Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022 

 • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
 • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr - - - - -
Rörelseresultat, tkr -2 078 -3 983 -6 089 -11 656 -16 991
Resultat efter skatt, tkr -2 078 -3 983 -6 086 -11 656 -16 995
Balansomslutning, tkr 8 519 18 916 8 519 18 916 15 392
Periodens kassaflöde, tkr -1 961 -4 024 -6 988 -12 580 -16 071
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,14 -0,30 -0,51 -0,94 -1,20
Likvida medel, tkr 7 859 18 338 7 859 18 338 14 847
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,15 -0,31 -0,45 -0,87 -1,27
Eget kapital per aktie (SEK)  0,43 1,22 0,43 1,22 0,82
Soliditet, % 69,26% 86,18% 69,26% 86,18% 71,23%

VD har ordet

GT-002 är en selektiv GABAA-receptorstimulerare vars unika verkningsmekanism har potential att öppna möjligheten för nya effektiva behandlingar av flera neuropsykiatriska sjukdomar. Vår kliniska fas 1-studie i friska frivilliga försökspersoner pågår. Syftet med studien är att analysera och kartlägga effekten av GT-002 på olika hjärnvågor (delta, theta, alfa och gamma) med elektroencefalografi (EEG), som kontrollant används ett aktivt jämförelseläkemedel med känd effekt. Vi analyserar även samtidigt förändringar av hjärnaktiviteten med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) för att undersöka möjliga aktivitetsförändringar i olika regioner av hjärnan. Studien, som genomförs i Portugal, är en dubbelblindad cross-over fas 1-studie.

Fyra försökspersoner har nu erhållit samtliga doser och analysen av dessa fyra testresultat pågår. Preliminära resultat av effekten på EEG- och fMRI-mönster från GT-002 förväntas därför vara klara mot slutet av november månad i år. Studien fortsätter samtidigt enligt plan och ytterligare 20 stycken försökspersoner genomgår behandling med GT-002, placebo och aktivt jämförelseläkemedel. Totalt kommer 24 försökspersoner att erhålla samtliga doser i studien. Därefter följer analys och utvärdering av testresultaten för samtliga försökspersoner, vilket kommer ske under Q1 2023. Vi förväntar oss sedan en slutrapport under Q2 2023.

Vi ser med spänning fram emot resultaten från de första fyra försökspersonerna. Förutom att guida oss i den fortsatt utvecklingen av GT-002 och planeringen av vår nästa kliniska studie så är vår förhoppning är att resultaten från EEG/fMRI-studien även ger oss unika möjligheter till fördjupade diskussioner med potentiella partners och framtida samarbeten.

Södertälje den 3 november 2022

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 3 november 2022.

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Gabather AB

Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Finansiell rapport finns tillgänglig på: https://www.gabather.com/investors/financial-reports/

Nerladdningsbara filer

RÄTTELSE: Gabather publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Rättelsen avser tidigare saknad text i pressmeddelandet som fallit bort vid publicering

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan - dec) 2022 

 • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
 • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.

Gabather AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 12,9 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) (''Gabather'' eller ''Bolaget'') har idag den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 3 406 822 aktier ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 3,80 SEK per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, kommer att tillföra Bolaget cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 15 februari 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt i Företrädesemissionen. Fyra (4) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av en (1) aktie under teckningsperioden som sträcker sig från och med 17 februari till och med 6 mars 2023.
Valberedningen inför Gabathers årsstämma har utsetts

Gabather AB (publ) (Nasdaq First Growth Market: GABA) ("Gabather" eller "Bolaget") meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts


Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022 

 • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
 • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.


Kommuniké från fortsatt årsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) avhöll den 13 juni 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt årsstämma. Den fortsatta årsstämman avhölls idag, den 5 juli 2022 i Södertälje. Vid stämman fattades följande beslut.


Årsredovisning 2021


Kommuniké från årsstämma och information om fortsatt stämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted