KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juni 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 10 June 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på bolagsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. The Board has decided that the Extraordinary General Meeting shall be held only by postal voting in accordance with the Swedish Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and association meetings. This means that the Extraordinary General Meeting will be held without the physical presence of shareholders, proxies or outsiders. Shareholders' exercise of voting rights at the Extraordinary General Meeting can therefore only take place by shareholders voting by mail in the order prescribed below.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 10 juni 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Information on the decisions made by the Extraordinary General Meeting will be published on 10 June 2022 when the outcome of the postal vote is finally compiled.

Rätt till deltagande / Right to participate

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman måste:

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting must:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 1 juni 2022. partly be listed as a shareholder in the share register produced by Euroclear Sweden AB regarding the conditions on 1 June 2022;
  • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2022. partly register by casting your postal vote in accordance with the instructions under the heading Postal voting below so that the postal vote is received by the Company no later than 9 June 2022.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 3 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

In order to be entitled to participate in the Extraordinary General Meeting, a shareholder who has had his shares registered with a nominee must, in addition to registering at the Extraordinary General Meeting by casting his postal vote, register the shares in his own name so that the shareholder is included in the share register as per 3 June 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's routines at such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations made by the nominee no later than Friday, June 3, 2022, will be taken into account in the presentation of the share register.

Poströstning / Postal voting

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gapwaves.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Shareholders may exercise their voting rights at the Extraordinary General Meeting only by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general and general meetings. For postal voting, a special form must be used. The form will be available on the company's website www.gapwaves.com. The postal voting form is valid as a notification to the Extraordinary General Meeting.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Gapwaves AB, "Extra bolagsstämma", Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg, eller med e-post till [email protected]The completed and signed form must, for consideration, be received by the Company no later than 9 June 2022. The completed and signed form must be sent by post to Gapwaves AB, "Extraordinary General Meeting", Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg, or by e-mail to [email protected].

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och kommer även finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gapwaves.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. If the shareholder votes by mail by proxy, the power of attorney must be attached to the form. Proxy forms in Swedish and English are provided by the company on request and will also be available on the company's website www.gapwaves.com. The power of attorney is valid for one (1) year from the date of issue or the longer period of validity stated in the power of attorney, however, a maximum of five (5) years. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or other authorization document, not older than one (1) year, which shows a qualified signatory, must be attached to the form.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. The shareholder shall not provide the postal vote with special instructions or conditions. If this happens, the vote (i.e., the postal vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions can be found in the postal voting form.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar / Shareholders' right to receive information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast den 1 juni 2022, till Gapwaves AB (publ), attn Robert Nordström, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gapwaves.com senast den 5 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

The Board of Directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the Board considers that this can be done without significant harm to the company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the company or subsidiary financial situation and the company's relationship with another group company. Requests for such information must be submitted in writing to the company no later than ten days before the Extraordinary General Meeting, i.e. no later than 1 June 2022, to Gapwaves AB (publ), attn Robert Nordström, Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg or via e-mail to [email protected] The information is provided by keeping it available at the company and on the company's website www.gapwaves.com no later than 5 June, 2022. The information is also sent within the same time to the shareholder who requested it and provided his or her address or e-mail address.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

  1. Val av ordförande vid stämman. Election of a Chairman to preside over the Extraordinary General Meeting
  2. Val av justeringsperson. Election of person to check the minutes
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Preparation and approval of the voting list
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. Decision as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened
  5. Godkännande av dagordning. Approval of agenda
  6. Beslut om (A) inrättande av ett incitamentsprogram riktat till bolagsledningen och anställda samt (B) riktad emission av teckningsoptioner (serie 2022/2025) till Bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet. Decision on (A) establishment of an incentive program aimed at company management and employees and (B) directed issue of warrants (series 2022/2025) to the Company and approval of the transfer of warrants to participants in the incentive program
  7. Aktieägares förslag till beslut om att införa ett incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025. Shareholders' proposal for a decision to introduce an incentive program and issue of warrants of series 2022/2025
  8. Stämmans avslutande. Closing of the meeting Förslag till beslut / Proposition for resolution

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Item 1: Election of chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Jonas Ehinger, eller vid dennes förhinder den person styrelsen utser, ska väljas till ordförande vid bolagsstämman.

The Board of Directors proposes that the Chairman of the Board, Jonas Ehinger, or in the event of the person's appointed by the Board, be elected Chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 2: Val av justeringsperson

Item 2: Election of person to check the minutes

Paul Larborn, eller vid dennes förhinder, den person styrelsen utser, föreslås till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Paul Larborn, or in his absence, the person appointed by the board, is proposed as an adjustment person. The adjuster's assignment also includes checking the voting list and that received postal votes are correctly reproduced in the minutes of the meeting.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Item 3: Preparation and approval of the voting list

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

The voting list that is proposed to be approved is the voting list that has been drawn up by Euroclear Sweden AB, based on the general meeting share register and received postal votes, checked by the adjustment person.

Punkt 6: Beslut om (A) inrättande av ett incitamentsprogram riktat till bolagsledningen och anställda samt (B) riktad emission av teckningsoptioner (serie 2022/2025) till Bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet

Resolution on (A) establishment of an incentive program aimed at company management and employees and (B) directed issue of warrants (series 2022/2025) to the Company and approval of the transfer of warrants to participants in the incentive program

Införande av Optionsprogram 2022/2025 / Introduction of Option Program 2022/2025

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda i Gapwaves i enlighet med de villkor och riktlinjer som anges nedan. The Board of Directors of the Company proposes that the Extra ordinary General Meeting resolves to establish a long-term incentive program aimed at employees in Gapwaves in accordance with the terms and guidelines set out below.

a)

Villkor och riktlinjer för Optionsprogram 2022/2025 / Terms and guidelines for Option Program 2022/2025

Optionsprogram 2022/2025 ska omfatta nuvarande och inom en överskådlig framtid tillkommande, anställda, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Option program 2022/2025 shall include current and, in the foreseeable future, additional employees, senior executives and other key personnel.

Erbjudande om förvärv av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt följande. The offer to acquire Warrants shall be decided by the Board of Directors of the Company as follows.

Befattning/Position Antal teckningsoptioner per deltagare/ Number of Warrants per participant Totalt antal teckningsoptioner/ Total number of Warrants
     
Ledande befattningshavare/  Senior executives 48 500 97 000
Nyckelpersoner / Key personnel 38 900 38 900
Mellanchefer / Middle managers 24 300 170 100
Seniora Specialister / Senior specialists 19 500 78 000
Övriga anställda / Other employees 9 750 156 000

Innehavare av teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till marknadsvärde. Holders of Warrants whose employment terminates or who wish to sell their Warrants shall offer the Company to acquire the Warrants at market value.

Deltagare som önskar förvärva teckningsoptioner ska göra det senast den 27 juni 2022. Participants wishing to acquire Warrants must do so by 27 June 2022.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 29 augusti 2025. The warrants may be exercised for subscription of shares in the Company during the period from and including 9 June 2025 to and including 29 August 2025.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 10 juni 2022 till och med den 16 juni 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
The subscription price shall be equal to an amount corresponding to 130 per cent of the volume-weighted average of the purchase price for the Company's share of series B on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including 10 June 2022 up to and including 16 June 2022. The calculated subscription price shall be rounded off to the nearest SEK 0.10. The subscription price may not be determined to an amount lower than the quota value of the shares.

Styrelsens kan komma att fatta beslut om att sådana teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan senare ska tilldelas inom en överskådlig framtid nytillkommande anställda inom Bolaget. The Board of Directors may decide that such Warrants that are not granted in accordance with the above shall later be granted to new employees within the Company in the foreseeable future.

Teckningsoptionerna ska förvärvas mot ett marknadsmässigt vederlag beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell med avdrag för 2 kronor per option. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt pris fastställas på motsvarande sätt. Värdet (före rabatt) har preliminärt beräknats till 7,90 kronor per option baserat på en aktiekurs om 35 kronor. The warrants shall be acquired for a market consideration calculated using the Black & Scholes valuation model with a deduction of SEK 2 per option. For acquisitions made by new employees after the end of the initial application period, a new market price must be determined in a corresponding manner. The value (before deduction) has been preliminarily calculated at SEK 7.90 per option based on a share price of SEK 35.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2022/2025, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. The Board, or a committee specially set up by the Board, shall be responsible for the detailed design and management of the terms of Option Program 2022/2025, within the framework of the said terms and guidelines including provisions on recalculation in the event of intermediate bonus issue, split, rights issue and / or other similar events. In connection with this, the board shall have the right to make adjustments to comply with special foreign rules or market conditions.

b)

Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Issue of warrants of series 2022/2025 and approval of transfers of warrants of series 2022/2025

Antal emitterade teckningsoptioner av serie 2022/2025 / Number of issued warrants of series 2022/2025

Bolaget ska emittera högst 540 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.
The Company shall issue a maximum of 540,000 warrants of series 2022/2025.

Rätt till teckning Right to subscribe

Rätt att teckna teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

The right to subscribe for warrants of series 2022/2025 shall, with deviation from the shareholder's preferential rights, belong to the Company.

Överteckning Over-subscription

Överteckning kan inte ske.
Over-subscription is not allowed.

Emissionskurs / Subscription price

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025 emitteras utan vederlag.
The warrants of series 2022/2025 shall be issued without compensation.

Tid för teckning Subscription

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
Subscription of the warrants of series 2022/2025 shall take place on a separate subscription list not later than 30 June 2022. The Board of Directors is entitled to prolong the subscription period.

Teckningsoptionerna The warrants

Varje teckningsoption av serie 2022/2025 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med 9 juni 2025 till och med den 29 August 2025.
Each warrant of series 2022/2025 entitles the holder to subscribe for one (1) new share of series B in the Company during the period from and including 9 June 2025 to and including 29 August 2025.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 10 juni 2022 till och med den 16 juni 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
The subscription price shall be equal to an amount corresponding to 130 per cent of the volume-weighted average of the purchase price for the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including 10 June 2022 up to and including 16 June 2022. The calculated subscription price shall be rounded off to the nearest SEK 0.10. The subscription price may not be determined to an amount lower than the quota value of the shares.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Shares issued as a result of subscription will carry rights to dividends as of the first record date for dividends after the subscription is executed.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2022/2025 framgår av Underbilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
The complete terms and conditions for the warrants of series 2022/2025 are set forth in Sub-Appendix A. As set forth therein, the subscription price, as well as the number of shares which a warrant of series 2022/2025 entitles to subscription for, can be recalculated in the event of a bonus issue, new issue and in certain other cases.

Ökning av aktiekapitalet / Increase of the share capital

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2022/2025 att uppgå till högst cirka 32 400 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.
The increase of the Company's share capital will, upon exercise of the warrants of series 2022/2025, amount to not more than approximately SEK 32,400, subject to such increase that may occur due to recalculation of the subscription price and the number of shares which each warrant of series 2022/2025 entitles to subscription for in the event of issues etc. If the subscription price exceeds the quota value, the excess amount shall be allotted to the non-restricted statutory reserve.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, inom ramen för incitamentsprogrammet, får överlåta och hantera teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2022/2025 i enlighet med villkoren i programmet. Bolaget ska äga rätt att behålla de teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan för senare tilldelning till inom en överskådlig framtid nytillkommande ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt beslut av Bolagets styrelse. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

The Board also proposes that the Extra ordinary General Meeting resolves to approve that the Company, within the framework of the incentive program, may transfer and manage Warrants to participants in Option Program 2022/2025 in accordance with the terms of the program. The Company shall have the right to retain the Warrants that are not granted in accordance with the above for later allotment to new senior executives and employees in Gapwaves within a foreseeable future in accordance with a decision by the Company's Board of Directors. Transfer of Warrants shall take place in accordance with the conditions above.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022/2025 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2022/2025 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

As a reason for deviating from the shareholders' preferential rights, the Board invokes the following. Option programs contribute to higher motivation and commitment among employees and strengthen the bonds between the employees and the Company. Furthermore, the Board's assessment is that Option Program 2022/2025 will contribute to the opportunities to recruit and retain knowledgeable and experienced employees and is expected to increase employees' interest in the Company's operations and earnings development. Overall, the Board's assessment is that the Option Program 2022/2025 will benefit both the employees and the Company's shareholders through increased share value.

De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna serie 2022/2025, framgår av Bilaga 1. Som framgår av villkoren kan teckningskursen liksom antalet aktier som Teckningsoptionen berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

The complete terms and conditions for the Warrants series 2022/2025, appear from Appendix 1. As stated in the terms and conditions, the subscription price as well as the number of shares that the Warrant warrants to subscribe for may be recalculated in a bonus issue, new issue, issue of warrants or convertibles, and in certain other cases.

Befintliga incitamentsprogram/ Existing incentive programs 

Vid tidpunkten för detta förslag finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. De av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammen kommer på grund av utebliven registrering inte att genomföras. At the time of this proposal, there is no outstanding share-related incentive program in the Company since before. The incentive programs decided by the 2021 Annual General Meeting will not be implemented due to non-registration.

Kostnader för incitamentsprogrammet / Costs for the incentive program

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda till ett beräknat marknadsvärde med en rabatt på 2 kronor kommer förmånsbeskattning att ske av skillnaden mellan teckningsoptionens marknadsvärde och vad som betalas. De beräknade sociala avgifterna beräknas uppgå till maximalt 339 336 kronor. With regard to the fact that the warrants are to be transferred to employees at an estimated market value with a discount of SEK 2, benefit taxation will take place on the difference between the warrants' market value and what is paid. The estimated social security contributions are estimated to amount to a maximum of SEK 339,336.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning som tillkommer i samband med Optionsprogram 2022/2025 beräknas täckas av det vederlag för vilket teckningsoptionerna överlåts. Costs for financial and legal advice that are added in connection with Option Program 2022/2025 are estimated to be covered by the consideration for which the warrants are transferred.

Utspädning / Dilution

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2022/2025, vid utnyttjande av samtliga 540 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,73 procent av det vid stämman utestående kapitalet och 0,54 procent av de vid stämman utestående rösterna i Bolaget./Based on the existing number of shares in the Company, the Option Program 2022/2025, when exercising all 540,000 Warrants, entails a full dilution corresponding to approximately 1.73 percent of the capital outstanding at the EGM and 0.54 percent of the votes outstanding at the EGM.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. / The warrants are expected to have a marginal effect on the company's key figures.

Beredning av förslaget/ Preparation of the proposal

Optionsprogram 2022/2025 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Option program 2022/2025 has been prepared by the Board in consultation with external advisors.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden / Majority requirements and special authorizations

Styrelsens förslag till beslut enligt a - b ovan utgör ett samlat förslag, då de är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att stämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. The Board's proposals for decisions in accordance with a - b above constitute an overall proposal, as they are dependent on and strongly linked to each other. Due to this, it is proposed that the Extra ordinary General Meeting make a single decision in connection with the above-mentioned proposals in compliance with the majority rules specified in ch. the Swedish Companies Act, meaning that the resolution must be supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan. The Board of Directors proposes that the Extra ordinary General Meeting instruct the Board of Directors to implement the above resolution and to transfer the warrants in accordance with what is stated above.

Styrelsen föreslår vidare att stämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. The Board further proposes that the Extra ordinary General Meeting instruct the Board or that the Board also appoints to make the minor adjustments in the above-mentioned proposed resolutions that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

Punkt 7: Aktieägares förslag till beslut om att införa ett incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025

Item 7: Shareholders' proposal for a decision to introduce an incentive program and issue of warrants of series 2022/2025

Lars-Inge Sjöqvist med bolag, ("Förslagsställaren") som representerar 8,67 procent av rösterna och 3,29 procent av aktierna i Gapwaves AB ("Bolaget" eller "Gapwaves") föreslår att stämman ska besluta att införa ett incitamentsprogram för ledamöter och om en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025. Lars-Inge Sjöqvist with companies (the"Proposer") which represent approximately 8.67 percent of the votes and 3.29 percent of the shares in Gapwaves AB ("the Company" or "Gapwaves") proposes that the Extra ordinary General Meeting resolves to introduce an incentive program for certain board members and to issue warrants of series 2022/2025.

Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Incentive programs are an important part of a competitive remuneration package to be able to attract, retain and motivate qualified board members in the Company. It will increase the participants' commitment to the Company's operations, strengthen loyalty to the Company and benefit both the Company and its shareholders. In light of the terms, the size of the allotment and other circumstances, the proposed incentive program is, as follows, reasonable and advantageous for the Company and its shareholders.

Förslaget innebär att styrelseledamöter i Gapwaves berättigas att teckna ett visst antal teckningsoptioner av serie 2022/2025The proposal means that certain board members of Gapwaves are entitled to subscribe for a certain number of warrants of series 2022/2025.

Antal emitterade teckningsoptioner av serie 2022/2025 / Number of issued warrants of series 2022/2025

Bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. The Company shall issue a maximum of 100,000 warrants of series 2022/2025.

Rätt till teckning Right to subscribe

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledamöter i styrelsen. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som stämman fastställt. Styrelseordförande ska ha rätt att teckna 40 000 teckningsoptioner och övriga ledamöter förutom Madeleine Schilliger Kildal och Dietmar Stapel ska ha rätt att teckna 20 000 teckningsoptioner vardera. The right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, accrue members of the Board. Allocation of warrants is made by the Board of Directors in accordance with the principles established by the EGM. The Chairman of the Board shall have the right to subscribe for 40,000 warrants and other members except for Madeleine Schilliger Kildal and Dietmar Stapel shall have the right to subscribe for 20,000 warrants each.

Överteckning Over-subscription

Överteckning kan inte ske. Tilldelning av teckningsoptioner ska endast ske till ledamot som vid teckningsperiodens utgång inte avslutat sitt uppdrag som styrelseledamot. Over-subscription is not allowed. Allocation of warrants shall only take place to a board member who at the end of the subscription period has not terminated his assignment as a Board member.

Emissionskurs / Subscription price

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025 emitteras till en kurs (optionspremie) motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. The warrants of series 2022/2025 are issued at a price (option premium) corresponding to the market value of the warrants calculated according to Black & Scholes' valuation model.

Tid för teckning och betalning / Subscription and payment period

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. Betalning ska ske senast samma datum. Subscription for warrants of series 2022/2025 shall take place on a separate subscription list not later than 30 June 2022. The Board of Directors is entitled to prolong the subscription period. Payment must be made no later than the same date

Teckningsoptionerna The warrants

Varje teckningsoption av serie 2022/2025 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med 9 juni 2025 till och med den 29 augusti 2025.
Each warrant of series 2022/2025 entitles the holder to subscribe for one (1) new share of series B in the Company during the period from and including 9 June 2025 to and including 29 August 2025.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 10 juni 2022 till och med den 16 juni 2022. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
The subscription price shall be equal to an amount corresponding to 130 per cent of the volume-weighted average of the purchase price for the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the period from and including 10 June 2022 up to and including 16 June 2022. The calculated subscription price shall be rounded off to the nearest SEK 0.10. The subscription price may not be determined to an amount lower than the quota value of the shares.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Shares issued as a result of subscription will carry rights to dividends as of the first record date for dividends after the subscription is executed.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2022/2025 framgår av Underbilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som en teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
The complete terms and conditions for the warrants of series 2022/2025 are set forth in Sub-Appendix A. As set forth therein, the subscription price, as well as the number of shares which a warrant of series 2022/2025 entitles to subscription for, can be recalculated in the event of a bonus issue, new issue and in certain other cases.

Ökning av aktiekapitalet / Increase of the share capital

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2022/2025 att uppgå till högst cirka 6 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption av serie 2022/2025 berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.
The increase of the Company's share capital will, upon exercise of the warrants of series 2022/2025, amount to not more than approximately SEK 6,000, subject to such increase that may occur due to recalculation of the subscription price and the number of shares which each warrant of series 2022/2025 entitles to subscription for in the event of issues etc. If the subscription price exceeds the quota value, the excess amount shall be allotted to the non-restricted statutory reserve.

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att ledamoten undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoption från ledamot. Sådan återköpsrätt ska föreligga om ledamotens uppdrag upphör, om ledamoten försätts i konkurs eller om ledamoten avser att överlåta teckningsoption till annan. A prerequisite for being granted warrants is that the member has signed a separate agreement on the right to repurchase with the Company. The agreement means that the Company, or the one designated by the Company, under certain conditions has the right to repurchase a warrant from a member. Such a right of repurchase shall exist if the member's assignment ceases, if the member is declared bankrupt or if the member intends to transfer the warrant to another.

Köpeskillingen för hembjuden teckningsoption ska i huvudregel utgöras av ett belopp i pengar motsvarande det lägsta av teckningsoptionernas anskaffningspris och marknadsvärde. I det fall hembud görs med anledning av att styrelseledamot avslutar sitt uppdrag i Bolaget ska köpeskillingen för hembjuden teckningsoption utgöras av ett belopp i pengar motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde. Den hembjudna teckningsoptionens marknadsvärde ska fastställas genom en värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell i samband med att hembud görsThe purchase price for a repurchased warrant shall, as a general rule, consist of an amount in money corresponding to the lower of the warrants' acquisition price and market value. In the event that a repurchase is made due to a board member terminating his assignment in the Company, the purchase price for a repurchased warrant shall consist of an amount in money corresponding to the market value of the warrants. The market value of the home-offered warrant shall be determined by a valuation according to Black & Scholes' valuation model in connection with a repurchase offer.

Teckningsoptioner som har återköpts av Bolaget får överlåtas för marknadsvärde till nya styrelseledamöter. Warrants that have been repurchased by the Company may be transferred for market value to new board members.

Bemyndiganden / Authorizations

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket. The Board is authorised to make the minor adjustments in the above-mentioned proposed resolutions that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.
 

________________________
 

Utspädning / Dilution

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2022/2025, vid utnyttjande av samtliga 100 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,32 procent av det vid stämman utestående kapitalet och 0,1 procent av de vid stämman utestående rösterna i Bolaget./Based on the existing number of shares in the Company, the Option Program 2022/2025, when exercising all 100,000 Warrants, entails a full dilution corresponding to approximately 0,32 percent of the capital outstanding at the EGM and 0.1 percent of the votes outstanding at the EGM.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. / The warrants are expected to have a marginal effect on the company's key figures.

Kostnader för incitamentsprogrammet / Costs for the incentive program

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025 överlåts till ett pris (optionspremie) motsvarande optionsrätternas marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna av serie 2022/2025. Värdet har preliminärt beräknats till 7,90 kronor per option baserat på en aktiekurs om 35 kronor. The warrants of series 2022/2025 are transferred at a price (option premium) corresponding to the market value of the warrants, which means that no social security contributions will arise for the Company in connection with the issue of the warrants of series 2022/2025. The value has been preliminarily calculated at SEK 7.90 per option based on a share price of SEK 35.
 

Beredning av ärendet / Preparation of the proposal

Förslaget till beslut om inrättande av teckningsoptionsprogrammet ovan har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare. The draft decision establishing the warrants program above has been prepared by the Proposer in consultation with external advisors

Befintliga incitamentsprogram/ Existing incentive programs 

Vid tidpunkten för detta förslag finns inga utestående aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare. De av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammen kommer på grund av utebliven registrering inte att genomföras. At the time of this proposal, there is no outstanding share-related incentive program in the Company since before. The incentive programs decided by the 2021 Annual General Meeting will not be implemented due to non-registration.

________________________

För giltigt beslut måste beslutet biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. For a valid resolution, the resolution must be supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 711 299, varav 7 667 500 A-aktier med tio röster vardera och 23 043 799 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 99 718 799 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares in the Company at the time of issuing the notice is 30,711,299, of which 7,667,500 are A shares with ten votes each and 23,043,799 are B shares with one vote each, which corresponds to a total of 99,718,799 votes. The company does not hold any own shares.

Övrig information / Other information

Kopior av fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Copies of proxy forms, complete proposals for resolutions and other documents that must be available in accordance with the Swedish Companies Act are kept available at the Company at Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg and on the Company's website, www.gapwaves.com no later than two weeks before the Extraordinary General Meeting and sent to shareholders. it and state their e-mail or postal address. Documents that according to the Swedish Companies Act must be presented at the meeting are presented by keeping them available at the company and on the company's website.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information on how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Göteborg i maj 2022

Gothenburg, May 2022

Styrelsen för Gapwaves AB (publ)

The Board of Directors of Gapwaves AB (publ)

För ytterligare information / For more information, please contact: 
Lars-Inge Sjöqvist, CEO Gapwaves AB 
Phone number: + 46 736 84 03 56
E-post: [email protected] 

Robert Nordström, CFO 
Phone number: +46 706 00 59 07 
E-post: [email protected] 

Gapwaves certified adviser is G&W Fondkommission AB 
Phone number: +46 (0)8 503 000 50 
E-mail: [email protected]  
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB / About Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Gapwaves (NASDAQ: GAPW B) originates from research conducted at Chalmers University of Technology and was founded in 2011. Gapwaves vision is to be the most innovative provider of mm-wave antenna systems and the preferred partner to those pioneering next generation wireless technology. By leveraging the disruptive Gapwaves technology we help pioneers in telecom and automotive to create highly efficient mm-wave antenna systems that contributes to re-defining everyday life. Gapwaves markets are e.g. mmWave in 5G telecom and automotive.    

Gapwaves share (GAPW B) is traded at Nasdaq First North Growth Market Stockholm and G&W Fondkommission is appointed Gapwaves AB's Certified Advisor. Gapwaves receives an order for production equipment for radar antennas

Gapwaves has received an order from Frencken Group regarding production equipment for assembly and production of waveguide antennas in high-volume.BULLETIN FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN GAPWAVES AB (publ)

Extraordinary General Meeting on August 19, 2022, in Gapwaves AB (publ), org. No. 556840-2829


Gapwaves and Bosch enter into a joint development agreement for high-resolution radar antennas

Gapwaves, a Swedish tech company and Bosch, a leading global automotive supplier, have entered into an agreement regarding the development and large-scale production of high-resolution radar antennas for automotive vehicle applications aiming at highly automated driving. The contract has an expected sales value of high double-digit million-euro range over the next decade. Corresponding contracts have been signed on July 22, 2022, by the two companies.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 augusti 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 19 August 2022.


Gapwaves acquires Metasum AB

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


CORRECTION: Gapwaves acquires Metasum AB

The correction refers to details regarding the purchase price that was left out in the original press release

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 10 juni 2022 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted