Delårsrapport Q3 2020

Tredje Kvartalet: 1 Juli - 30 September

  • ·Nettoomsättning MSEK 0,4 ( 0,6)
  • Rörelseresultat MSEK -2,2 (-1,0)
  • Resultat MSEK -2,5 (-1,2)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,6 (-0,9)

Tre kvartal: 1 Januari - 30 September

  • Nettoomsättning MSEK 2,9 ( 0,7)
  • Rörelseresultat MSEK -5,5 (-5,2)
  • Resultat MSEK -6,2 (-5,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-3,6)

- Orderstock vid periodens slut 757 TSEK

- Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

- Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,9711 kr (-0,8515 kr)

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2021

VD kommentar kvartal 3 2020

Kvartal 3 har fortsatt i samma positiva riktning framåt som tidigare perioder. Corona pandemin har ökat intresset för digital uppkoppling och viljan att driva förändringar hos våra kunder. Vårt ihärdiga arbete att nå ut till marknaden med plattformen 2Connect fortsätter. Marknads- och säljarbetet börjar nu ge resultat men vi har noterat en något långsammare beslutsprocess bland våra köpare. Det positiva resultatet märks främst i uteliggande offerter men också att vi allt oftare blir kontaktade av fastighetsägare som hört den uppskattande responsen från marknaden.

Uppkopplingen och kundanpassad plattform för Toyota Sweden AB och dess fastighetstekniska infrastruktur är i sitt slutskede där nästa steg är installation av laddstolpar och solceller nu påbörjas hos den lokala Toyotahandlaren. Detta kommer att utföras löpande med start under Q1 2021, varefter Free2moves plattform kopplas på.

Parallellt med "huvudavtalet" som avser laddstolpar och solceller, har Free2move slutfört analyser i ett antal utvalda "typfastigheter" åt Toyota. Denna "parallella" del i avtalet beslutas till skillnad mot "huvudavtalet" lokalt och är ett ytterligare komplement till Toyota Swedens miljö och hållbarhetsstrategi där samtliga parter arbetar för såväl miljövinst som den faktiska energi- och driftoptimeringen på respektive anläggning.

Genom ytterligare partnerskap på säljsidan skall vi nå en bredare kundkrets, samtal pågår fortsatt med blivande och befintliga samarbetspartners för fördjupade samarbeten.

Moderniseringsprojektet med vår kund Kronprinsesse Märthas Kirke är slutfört och överlämnat. Detta innebär att kunden har en fullt uppkopplad fastighet, unikt verksamhetsanpassad, som helt ut kan "driftas" på distans. Under Q4 går Free2move in i en ny avtalsform med kunden där Free2move driftoptimerar fastigheten på distans. Tjänsteavtalet är i abonnemangsform och innehåller vår paketerade lösning.

Försäljningen uppgår under det första tre kvartalen till 2,9 Mkr.

Stockholm 2020-11-20
Leif Syrstad
Verkställande Direktör

För ytterligare information:

Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08.30 CET.

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted