Beslut vid Gapwaves AB:s årsstämma 2021

Gapwaves årsstämma den 29 april 2021

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och verkställande direktören. Härutöver fattades nedan nedanstående beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Olle Axelsson, Jonas Ehinger och Torbjörn Gustafsson. Jan Wäreby och Cécile Schilliger har avböjt omval som ordinarie styrelseledamöter. Därför nyvaldes Madeleine Schilliger Kildal (för närvarande styrelsesuppleant) till ordinarie styrelseledamot, och Cécile Schilliger till styrelsesuppleant. Därutöver nyvaldes Magnus Jonsson som styrelseledamot. Jonas Ehinger omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med tre inkomstbasbelopp motsvarande 204 600 kronor till envar styrelseledamot och sex inkomstbasbelopp motsvarande 409 200 kronor till styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleant eller styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Sven Cristea fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av en ny § 10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillåta fullmaktsinsamling och poströstning i samband med bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen är bemyndigad att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i bolaget, motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledning och anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för bolagsledning och anställda. Beslutet innefattade även beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter. Beslutet innefattade även beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se 

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

HELLA GmbH & Co. KGaA, ledande tysk billeverantör, investerar i det svenska teknikföretaget Gapwaves AB

Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet kommer HELLA att investera 182,3 MSEK i Gapwaves i en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier, investeringen täcker cirka 10% av Gapwaves kapital. Gapwaves kommer som tillägg att erbjuda utvecklingstjänster till HELLA.


Gapwaves erhåller en ny order från Tier 1 kund

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 2.4 MSEK att levereras under tredje kvartalet 2021. Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes i december 2020 med en av de ledande europeiska tillverkarna av radar till fordonsindustrin. 


Gapwaves erhåller en uppföljningsorder från Uhnder

Gapwaves har erhållit en order från amerikanska Uhnder.  Leveransen består av ytterligare prototyper för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för robotiserade transporter. Totalt ordervärde uppgår till ca 1.3 MSEK och leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2021. 


Starkt första kvartal bekräftat av flera kundordrar

Året inleds med ett starkt kvartal drivet av nya ordrar och fördjupat samarbete med flera kunder. Två nya ordrar erhölls av amerikanska Uhnder på över 6000 formsprutade antenner för radar till "last mile deliveries". Vidare erhölls en ny order från marknadsledande Tier 1 på antenner till 77 GHz bilradar. Vi ser ett ökat intresse för högupplösta radarantenner till trafikövervakning vilket bekräftas av en ny order från Smartmicro. Omsättningen för perioden januari-mars 2021 uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr).


Gapwaves får order på ett nytt utvecklingsprojekt från global techgigant

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av 77 GHz antennprototyper från den globala techgigant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern har ett värde om ca 3.7 mkr med beräknad leverans under fjärde kvartalet 2021.


Gapwaves går in som delägare i Metasum

Gapwaves har förvärvat delar av Metasum. Genom ägarskapet får Gapwaves tillgång till Metasums patent och teknologi och kan nu möta marknadens ökade efterfrågan på 77 GHz radar med två olika vågledarbaserade teknologier.


Robert Nordström ny CFO för Gapwaves

Gapwaves AB (publ) meddelar härmed att Bolaget har anställt Robert Nordström som ny CFO och medlem av ledningsgruppen med start i juni 2021.Gapwaves publicerar årsredovisning för 2020

Gapwaves årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas. 


Gapwaves erhåller en ny beställning på utvecklingsprojekt för trafikövervakning

Gapwavesharerhållit enorder på ett nytt projekt för trafikövervakning. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av 100 formsprutade antenner för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för trafikövervakning. Totalt ordervärde uppgår till ca2.3MSEK och leverans beräknas skeunderfjärdekvartalet 2021. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted