Delårsrapport Q2 2021

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2021

  •      Den 30 april meddelade Gabather AB ett positivt utfall i skiljeförfarandet med Smerud Medical Research AS.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

  •     Den 2 februari bekräftades de positiva resultat som tidigare rapporterats från fas 1bstudien av GT-002. Den kompletta analysrapporten visar att läkemedelskandidaten GT-002 har goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i friska individer.
  •     Gabather etablerade den 24 mars ett forskningssamarbete med ledande forskare vid Massachusetts General     Hospital i USA för att undersöka effekten av läkemedelskandidaten GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers    sjukdom.

Utvalda finansiella data i sammandrag

  2021 apr-jun 2020 apr-jun 2021 jan-jun 2020 jan-jun 2020 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr - - - - -
Rörelseresultat, tkr  -4 183 -2 646 -7 637 -6 966 -14 751
Resultat efter skatt, tkr -4 182 -2 647 -7 637 -6 967 -14 744
Balansomslutning, tkr 24 121 38 930 24 121 38 930 32 161
Periodens kassaflöde, tkr -4 989 -3 488 -8 556 -7 114 -13 981
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,37 -0,26 -0,64 -0,53 -1,04
Likvida medel, tkr 22 362 37 785 22 362 37 785 30 918
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,31 -0,20 -0,57 -0,52 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,31 -0,20 -0,57 -0,52 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK) 1,59 2,73 1,59 2,73 2,15
Soliditet, % 88,13% 94,09% 88,13% 94,09% 89,70%

 VD har ordet

Under det andra kvartalet har vårt fokus legat på förberedelser inför kommande kliniska studier av vår längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Parallellt med de regulatoriska processerna har vi arbetat intensivt för att ytterligare förbättra produktionsprocessen av GT-002. Med den nya processen kommer vi under det innevarande kvartalet ha producerat GMP-material av läkemedelssubstansen i tillräckliga mängder som möjliggör mer omfattande kliniska fas-2 studier.

Vi har också gjort en djupgående analys av GT-002-metaboliter och hur substansen utsöndras ur kroppen baserat på de data som inhämtades i den tidigare genomförda fas 1-studien med upprepade och ökande doser (MAD). Resultaten visar att GT-002 huvudsakligen utsöndras via urinen och att restprodukter av GT-002 inte ansamlas i kroppen - en positiv information som stärker läkemedelskandidatens övergripande säkerhetsprofil.

Nu väntar nästa steg och inom kort planerar vi att lämna in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för godkännande om start av den planerade target engagement-studien (EEG/fMRI) i friska individer. Givet läkemedelsmyndighetens godkännande räknar vi med att rapportera top-line data under första kvartalet 2022. Våra prekliniska forskningsresultat har tidigare visat att läkemedelskandidaten, genom att binda in till GABAA-receptorn, har en positiv inverkan på kognition - en mental kapacitet som försämras i ett flertal olika psykiatriska åkommor. I den kommande studien är målet att visa i människa att GT-002 har förmågan att passera blod-hjärnbarriären, att den interagerar med GABAA-receptorn och att dokumentera hur hjärnans signaler påverkas. Efter samtal med kliniskt verksamma psykiatriker har vi beslutat att även inkludera bensodiazepinläkemedlet lorazepam som ett aktivt jämförelsepreparat.

Den kommersiella potentialen i Gabathers läkemedelssubstanser är tydlig. Signaler från omvärlden i kombination med de framgångar vi hittills uppnått i den kliniska utvecklingen av GT-002 gör oss än mer övertygade om att vi ligger rätt i tiden. En indikation på läkemedelsklassens höga potential är förvärvet av SAGE Therapeutics GABA-agonist zuranolone av Biogen till ett värde av USD 3,1 miljarder som ägde rum i slutet av 2020. Vi har en kontinuerlig dialog med potentiella samarbetspartners och givet goda studieresultat i den förestående target engagement-studien kommer dessa diskussioner att intensifieras.

Parallellt med vår egen utveckling gläds vi åt att samhället i stort är på väg mot en återgång till det normala efter pandemin. Samtidigt påminns vi om det sköra i den mentala hälsan. Rapporter från ett flertal nationella och internationella hälsoorganisationer pekar på en ökad utbredning av mental ohälsa i efterdyningarna av covid-19-pandemin. Utmaningen staplas på det tidigare vårdbehov som funnits inom psykiatrin, som har fått ta ett steg åt sidan med anledning av omprioriteringar inom vården. I takt med att pandemin dämpas blir det ytterst viktigt att den sårbara patientgrupp som lidit på grund av detta fångas upp och erbjuds god vård. I detta syfte arbetar Gabather intensivt och dedikerat för att utveckla och erbjuda effektiva behandlingar som gynnar god mental hälsa.

Michael Robin Witt
Verkställande direktör

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.00 (CET) den 26 august 2021.

Michael-Robin Witt
VD
[email protected] 
 Tel. +46736872839 

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2022Delårsrapport Q1 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted