Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till årsstämma i Gapwaves AB (publ) / NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (publ)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Gapwaves" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Nellickevägen 22 i Göteborg. The shareholders of Gapwaves AB (publ), corporate registration no. 556840-2829, ("Gapwaves" or the "Company"), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on 3 May 2023 at 1:00 p.m. at the Company's premises on Nellickevägen 22 in Goteborg.

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

(i) dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 24 april 2023, samt

(ii) dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 26 april 2023. Anmälan ska skickas till Gapwaves AB (publ), attn Robert Berhof, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: [email protected]

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

(i) be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per 24 April 2023, and

(ii) provide notice to Gapwaves AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than 26 April 2023. The notice shall be sent to Gapwaves AB (publ), attn Robert Berhof, Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg. The above may also be sent electronically and shall then be sent to:

[email protected]

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder's full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, telephone number daytime and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt

The English version of the notice is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English notice and the Swedish notice, the Swedish text shall prevail.

förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 26 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders' register maintained by Euroclear Sweden AB as per 26 March 2023. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee's instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than Wednesday 26 April 2023 will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande

Opening of the meeting

2. Val av ordförande vid stämman

Election of chairman of the meeting

3. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to verify the minutes

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting register

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened

6. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Presentation of the annual report and the auditor's report

8. Beslut om / Resolutions regarding

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget respektive koncernen

Adoption of the income statement and balance sheet for the Company and the group

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen

Allocation of the Company's results according to the adopted balance sheet

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, suppleanter och verkställande direktören Discharge from liability for the directors, deputies, and the CEO

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

The English version of the notice is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English notice and the Swedish notice, the Swedish text shall prevail.

11. Val av styrelse

Election of the Board of Directors

12. Val av revisor

Election of auditor

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Resolution regarding authorization of the Board of Directors to issue shares and/or warrants and/or convertibles

14. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Förslag till beslut / Proposed resolutions

Valberedningens förslag / Nomination Committee's proposed resolutions

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 26 april 2019 och har bestått av Cécile Schilliger (Kildal Antenn AB), Lars-Inge Sjöqvist, Jian Yang samt Magnus Jonsson (valberedningens och styrelsens ordförande) vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 70,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget per den 31 augusti 2022. Valberedningen föreslår följande.

In accordance with the Annual General Meeting's principles adopted on 26 April 2019, the Nomination Committee has consisted of Cécile Schilliger (Kildal Antenn AB), Lars-Inge Sjöqvist, Jian Yang, and Magnus Jonsson (chairman of the board and nomination committee), who combined represent shareholders who hold approximately 70,2 per cent of the votes of all the shares in the Company as per 31 August 2022. The Nomination Committee proposes the following.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Valberedningen föreslår att Eric Ehrencrona, advokat vid MAQS Advokatbyrå, eller vid dennes förhinder den person valberedning utser i stället, ska väljas till ordförande vid års-stämman.

The Nomination Committee proposes lawyer (Sw. advokat) Eric Ehrencrona or, in the event of an impediment, the person appointed by the Nomination Committee to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter med en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is five and one deputy director. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 891 600 kronor (1 065 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

The English version of the notice is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English notice and the Swedish notice, the Swedish text shall prevail.

Tre inkomstbasbelopp motsvarande 222 900 kronor (213 000 kronor föregående år) till envar styrelseledamot och sex inkomstbasbelopp motsvarande 445 800 kronor (426 000 kronor föregående år) till styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dess koncern eller till styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The Nomination Committee proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 891,600 (1,065,000) (last year's figures in brackets) and be distributed to the directors as follows:

Three income base amounts corresponding to SEK 222,900 (SEK 213,000) to each of the directors and six income base amounts corresponding to SEK 445,800 (SEK 426,000) to the chairman of the board. No fee shall be paid to the deputy director or to directors who are employed with the Company or its Group, or to directors who are not independent in relation to major shareholders in the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.

Punkt 11: Val av styrelse / Election of the Board of Directors

Det föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna: Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel.

The Nomination Committee proposes the re-election of: Olle Axelsson, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schilliger Kildal, Magnus Jonsson, and Dietmar Stapel.

Därutöver föreslås nyval av Susanne Schilliger som styrelsesuppleant. Det noteras att Cécile Schilliger avböjt omval.

In addition, new election of Susanne Schilliger as deputy director is proposed. It is noted that Cécile Schilliger has declined to be re-elected.

Till styrelseordförande föreslås omval av Magnus Jonsson.

Magnus Jonsson is proposed to be re-elected as the chairman of the Board of Directors

Susanne Schilliger har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och har erfarenhet från bland annat AFRY och Beyond Gravity. Susanne är delägare i Kildal Antenn AB som i sin tur är röstmässig majoritetinnehavare i Bolaget.

Susanne Schilliger has a master's degree in engineering physics from Chalmers University of Technology and has experience from, inter alia, AFRY and Beyond Gravity. Susanne is a co owner in Kildal Antenn AB, which is the holder of the majority of votes in the Company.

En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på Bolagets hemsida: www.gapwaves.com.

Further information about the other proposed directors can be found on www.gapwaves.com.

The English version of the notice is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English notice and the Swedish notice, the Swedish text shall prevail.

Punkt 12: Val av revisor / Election of auditor

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat att den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC som revisor.

The Nomination Committee proposes re-election of PricewaterhouseCoopers AB (PwC) as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. PwC has informed that in the event it is re-elected, Johan Malmqvist will continue in his capacity as principal auditor.

Styrelsens förslag / Proposed resolutions by the Board of Directors

Punkt 8.b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company's results according to the adopted balance sheet Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposed that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv samt att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, with or without the preferential right of the shareholders, within the limited set out in the articles of associations, to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for respectively convert to shares in the Company, corresponding to a maximum of 15 percent of the Company's share capital as of the day of the Annual General Meeting, for payment in cash, through set-off or issue in kind. The reason the Board of Directors shall be able to resolve on issues without preferential right for the shareholders in accordance with the above is primarily for the purpose of procuring new capital to increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions and to be able to broaden the ownership base of the Company. If the Board of Directors deems it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue in accordance with the above, this can be done at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The English version of the notice is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English notice and the Swedish notice, the Swedish text shall prevail.

The Board of Directors, the CEO or the person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.

Majoritetsregler

Beslut i enlighet med punkten 13 kräver att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Resolution in accordance with clause 13 is valid only if supported by shareholders representing at least 2/3 of both the votes cast and the votes represented at the meeting.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 31 146 299, varav 7 667 500 A-aktier med tio röster vardera och 23 478 799 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 100 153 799 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 31, 146,299, of which 7,667,500 are A-shares with ten votes each and 23,478,799 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 100,153,799 votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg och på Bolagets webbplats, www.gapwaves.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company's office on Nellickevägen 22, 412 63 Göteborg and on the Company's website , www.gapwaves.com no later than three weeks three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shares who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2055:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company's the Group's financial situation.

The English version of the notice is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English notice and the Swedish notice, the Swedish text shall prevail.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information about how your personal data is processed, see

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. ____________________

Göteborg i mars 2023 / Göteborg in March 2023

Styrelsen för Gapwaves AB (publ) / The Board of Directors of Gapwaves AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Jonas Ehinger, CEO Gapwaves AB (publ)
Telefon: +46 733 44 01 52
E-post: [email protected]

Robert Berhof, CFO Gapwaves AB (publ)
Telefon: +46 706 00 59 07 
E-post: [email protected] 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB
www.gwkapital.se  

Om Gapwaves AB 
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets visionär att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.  

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted