Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från årsstämma och information om fortsatt stämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.

Ajournering av beslut till fortsatt bolagsstämma

Årsstämman informerades om att på grund av administrativa svårigheter har den av Bolaget framtagna årsredovisningen för 2021 inte kunnat upprättas formellt i rätt tid. Ingen upprättad årsredovisning och revisionsberättelse lades därför fram på stämman. Årsstämman informerades om att årsredovisningen inom kort ska upprättas formellt och därefter publiceras på hemsidan.

Årsstämman beslutade därför att ajournera beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust för räkenskapsåret 2021. Dessa frågor ska anstå till fortsatt bolagsstämma som årsstämman beslutade ska hållas den 5 juli 2022 kl. 15.00 i konferensrum Cerebrum, på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Den fortsatta bolagsstämman är självständig från dagens årsstämma och kommer endast hållas genom fysiskt deltagande innebärandes att deltagande genom poströstning ej är möjligt. Rätt att delta vid den fortsatta bolagstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 juni 2022 dels var anmäld till dagens årsstämma eller anmäler sin avsikt att delta vid den fortsatta bolagsstämman senast den 29 juni 2022. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [email protected] eller per post till Gabather AB c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 29 juni 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Om aktieägare avser låta sig företrädas på den fortsatta bolagsstämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före den fortsatta bolagsstämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.gabather.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Mer information om den fortsatta bolagsstämman kommer att publiceras på Bolagets webbsida, www.gabather.com, i god tid före stämman.

Styrelse

Inför årsstämman förelåg förslag från valberedningen att styrelsen fram till nästa årsstämma skulle bestå av fyra ledamöter genom att Anders Lönnberg, Bert Junno och Olov Sterner omvaldes, samt att Michael-Robin Witt nyvaldes, till styrelseledamöter. Vid årsstämman lades fram alternativt förslag från deltagande aktieägarna om att styrelsen istället skulle bestå av tre ledamöter genom att Anders Lönnberg och Bert Junno omvaldes, samt att Michael-Robin Witt nyvaldes, till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade enligt deltagande aktieägarnas alternativa förslag. Årsstämman beslutade även att omvälja Anders Lönnberg till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag.

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Beslut fattades om att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen. Jakob Nilsson valdes, på förslag från de på stämman deltagande aktieägarna, till representerat för övriga aktieägare i valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, ellervid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

För mer information, kontakta:

Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073-687 28 39
E-post: [email protected] 


Valberedningen inför Gabathers årsstämma har utsetts

Gabather AB (publ) (Nasdaq First Growth Market: GABA) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts


Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022 

  • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
  • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
  • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
  • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.


Kommuniké från fortsatt årsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) avhöll den 13 juni 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt årsstämma. Den fortsatta årsstämman avhölls idag, den 5 juli 2022 i Södertälje. Vid stämman fattades följande beslut.


Årsredovisning 2021


Kommuniké från årsstämma och information om fortsatt stämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.


Gabather AB, receives Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA), a clinical stage pharmaceutical company developing the next generation of therapeutics for neuropsychiatric disorders, is pleased to announce that it has received a Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1 entitled: Triazoloquinazolinone synthesis.


Gabather erhåller godkännande för start av EEG/fMRI target engagement-studien med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den portugisiska läkemedelsmyndigheten INFARMED för start av target-engagement studien i friska försökspersoner med läkemedelskandidaten GT-002. Screening och rekrytering av individer kommer starta inom kort.


Gabather receives approval to start the EEG/fMRI target engagement study with the drug candidate GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) announces today that the company has received approval from the Portuguese regulatory authority, INFARMED, to start the target-engagement study in healthy volunteers with the drug candidate GT-002. Screening and recruitment of individuals will start shortly.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Gabather" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2022 kl. 15.00 i konferensrum Cerebrum, på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted