Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022 

 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

 

 

 

2022
jan-mar

2021
jan-mar

2021
jan-dec

 

 

 

 

Rörelsens intäkter, tkr

-

-

-

Rörelseresultat, tkr

-1 950

-3 484

-16 991

Resultat efter skatt, tkr

-1 950

-3 484

-16 995

Balansomslutning, tkr

12 185

28 344

15 392

Periodens kassaflöde, tkr

-3 375

-3 567

-16 071

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-0,25

-0,27

-1,20

Likvida medel, tkr

11 472

27 351

14 847

Resultat per aktie (SEK)

-0,14

-0,26

-1,27

Eget kapital per aktie (SEK) 

0,74

1,82

0,82

Soliditet, %

82,36%

86,19%

71,23%

 

VD har ordet

Vi fortsätter att förvänta oss ett positivt besked från den portugisiska läkemedelsmyndigheten till starten av den Target validation/EEG studien med GT-002. Vi kommunicerar aktivt med kliniken så att de kan initiera screening och rekrytering av individer så snabbt som möjligt när vi erhållet godkännande för att starta studien.

Gabather har i början av april lämnat in två stora forskningsansökningar för studier av GT-002 - en unik möjlighet att potentiellt finansiera mer omfattande prekliniska och kliniska studier i olika genetiska modeller. Projektansökan baseras på de preliminära resultaten som visade att GT-002 normaliserar de långsamma hjärnvågorna i en preklinisk Alzheimers sjukdomsmodell.

I första ansökan, som avser studier kring effekten av GT-002 på olika hjärnvågor och kognitiv funktion i prekliniska modeller, ingår Professor Ksenia Kastanenka (Harvard Medical School) och Professor Simon Schultz, Imperial Collage London, samt Gabather som projektkoordinator. Positiva resultat från dessa studier skulle stärka argumenten för kliniska prövningar av GT-002 inom kognitiv dysfunktion, t ex patienter med Alzheimers sjukdom.

Den andra ansökan avser en fas II studie i patienter med diagnosen schizofreni vid Glostrup Sjukhus, Danmark. Det primära målet med fas II-studien är att undersöka effekten av GT-002 på EEG mönster hos patienter med schizofreni för bedömning av en möjlig vidare klinisk utveckling av läkemedelskandidaten inom denna patientgrupp. Den terapeutiska potentialen i läkemedelssubstanserna som vi utvecklar är tydlig och behovet av nya behandlingar för neuropsykiatriska sjukdomar är mycket stort.

Bolaget har intensifierat affärsutvecklingen tillsammans med externa konsulter och i direkt dialog med potentiella samarbetspartners i USA och Europa. Gabather har som ett led av detta bjudits in att den 4-5 maj presentera och deltaga i paneldiskussionen på Outsourcing in Clinical Trials Europe 2022. Vi ser fram emot detta möte och ser det även som en bra möjlighet att öka bolagets kontaktnätverk ytterligare.

Södertälje den 28 april 2022.

Michael Robin Witt

Verkställande direktör 

För mer information, vänligen kontakta

Michael-Robin Witt, VD Gabather
Telefon: 073-687 28 39
E-post: [email protected]

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:

https://www.gabather.com/investors/financial-reports/

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 28 april 2022

Framåtriktad information
Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Gabather AB

 Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, [email protected]) är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022 

 • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
 • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.


Kommuniké från fortsatt årsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) avhöll den 13 juni 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt årsstämma. Den fortsatta årsstämman avhölls idag, den 5 juli 2022 i Södertälje. Vid stämman fattades följande beslut.


Årsredovisning 2021


Kommuniké från årsstämma och information om fortsatt stämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.


Gabather AB, receives Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA), a clinical stage pharmaceutical company developing the next generation of therapeutics for neuropsychiatric disorders, is pleased to announce that it has received a Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1 entitled: Triazoloquinazolinone synthesis.


Gabather erhåller godkännande för start av EEG/fMRI target engagement-studien med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den portugisiska läkemedelsmyndigheten INFARMED för start av target-engagement studien i friska försökspersoner med läkemedelskandidaten GT-002. Screening och rekrytering av individer kommer starta inom kort.


Gabather receives approval to start the EEG/fMRI target engagement study with the drug candidate GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) announces today that the company has received approval from the Portuguese regulatory authority, INFARMED, to start the target-engagement study in healthy volunteers with the drug candidate GT-002. Screening and recruitment of individuals will start shortly.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Gabather" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2022 kl. 15.00 i konferensrum Cerebrum, på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.


Ändrat datum för årsstämma

Styrelsen i Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har beslutat att ändra datum för årsstämman. Mer information kommer i separat kallelse, vilken kommer att distribueras genom pressmeddelande. Den nya kallelsen innebär att tidigare kallelse återkallas och Gabather kommer således inte att hålla årsstämma den 12 maj 2022.


Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022 

 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted