Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2022 

 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
 • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
 • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.

Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2022 

 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag

  2022
apr-jun
2021
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
2021
jan-dec
           
Rörelsens intäkter, tkr - - - - -
Rörelseresultat, tkr -2 061 -4 192 -4 011 -7 673 -16 991
Resultat efter skatt, tkr -2 058 -4 191 -4 008 -7 673 -16 995
Balansomslutning, tkr 10 486 23 147 10 486 23 147 15 392
Periodens kassaflöde, tkr -1 652 -4 989 -5 027 -8 556 -16 071
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,12 -0,37 -0,37 -0,64 -1,20
Likvida medel, tkr 9 820 22 362 9 820 22 362 14 847
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,15 -0,31 -0,30 -0,57 -1,27
Eget kapital per aktie (SEK)  0,59 1,51 0,59 1,51 0,82
Soliditet, % 76,08% 87,64% 76,08% 87,64% 71,23%
           

VD har ordet

GT-002 är vår längst framskridna GABAA-receptorstimulerare vars unika verkningsmekanism potentiellt öppnar nya möjligheter för effektiv behandling av flera neuropsykiatriska diagnoser. I den pågående dubbelblinda, placebokontrollerade fas 1-studien erhåller friska frivilliga försökspersoner GT-002 i en cross-over design där effekten av GT-002 undersöks med elektroencefalografi (EEG) och magnetröntgen (fMRI). Studien syftar till att kartlägga läkemedelskandidatens effekter på EEG signalerna och även var i hjärnan dessa signaler har sitt ursprung.

På grund av en mindre justering av studieprotokollet har vi fått en viss fördröjning av studiestarten. Målet med denna förändring är att tidigarelägga tillgången till studieresultat som potentiellt kan användas vid diskussioner med möjliga samarbetspartners under senare delen av 2022. I stället för att avvakta med analys av EEG/fMRI resultaten till samtliga 24 försökspersoner erhållit alla doser kommer i stället analys av 4 individer göras under hösten 2022 och analysen av de resterande 20 försökspersonerna efter att den sista personen erhållit den sista dosen, vilket beräknas ske mot slutet av Q1 2023.

Gabather lämnade under våren in två forskningsansökningar för studier av GT-002 - en unik möjlighet att potentiellt finansiera mer omfattande prekliniska och kliniska studier med GT-002 via forskningsanslag. Gabathers ansökningar fick en hög rankning, men konkurrensen var mycket hård och ingen av ansökningarna om forskningsfinansiering blev beviljade. Möjligheten till att lämna in nya uppdaterade ansökningar vid senare ansökningstillfällen uppmuntrades och vi kommer under hösten att uppdatera ansökningarna och lämna in dessa igen för en ny granskningsomgång.

Den terapeutiska potentialen hos läkemedelssubstanserna som vi utvecklar är tydlig och behovet av nya behandlingar för neuropsykiatriska sjukdomar är stort, vilket stärker oss i den fortsatta utvecklingen av våra substanser. Vi ser fram emot en spännande höst med intressanta resultat som leder oss vidare till vårt huvudsakliga mål, att ge patienter med psykiatrisk sjukdom tillgång till effektiva behandlingar.

Södertälje den 31 augusti 2022

Michael Robin Witt

Verkställande direktör

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Michael Robin Witt kl. 08.30 (CET) den 31 augusti 2022

Nerladdningsbara filer

Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2022 

 • Den 7 juni mottar Gabather acceptans från amerikanska patentverket för dess amerikanska patentansökan med nr US 2021/0087193 A1 avseende processen med syntetisering av GT002.
 • Den 17 maj erhålls godkännande att starta EEG/fMRI target engagement studie med läkemedelskandidat GT-002.
 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.


Kommuniké från fortsatt årsstämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) avhöll den 13 juni 2022 årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt årsstämma. Den fortsatta årsstämman avhölls idag, den 5 juli 2022 i Södertälje. Vid stämman fattades följande beslut.


Årsredovisning 2021


Kommuniké från årsstämma och information om fortsatt stämma i Gabather AB (publ)

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.


Gabather AB, receives Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA), a clinical stage pharmaceutical company developing the next generation of therapeutics for neuropsychiatric disorders, is pleased to announce that it has received a Notice of Allowance from the U.S. Patent Office for its U.S. patent application publication No. US 2021/0087193 A1 entitled: Triazoloquinazolinone synthesis.


Gabather erhåller godkännande för start av EEG/fMRI target engagement-studien med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från den portugisiska läkemedelsmyndigheten INFARMED för start av target-engagement studien i friska försökspersoner med läkemedelskandidaten GT-002. Screening och rekrytering av individer kommer starta inom kort.


Gabather receives approval to start the EEG/fMRI target engagement study with the drug candidate GT-002

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) announces today that the company has received approval from the Portuguese regulatory authority, INFARMED, to start the target-engagement study in healthy volunteers with the drug candidate GT-002. Screening and recruitment of individuals will start shortly.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Gabather AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Gabather" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2022 kl. 15.00 i konferensrum Cerebrum, på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.


Ändrat datum för årsstämma

Styrelsen i Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har beslutat att ändra datum för årsstämman. Mer information kommer i separat kallelse, vilken kommer att distribueras genom pressmeddelande. Den nya kallelsen innebär att tidigare kallelse återkallas och Gabather kommer således inte att hålla årsstämma den 12 maj 2022.


Gabather publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022 

 • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
 • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 • Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted