Delårsrapport Q2 2019

  • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-4,2 (-4,2)
  • Periodens Resultat MSEK-4,3 (-4,4)
  • Orderstock vid periodens slut 2 200 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,6721 kr (-0,681)

Rapporten har inte granskats av revisor.
Kommande rapporttillfälle avseende Q3-2019 är 22 november 2019.

VD kommentar

Q2 2019

Under Q2 märktes ett ökat intresse för våra tjänster och viktiga kundkontakter knöts. Vi tolkar det som ett tecken på att PropTech nu aktivt börjar införas i fastighetsbranschen. 

Som tidigare nämnts så fick vi en order på ett utvecklingsprojekt för My Eden på 2,3 MSEK vilket fortlöper enligt plan. Under perioden lämnade vi även ett antal offerter på olika typer av kundprojekt där vi fortfarande inväntar svar. Vi har bland annat på uppmaning av ett större fastighetsbolag offererat utveckling och integration av mjukvara för övervakning och validering av AI-system. Vi har också fördjupat vårt samarbete med IBM och planerar ett nytt gemensamt kundseminarium under hösten. Vidare för Free2move samtal med en potentiell samarbetspartner inom energitjänster.

Bolaget har till dato tagit upp lån på sammanlagt 5,3 MSEK från en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB, vilket kontrolleras av Didrik Hamilton, tillika bolagets styrelseordförande och största ägare.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2019-08-23

Leif Syrstad 
Verkställande Direktör

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.30 CEST.

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassnings-programmering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted