of Directors shall have the right to determine deviating terms and conditions for the program regarding, among other things, the Qualifying Period in accordance with certain conditions. The Board of Directors shall also have the right to make adjustments to fulfil special rules or market conditions.

Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av aktier eller, helt eller delvis, avsluta LTI 2022 i förtid utan kompensation till Deltagarna om det sker betydande förändringar i Bolaget eller på marknaden.

In certain cases, the Board of Directors shall have the right to reduce final allotment of shares or, wholly or partially, terminate LTI 2022 prematurely without compensation to the Participants if there are significant changes in the Company or the market.

Leverans- och säkringsåtgärder / Delivery and cost-hedging measures

För att säkerställa Bolagets åtaganden till följd av Prestationsaktierätterna föreslår styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna (i enlighet med punkt 9 a) och b) nedan). Styrelsen föreslås vidare äga rätt att, om nödvändigt för att säkra vissa kostnader, ingå så kallade swap-avtal med en tredje part (t.ex. en aktieägare eller ett finansinstitut, i enlighet med punkt 9 a) och c) nedan).

To secure the Company's undertakings as a result of the Performance Share Rights the Board of Directors proposes that the Company shall issue and decide to transfer warrants to the Participants (in accordance with item 9 a) and b) below). It is further proposed that the Board of Directors shall have the right, if necessary to hedge certain costs, to enter into so-called swap agreements with a third party (e.g. a shareholder or a financial institute, in accordance with item 9 a) and c) below).

Kostnader för LTI 2022 och påverkan på viktiga nyckeltal / Costs for LTI 2022 and the impact on important key ratios

Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna (punkt 9 a) - c) nedan) kommer Bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader och moms som uppstår i relation till LTI 2022.

As a result of the proposed delivery and cost-hedging measures (item 9 a) - c) below) the Company's liquidity will only be affected by administrative costs and VAT that arise in relation to LTI 2022. Delivery and cost-hedging measures thus ensure that the potential salary costs that the program may entail will be covered by the additional 294,405 warrants that the Board of Directors proposes to be issued.

Under antagandet av att samtliga Prestationsaktierätter intjänas enligt ovan principer och en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av optionerna om tentativt 30 kronor uppskattas den genomsnittliga årliga kostnaden för LTI 2022 enligt K3 uppgå till ca 4,8 miljoner kronor per år före skatt. Den genomsnittliga årliga kostnaden för sociala avgifter (baserat på en avgiftsnivå om 31,42 procent) vid en aktiekurs om 52,5 kronor vid programmets slut (motsvarande en årlig uppgång av kursen med ca 15 procent under programmets löptid) uppskattas uppgå till ca 2,6 miljoner kronor. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter för LTI 2022 ska täckas av leverans- och säkringsåtgärderna avseende de tillkommande 294 405 teckningsoptioner som styrelsen föreslår ska emitteras.

Assuming that all Performance Share Rights are earned in accordance with the above principles and a share price at the time of allocation of the warrants of tentatively SEK 30, the average yearly cost of LTI 2022 according to K3 amount to approximately MSEK 4.8 per year before tax. The average yearly cost of social security contributions (calculated based on 31.42 percent) with a share price of tentatively SEK 52.5 at the end of the program, (corresponding to an annual increase of the share price of approximately 15 percent during the term of the program) is estimated to approximately MSEK 2.6. The intention is that the costs of social security contributions shall be covered by the delivery and cost-hedging measures regarding the additional 294,405 warrants that the Board of Directors proposes to be issued.

Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av LTI 2022 att resultera i att eget kapital ökar med 17 664,324 kronor (teckningsoptioner x kvotvärde per aktie). Skillnader mellan kvotvärde och marknadsvärde vid utnyttjandet kommer för fysiska personer hanteras genom att skillnaden förmånsbeskattas av deltagarna.

Full exercise of all warrants issued in connection with LTI 2022 will result in an increase of equity by SEK 17,644.324 (warrants x quota value per share). Differences between quota value and market value when exercised will, for natural persons, be subject to taxation of benefits.

Styrelsen äger rätt att minska antalet Prestationsaktierätter som Deltagaren kan utnyttja, om till exempel den förväntade beskattningen av LTI 2022 avviker från den faktiska beskattningen och leder till ökade kostnader för Bolaget. Sådana kostnader säkras dock, som ovan angetts, genom den åtgärd som föreslås i punkt 9 c) nedan.

The Board of Directors has the right to reduce the number of Performance Share Rights that the Participants can exercise if, for example, the expected taxation of LTI 2022 deviates from the actual taxation and leads to increased costs for the Company. However, such costs are secured, as stated above, by the measure proposed in item 9 c) below.

Sammantaget bedömer styrelsen att de positiva resultateffekterna som slutligen kan uppstå via LTI 2022 kommer att överväga de kostnader som relateras till LTI 2022.

Overall, the Board of Directors assessed that the positive earnings effects that may finally arise via LTI 2022 will consider the costs related to LTI 2022.

Utspädningseffekt / Dilution effect

Det totala antalet teckningsoptioner som emitteras för att möjliggöra leverans och säkerställa kostnader är 294 405. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet B-aktier i Bolaget öka med 294 405. Dessa B-aktier utgör ca 0,92 procent av antalet aktier och ca 0,29 procent av antalet röster i Bolaget efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier i Bolaget (enligt LTI 2022 i sin helhet).

The total number of warrants issued to enable delivery and secure costs is 294,405. Upon full exercise of the warrants, the total number of B-shares in the Company will increase by 294,405. These B-shares constitute approximately 0.92 percent of the number of shares and approximately 0.29 of the number of votes in the Company after full dilution, calculated as the number of additional shares in relation to the total of current and additional shares in the Company (according to LTI 2022 as a whole).

Förslagets beredning / Preparation of the proposal

LTI 2022 har beretts av Bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från Bolagets styrelse har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

LTI 2022 has been prepared by the Company's Board of Directors in consultation with external advisers. The Board of Directors has subsequently decided to present this proposal to the General Meeting. Except for the salaried employees who prepared the matter in accordance with the instruction from the Company's Board of Directors, no employee who may be included in the program participated in the preparation of the terms and conditions.

Övriga långsiktiga incitamentsprogram / Other long-term incentive programs

Vid den extra bolagsstämman den 10 juni 2022 beslutade aktieägarna att emittera ett teckningsoptionsprogram (Serie 2022/2025) för tillsvidareanställda (totalt 540 000 teckningsoptioner) och styrelsen (totalt 100 000 teckningsoptioner), totalt 640 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier i Bolaget under perioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 29 augusti 2025. Totalt tecknades 502 541 teckningsoptioner med en teckningskurs om 38,20 kronor. Priset per option fastställdes till 7,18 kronor genom en extern värdering. Den totala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande förväntas bli ca. 2,3 procent av det utestående kapitalet och 0,65 procent av de utestående rösterna.

At the Extraordinary General Meeting on 10 June 2022, the shareholders decided to issue a warrant program (Series 2022/2025) for permanent employees (total 540,000 warrants) and the Board of Directors (total 100,000 warrants), all in all a total of 640,000 warrants. The warrants may be exercised for subscription of shares in the Company during the period from and including 9 June 2025 to and including 29 August 2025. A total of 502,541 warrants were subscribed for with a subscription price of 38.20 SEK. The price per option was set at SEK 7.18 through an external valuation. The total dilution effect at full utilization is expected to be approx. 2.3 percent of the outstanding capital and 0.65 percent of the outstanding votes.

Styrelsens förslag till beslut / The Board of Directors' proposal for resolution

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att stämman beslutar om införande av LTI 2022.

With reference to the above-mentioned description, the Board of Directors proposes that the General Meeting resolves on the implementation of LTI 2022.

Majoritetskrav / Majority requirement

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTI 2022 är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag under punkt 9 a) - c) nedan. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om punkt 8 och 9 a) - c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

The Board of Directors' proposal regarding introduction of LTI 2022 is conditional on that the General Meeting approves the Board of Directors' proposal under item 9 a) - c) below. The Board of Directors therefore proposes that the General Meeting resolves regarding items 8 and 9 a) - c) jointly and that a resolution shall only be valid if it is supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Punkt 9: Beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2022

Item 9: Decision on delivery and hedging measures for LTI 2022

a) Riktad emission av teckningsoptioner, serie 2022/2027:1 / Directed issue of warrants, series 2022/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av 937 000 teckningsoptioner av serie 2022/2027:1 med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget, i huvudsak i enlighet med nedanstående förslag.

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves on directed issue of 937 000 warrants of series 2022/2027:1 with right to subscribe to new B-shares in the Company, mainly in accordance with the proposals below.

 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 17 664,324 kronor.

The warrants shall be issued without payment of consideration. Each warrant shall entitle the holder to subscribe for one new B-share in the Company, therefore the share capital, upon full exercise of the warrant, shall increase by a maximum of SEK 17,664.324.

 1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

The right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, belong to the Company.

 1. Överteckning kan inte ske.

Oversubscription may not take place.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske via en särskild teckningslista senast den 31 augusti 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription of warrants shall be carried out via a special subscription list no later than 31 August 2022. The Board of Directors shall have the right to extend the subscription period.

 1. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna B-aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 juli 2027.

The warrants shall give the right to subscribe to B-shares from the time the warrants are registered with the Swedish Companies Registration Office up to and including 31 July 2027.

 1. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas.

The subscription price for the shares subscribed for with support of the warrants shall correspond to the quota value of the share at the time the shares are subscribed for.

 1. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

The newly issued shares shall carry the right to dividend from and including the first record date for dividends that occurs after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

 1. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

The number of shares that can be subscribed for each warrant may be recalculated in accordance with customary conversion principles due to, among other things, bonus issue, consolidation or division of shares, rights issue or similar measures.

 1. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar implementera LTI 2022.

The reasons for deviation from the shareholders preferential rights is that the Company wishes to implement LTI 2022.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2022/2027:1, inklusive omräkningsvillkor, framgår av optionsvillkoren som finns på Bolagets hemsida www.gapwaves.com.

The complete terms and conditions for the warrants of series 2022/2027:1, including conversion terms and conditions, can be found in the terms and conditions for the warrants available on the Company's website www.gapwaves.com.

b) Överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagare i LTI 2022 / Transfer of the warrants to Participants in LTI 2022

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna av serie 2022/2027:1 till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med villkoren för LTI 2022.

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves to approve that the Company, on one or more occasions, may transfer the warrants of series 2022/2027:1 to participants in LTI 2022 in accordance with the conditions for LTI 2022.

c) Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2022 och bemyndigande att ingå swap-avtal / Transfer of warrants to cover costs for LTI 2022 and authorisation to enter into swap agreements

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner av serie 2022/2027:1 till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2022. Detta kan till exempel uppnås genom att Bolaget ingår ett swap-avtal med en tredje part.

The Board of Directors proposes that the General Meeting resolves to approve that the Company, on one or more occasions, transfer series 2022/2027:1 warrants to a third party to cover the costs for LTI 2022. This can be achieved, for example, by the Company entering into a swap agreement with a third party.

Särskilt bemyndigande / Special authorization

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

The Board of Directors or the person appointed by the Board of Directors is proposed to be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the General Meeting that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office or due to other formal requirements.

Majoritetskrav och villkor för beslut / Majority requirement and conditions for resolution

Styrelsens förslag under punkt 9 a) - c) är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag om LTI 2022 i punkt 8. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om punkt 8 och 9 a) - c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

The Board of Directors' proposal under item 9 a) - c) is conditional on that the General Meeting approves the Board of Directors' proposal regarding LTI 2022 in item 8. The Board of Directors therefore proposes that the General Meeting resolves regarding items 8 and 9 a) - c) jointly and that a resolution shall only be valid if it is supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the General Meeting.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 711 299, varav 7 667 500 är A-aktier med tio röster vardera och 23 043 799 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 99 718 799 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares in the Company at the time of issuing the notice is 30,711,299, of which 7,667,500 are A shares with ten votes each and 23,043,799 are B shares with one vote each, which corresponds to a total of 99,718,799 votes. The company does not hold any own shares.

Övrig information / Other information

Kopior av fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Copies of proxy forms, complete proposals for resolutions and other documents that must be available in accordance with the Swedish Companies Act are kept available at the Company at Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg and on the Company's website, www.gapwaves.com no later than two weeks before the Extraordinary General Meeting and sent to shareholders. it and state their e-mail or postal address. Documents that according to the Swedish Companies Act must be presented at the meeting are presented by keeping them available at the company and on the company's website.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information on how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Göteborg i juli 2022

Gothenburg, July 2022

Styrelsen för Gapwaves AB (publ)

The Board of Directors of Gapwaves AB (publ)

För ytterligare information / For more information, please contact: 
Lars-Inge Sjöqvist, CEO Gapwaves AB 
Phone number: + 46 736 84 03 56
E-post: [email protected] 

Robert Berhof, CFO 
Phone number: +46 706 00 59 07 
E-post: [email protected] 

Gapwaves certified adviser is G&W Fondkommission AB 
Phone number: +46 (0)8 503 000 50 
E-mail: [email protected]  
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB / About Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Gapwaves (NASDAQ: GAPW B) originates from research conducted at Chalmers University of Technology and was founded in 2011. Gapwaves vision is to be the most innovative provider of mm-wave antenna systems and the preferred partner to those pioneering next generation wireless technology. By leveraging the disruptive Gapwaves technology we help pioneers in telecom and automotive to create highly efficient mm-wave antenna systems that contributes to re-defining everyday life. Gapwaves markets are e.g. mmWave in 5G telecom and automotive.    

Gapwaves share (GAPW B) is traded at Nasdaq First North Growth Market Stockholm and G&W Fondkommission is appointed Gapwaves AB's Certified Advisor. Gapwaves receives an order for production equipment for radar antennas

Gapwaves has received an order from Frencken Group regarding production equipment for assembly and production of waveguide antennas in high-volume.BULLETIN FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN GAPWAVES AB (publ)

Extraordinary General Meeting on August 19, 2022, in Gapwaves AB (publ), org. No. 556840-2829


Gapwaves and Bosch enter into a joint development agreement for high-resolution radar antennas

Gapwaves, a Swedish tech company and Bosch, a leading global automotive supplier, have entered into an agreement regarding the development and large-scale production of high-resolution radar antennas for automotive vehicle applications aiming at highly automated driving. The contract has an expected sales value of high double-digit million-euro range over the next decade. Corresponding contracts have been signed on July 22, 2022, by the two companies.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 augusti 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 19 August 2022.


Gapwaves acquires Metasum AB

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


CORRECTION: Gapwaves acquires Metasum AB

The correction refers to details regarding the purchase price that was left out in the original press release

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 10 juni 2022 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted