Gabather publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2021

  •      Den 30 april meddelade Gabather AB ett positivt utfall i skiljeförfarandet med Smerud Medical Research AS.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

  •     Den 2 februari bekräftades de positiva resultat som tidigare rapporterats från fas 1bstudien av GT-002. Den kompletta analysrapporten visar att läkemedelskandidaten GT-002 har goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i friska individer.
  •     Gabather etablerade den 24 mars ett forskningssamarbete med ledande forskare vid Massachusetts General     Hospital i USA för att undersöka effekten av läkemedelskandidaten GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers    sjukdom.

Utvalda finansiella data i sammandrag

  2021 apr-jun 2020 apr-jun 2021 jan-jun 2020 jan-jun 2020 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr - - - - -
Rörelseresultat, tkr  -4 183 -2 646 -7 637 -6 966 -14 751
Resultat efter skatt, tkr -4 182 -2 647 -7 637 -6 967 -14 744
Balansomslutning, tkr 24 121 38 930 24 121 38 930 32 161
Periodens kassaflöde, tkr -4 989 -3 488 -8 556 -7 114 -13 981
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,37 -0,26 -0,64 -0,53 -1,04
Likvida medel, tkr 22 362 37 785 22 362 37 785 30 918
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,31 -0,20 -0,57 -0,52 -1,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,31 -0,20 -0,57 -0,52 -1,10
Eget kapital per aktie (SEK) 1,59 2,73 1,59 2,73 2,15
Soliditet, % 88,13% 94,09% 88,13% 94,09% 89,70%

 VD har ordet

Under det andra kvartalet har vårt fokus legat på förberedelser inför kommande kliniska studier av vår längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Parallellt med de regulatoriska processerna har vi arbetat intensivt för att ytterligare förbättra produktionsprocessen av GT-002. Med den nya processen kommer vi under det innevarande kvartalet ha producerat GMP-material av läkemedelssubstansen i tillräckliga mängder som möjliggör mer omfattande kliniska fas-2 studier.

Vi har också gjort en djupgående analys av GT-002-metaboliter och hur substansen utsöndras ur kroppen baserat på de data som inhämtades i den tidigare genomförda fas 1-studien med upprepade och ökande doser (MAD). Resultaten visar att GT-002 huvudsakligen utsöndras via urinen och att restprodukter av GT-002 inte ansamlas i kroppen - en positiv information som stärker läkemedelskandidatens övergripande säkerhetsprofil.

Nu väntar nästa steg och inom kort planerar vi att lämna in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för godkännande om start av den planerade target engagement-studien (EEG/fMRI) i friska individer. Givet läkemedelsmyndighetens godkännande räknar vi med att rapportera top-line data under första kvartalet 2022. Våra prekliniska forskningsresultat har tidigare visat att läkemedelskandidaten, genom att binda in till GABAA-receptorn, har en positiv inverkan på kognition - en mental kapacitet som försämras i ett flertal olika psykiatriska åkommor. I den kommande studien är målet att visa i människa att GT-002 har förmågan att passera blod-hjärnbarriären, att den interagerar med GABAA-receptorn och att dokumentera hur hjärnans signaler påverkas. Efter samtal med kliniskt verksamma psykiatriker har vi beslutat att även inkludera bensodiazepinläkemedlet lorazepam som ett aktivt jämförelsepreparat.

Den kommersiella potentialen i Gabathers läkemedelssubstanser är tydlig. Signaler från omvärlden i kombination med de framgångar vi hittills uppnått i den kliniska utvecklingen av GT-002 gör oss än mer övertygade om att vi ligger rätt i tiden. En indikation på läkemedelsklassens höga potential är förvärvet av SAGE Therapeutics GABA-agonist zuranolone av Biogen till ett värde av USD 3,1 miljarder som ägde rum i slutet av 2020. Vi har en kontinuerlig dialog med potentiella samarbetspartners och givet goda studieresultat i den förestående target engagement-studien kommer dessa diskussioner att intensifieras.

Parallellt med vår egen utveckling gläds vi åt att samhället i stort är på väg mot en återgång till det normala efter pandemin. Samtidigt påminns vi om det sköra i den mentala hälsan. Rapporter från ett flertal nationella och internationella hälsoorganisationer pekar på en ökad utbredning av mental ohälsa i efterdyningarna av covid-19-pandemin. Utmaningen staplas på det tidigare vårdbehov som funnits inom psykiatrin, som har fått ta ett steg åt sidan med anledning av omprioriteringar inom vården. I takt med att pandemin dämpas blir det ytterst viktigt att den sårbara patientgrupp som lidit på grund av detta fångas upp och erbjuds god vård. I detta syfte arbetar Gabather intensivt och dedikerat för att utveckla och erbjuda effektiva behandlingar som gynnar god mental hälsa.

Michael Robin Witt
Verkställande direktör

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.00 (CET) den 26 august 2021.

Michael-Robin Witt
VD
[email protected] 
 Tel. +46736872839 

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer


Gabather genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om 18 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av units om cirka 18 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 17 november 2021. Företrädesemissionen sker genom utgivande av units där en unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 4,00 SEK per unit. Företrädesemissionen ska finansiera fortsatt utveckling av GT-002, optimera förutsättningarna för att etablera ett partneravtal samt ge bolaget möjlighet att stärka organisationen och utveckla ytterligare läkemedelskandidater. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.


Gabathers vd Michael-Robin Witt presenterar bolaget vid Biostock Life Science Summit den 21 oktober 2021

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att uppdatera marknaden om bolagets pågående och kommande aktiviteter vid Biostock Live, torsdagen den 21 oktober 2021.


Gabather förstärker ledningen och inleder rekrytering av ny verkställande direktör

Gabather AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat att förstärka ledningen och påbörja rekrytering av en ny verkställande direktör till bolaget. Nuvarande vd Michael-Robin Witt kommer att fortsätta i sin befintliga roll till dess att rekryteringen har slutförts varefter han kommer att tillträda en position som forskningschef i bolaget. Bolagets nya vd kommer att leda Gabathers strategiska utveckling, intensifiera affärsutvecklingen och säkerställa en stärkt finansiering.


Gabathers medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit

Gabather AB (publ) meddelar idag att bolagets medgrundare och styrelseledamot Mogens Nielsen har avlidit.


Gabather lämnar in ansökan om start av klinisk target engagement-studie med GT-002 i Portugal

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till den portugisiska läkemedelsmyndigheten för att inleda en klinisk target engagement-studie av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat GT-002. Syftet med denna studie är att kartlägga hur GT-002 interagerar med GABAA-receptorerna i hjärnan och dokumentera hur läkemedelskandidaten påverkar hjärnaktiviteten. Givet att ansökan godkänns av myndigheten bedöms topline-data kunna rapporteras under första kvartalet 2022.


Gabathers vd presenterar bolaget vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att genomföra en presentation vid Aktiespararnas aktiedag den 7 september 2021.



Kommuniké från årsstämma i Gabather AB (publ) den 3. Juni 2021

Gabather AB (publ) ("Gabather") avhöll den 3 juni 2021 årsstämma i Södertälje. Aktieägare kommer kunna ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Gabather deltar i Biostock Life Science Summit Spring Edition 2021

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolagets vd Michael-Robin Witt kommer att delta vid Biostocks årliga konferens Biostock Life Science Summit för att uppdatera om bolagets nyckelaktiviteter och förväntade milestones i utvecklingsarbetet av läkemedelskandidaten GT-002.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted