Delårsrapport Q1 2020

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 (0,1)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-1,3 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-1,5 (-2,2)
  • Orderstock vid periodens slut TSEK 1 642
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,2393 kr (-0,3414) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i augusti 2020.

VD kommentar Q1 2020

Free2Move har lanserat en utvecklad version av den digitala plattformen 2Connect.
Den utvecklade lösningen innebär den andra generationens 2Connect plattform och drar ännu mer nytta av digital teknik för att leverera ökad effektivitet, tillförlitlighet och utökad säkerhet för att säkerställa ett optimerat driftnetto för fastighetsägare. Plattformen säkerställer att fastighetsägarens samtliga tekniska installationer korrelerar med driftorganisationens utförande och redan befintliga IT-lösningar.
Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där vi tar rollen som en oberoende leverantör inom Software as a Service i fastighetssegmentet med en stark kunskap att fånga, förmedla och styra data.
Under Q1 har Free2Move fortsatt utvecklingen av tjänsteportföljen på flexibel plattform. Under perioden har kontrakt skrivits med samarbetspartners på produktionssidan för att erbjuda en bred lösning till fastighetskunderna, samtal pågår med blivande och befintliga samarbetspartners för att se om mer fördjupade samarbeten kan komma till stånd. Genom ytterligare partnerskap på säljsidan skall vi nå en bredare kundkrets.

Vidare har Free2Move ökat insatserna inom försäljning och marknadsföring med en betydligt snabbare säljcykel än vad som är normalt för branschen. Denna marknadssatsning är skalbar och flexibel för att snabbt kunna justera riktningen på säljteamet och tonaliteten i marknadsföringen. Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Proptechbolag i branschen.
Genom ökad digital närvaro möter vi i ett tidigt skede kunder med ett behov av en skräddarsydd lösning för sin optimering och digitaliseringsresa. En ny hemsida anpassad till digital marknadsföring har presenterats.
Intresset är stort för det tjänsteutbud som bolaget har. Idag är Free2Move ett tillväxtföretag med en tydlig tillväxtstrategi.

I början av mars tecknade som tidigare har annonserats Free2Move ett avtal med Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm gällande den nya lösningen av digital uppkoppling och optimerings-tjänsten Lugn. Hela leveransen vilar på Free2Moves tekniska plattform 2Connect, som gör det möjligt att samla in och mäta fastighetens driftdata samt styra tekniska funktioner på distans. Arbetet med My Eden har fortgått enligt plan.
Vår 2Connect övervakar och hanterar digitala signaler dygnet runt, året runt, från våra kunder men alltmer även från våra partners.
Efter Q1 har Coronaepidemin påverkat oss alla. Detta innebär tröghet i nykundsbearbetning. Samtidigt har det för Free2Move inneburit att vi kunnat slutföra utvecklingen och redan tagit vår digitala säljplattform i bruk snabbare än planerat.

Stockholm 2020-05-07
Leif Syrstad
Verkställande Direktör

För ytterligare information:

Leif Syrstad, VD Free2Move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08.30 CEST.

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted