Bokslutskommuniké 2021

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 5,4 ( 0,5)
  • Rörelseresultat MSEK -3,5 (- 2,4)
  • Resultat MSEK -3,5 (- 2,4)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 2,4 (- 1,9)

Helår: 1 januari - 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 7,2 ( 3,4)
  • Rörelseresultat MSEK -11,6 ( -7,8)
  • Resultat MSEK -13,0 (-13,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 7,0 ( -6,1)

Orderstock projekt vid periodens slut 3 015 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 773 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 3 788 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

  • Vinst/förlust oktober - december efter skatt per aktie - 0,07 kr (-0,90 kr)
  • Vinst/förlust januari - december efter skatt per aktie - 0,30 kr (-1,97 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

VD-kommentar bokslutskommuniké 2021

Det är glädjande att kunna säga det fjärde kvartalet 2021 visar på en ny riktning för koncernen. Omsättningen ökade till 7,2 Mkr. De löpande abonnemangsintäkterna har mer än fördubblats under året och dotterbolaget Solortus visar en stabil tillväxt av kunder, där order-stocken i koncernen visar 3,8 Mkr per årsskiftet. Början av 2022 visar på en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi, digital förvaltning och 2Connects digitala tjänster. I skrivande stund är den totala orderstocken i koncernen ca 7,6 Mkr.

Solortus verksamhet passar mycket väl in i vår strategi, förvärvet innebär stora synergier med ett förbättrat kundvärde och ett starkare erbjudande.

Free2Movekoncernen består i dagsläget av nedanstående 3 operativa bolag:

Free2Move AB vars affärsmodell bygger på att erbjuda fastighetsägare förbättrat driftsnetto genom smart uppkoppling och styrning av kundens fastighetsbestånd via vår 2Connect plattform samt olika typer av tredje partsensorer. Kundens investering finansieras genom en väl beprövad optimeringsmodell.

Solortus AB vars inriktning mot framför allt förnybar energi, solenergi, laddstolpar samt styr- och reglerteknik, innebär ett starkt tillskott till koncernens erbjudande av effektiv och miljövänlig drift för fastighetsägare. Det är på dagen som solen ger mest energi men förbrukningen sker mestadels på kvällen. 2Connect styr med automatik så att förbrukning som går att flytta (t.ex genom energilagring av olika slag) utnyttjar solenergin på dagen istället och att energi lagras på olika sätt för att möta den energi som används på kvällen och inte kan styras om (t.ex belysning).

Sensmaster SDN.BHD i Malaysia, vårt eget utvecklingsbolag, som utvecklar vår digitala plattform 2Connect. Bolaget arbetar även med kundanpassningar för koncernens kunder.

Händelser 2021

Två viktiga händelser under året förtjänar att särskilt kommenteras. Den enskilt viktigaste händelsen var som tidigare kommunicerats, bolagets förvärv av Solortus AB, ett bolag specialiserat på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik för fastighetsägare. Solortus verksamhet passar väl in i vår strategi och förvärvet innebär stora synergier för samtliga parter där man bland annat får naturlig tillgång till gemensam kundbas, utbud och tekniska utveckling. Vi når ett högre kundvärde och starkare erbjudande.

En nyemission vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 tecknades till cirka 120 procent. Vid extrastämman i Free2Move Holding AB den 25 mars 2021 ändrades bolagsordningen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Free2Move Holdings framtida strategi bygger på att fortsätta stärka de rörelsedrivande bolagen genom kontinuerlig utveckling av den digitala plattformen 2Connect för nya digitala tjänster med säkerställande av hög IT-säkerhet. Vidare arbetar bolaget för att stärka marknadserbjudandet genom strategiska partnerskap och/eller förvärv inom närliggande bolag, exempelvis analys, visualisering, molntjänster, fastighetsautomation och smart styrning. Vår inriktning är att skapa miljö- och resurseffektiva fastigheter där vi stärker fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken och förnybara energilösningar med en digital plattform, 2Connect.

Solortus verkar idag på en geografiskt begränsad marknad där ambitionen är att bolaget kommer att arbeta för att vidga sitt geografiska område och i kombination med plattformen 2Connect kan bolaget finna nya kundgrupper.

Hösten och vinterns prischocker på el har visat vikten av att ha kontroll på sin energi-förbrukning.

Klimatfrågan, energikris och IT-säkerhet står högt på bolags och myndigheters agenda har berett väg för en mognare marknad där fastighetsbranschen liksom samhället i övrigt insett de snabba krav och stora möjligheter och fördelar som finns med digitalisering. Kraven på hållbarhet och nyttan med ett förbättrat driftsnetto genom uppkopplade fastigheter är tydliga. Vi har ett momentum och bolaget är väl förberett för framtiden.

Leif Syrstad
VD Free2Move Holding AB

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2021.

Kommande rapporttillfällen:
Årsstämma hålls den 28 april 2022.
Q1-2022 publiceras 20 maj 2022.
Q2 2022 publiceras 19 augusti 2022.
Q3 2022 publiceras 18 november 2022.

Börsplats
Bolaget listades på NGM-MTF 2007-03-12.

Anställda
Per den 31 december 2021 hade koncernen 16 anställda i Sverige samt 6 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisnings-principer och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets-förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Delårsrapport Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted