Delårsrapport Q2 2020

Andra Kvartalet: 1 April - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 1,4 ( 0,0)
 • Rörelseresultat MSEK -1,9 (-2,0)
 • Resultat MSEK -2,1 (-2,1)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -0,7 (-1,4)

Första Halvåret: 1 Januari - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 2,5 ( 0,1)
 • Rörelseresultat MSEK -3,2 (-4,2)
 • Resultat MSEK -3,7 (-4,3)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,6 (-2,7)

 • Orderstock vid periodens slut 894 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust januari -juni efter skatt per aktie -0,5767 kr (-0,6721 kr)

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.
Kommande rapporttillfälle avseende kvartal 3-2020 är 20 november 2020.

VD kommentar kvartal 2 2020

Under kvartal 2 har Coronaepidemin påverkat oss alla. Detta innebär en viss tröghet i vår nykundsbearbetning. Samtidigt har det också inneburit för Free2Move att bolaget kunnat slutföra utvecklingen och därför redan kunnat ta vår digitala säljplattform i bruk betydligt snabbare än planerat. Vad Corona får för långsiktig effekt på oss är i dagsläget svårt att bedöma men vi har genom snabbare utveckling kunnat begränsa några av de risker epidemien för med sig.

Som tidigare meddelats har Free2Move tecknat avtal med Toyota Sweden AB gällande en ny lösning av digital uppkoppling för Toyotas fastighetstekniska infrastruktur. I dag kan vi inte bedöma det totala ordervärdet. Ordervärdet påverkas av i vilken ordning anläggningar hanteras. Anläggningarnas respektive storlek och energiförbrukning samt möjlighet till sänkning av driftkostnader påverkar också utfallet. Väsentligt för båda parter är såväl miljövinst som den faktiska energi-optimeringen på respektive anläggning. Efter inledande installationer som beräknas påbörjas under hösten kan såväl takten på utrullningen av projektet som engagemangets tidslängd bedömas.

Försäljningen uppgår under första halvåret till 2,5 Mkr.

Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där vi tar rollen som en oberoende leverantör inom Software as a Service i fastighetssegmentet med en stark kunskap att fånga, förmedla och styra data.

Free2Move har lanserat en utvecklad version av den digitala plattformen 2Connect, med tre abonnemangstjänster. Den utvecklade lösningen innebär den andra generationens 2Connect plattform och drar ännu mer nytta av digital teknik för att leverera ökad effektivitet, tillförlitlighet och utökad säkerhet för att säkerställa ett optimerat driftnetto för fastighetsägare. Plattformen säkerställer att fastighetsägarens samtliga tekniska installationer korrelerar med driftorganisationens utförande och redan befintliga IT-lösningar.

Vidare har Free2Move ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring med en betydligt snabbare säljcykel än vad som är normalt för branschen. Denna marknadssatsning är skalbar och flexibel för att snabbt kunna justera riktningen på säljteamet och tonaliteten i marknadsföringen. Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Proptechbolag i branschen. Ytterligare partnerskap på säljsidan innebär att vi når en ännu bredare kundkrets.

Genom ökad digital närvaro möter vi i ett tidigt skede kunder med ett behov av en skräddarsydd lösning för sin optimering och digitaliseringsresa. En ny hemsida anpassad till digital marknadsföring har presenterats.

Under kvartal 2 har arbetet på Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm gällande den nya lösningen av digital uppkoppling och optimeringstjänst fortlöpt och har generat tilläggsordrar till ett värde om 0,5 Mkr. Detta projekt som färdigställs i augusti är ett bra referensobjekt för kommande marknadskontakter.

Arbetet med My Eden har fortgått enligt plan.

Intresset är stort för det tjänsteutbud som bolaget har. Idag är Free2Move ett företag med en klar tillväxtstrategi.

Stockholm 2020-08-21

Leif Syrstad

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information:

Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move

Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted