Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Gabather AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 12,9 MSEK

Styrelsen i Gabather AB (publ) (''Gabather'' eller ''Bolaget'') har idag den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 3 406 822 aktier ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 3,80 SEK per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, kommer att tillföra Bolaget cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 15 februari 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt i Företrädesemissionen. Fyra (4) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av en (1) aktie under teckningsperioden som sträcker sig från och med 17 februari till och med 6 mars 2023.

Bakgrund och motiv
Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. För tillfället fokuserar Bolaget på att utveckla läkemedelskandidaten GT-002 för behandling av tre olika indikationer: Alzheimers sjukdom, schizofreni och depression.

Bolagets läkemedelskandidat GT-002 genomgår ett brett kliniskt fas I-program bestående av tre delar. De två första delarna har genomförts framgångsrikt där säkerhet och farmakokinetik studerats i friska frivilliga individer. Resultaten visar att läkemedelskandidaten tolereras väl och att farmakokinetiken är mycket bra. I den pågående fas I-studien, som är den tredje och sista delen av fas I-programmet, studeras även GT-002:s interaktion med GABAA-receptorn och effekten på hjärnaktivitet med EEG och fMRI. Preliminära data från den studien visar intressanta skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna. Fullständiga resultat från studien kommer vara Bolaget tillhanda under andra kvartalet 2023.

I prekliniska studier har Gabathers läkemedelskandidat GT-002 visat:

 • Positiva effekter i modeller för kognition, psykos och depression. Kognitiva defekter är i olika grad vanligt förekommande vid psykiatriska sjukdomar såväl som i den normala åldringsprocessen. GT-002:s prekliniska profil indikerar att kognitiva defekter vid schizofreni och depression skulle kunna behandlas samtidigt som de huvudsakliga symptomen, d v s depression och psykos, även skulle kunna behandlas.
 • Hög potens. GT-002 binder till GABAA-receptorn med minst 10 gånger högre potens jämfört med benzodiazepiner, t ex Diazepam (Valium).
 • Hög selektivitet. GT-002 är mycket selektiv och binder i princip bara till GABAA-receptorn. Den höga selektiviteten talar för färre biverkningar som ofta är förknippade med mindre selektiva läkemedel.
 • GT-002 har även visat sig ha en snabb effekt i olika prekliniska modeller, vilket för patienten är en mycket värdefull egenskap. Snabb effekt är en egenskap som alla kliniker och patienter vill se i nästa generations psykiatriska läkemedel.

Gabathers strategi är att ingå avtal med ett läkemedelsbolag för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002. Bolaget kommer intensifiera affärsutvecklingen och för att ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal avser Bolaget inleda ett samarbete med en affärsutvecklingspartner med ett väl utvecklat internationellt nätverk inom läkemedelsindustrin. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets partnerstrategi, samt vidareutveckling av en ny läkemedelskandidat, genomför Gabather förestående Företrädesemission.

Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 11,6 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Fortsatt utveckling av GT-002 och fastställande av partnerstrategi (cirka 25 procent)
 • Ansökan om klinisk fas II-prövning i patienter (cirka 10 procent)
 • Affärsutveckling och partnerskap (cirka 30 procent)
 • Fortsatt utveckling av nya läkemedelskandidater (cirka 15 procent)
 • Övrig löpande verksamhet (cirka 20 procent)

Villkor för Företrädesemissionen
Gabather har idag den 8 februari 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemissionen omfattar högst 3 406 822 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,80 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Gabather (pre-money) om cirka 51,8 MSEK.
 • Sista dag för handel i Gabathers aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 februari 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 februari 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 17 februari till och med 6 mars 2023.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 17 februari till och med 1 mars 2023.
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 februari 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 11, 2023.
 • Gabather har erhållit teckningsförbindelser om cirka 138 000 SEK, motsvarande totalt cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen.
 • Gabather beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 8 mars 2023.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Gabather har erhållit teckningsförbindelser om cirka 138 000 SEK, motsvarande cirka 1,1 procent av Företrädesemissionen, från styrelse och ledning. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och de är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Aktiekapital och antal aktier
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 3 406 822 aktier, från 13 627 288 aktier till 17 034 110 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 514 143,338170, från 6 056 573,352680 SEK till 7 570 716,690850 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 20 procent av röster och kapital i Bolaget.

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras senast dagen innan teckningsperioden börjar.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Michael-Robin Witt, VD
Tel: 073-687 28 39
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 klockan 08:45 CET.

Kort om Gabather AB
Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Gabather i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted