VD-brev Free2Move välkomnar Solortus i koncernen

Förvärvet av Solortus AB är en del av Free2Moves långsiktiga och strategiska satsning för att ge fastighetsmarknaden en hållbar digital driftoptimering med fokus på fastighetsägarens driftnetto. Genom att nu tillföra egenproducerad energi lever vi också upp till vår egen devis om hållbart oberoende.

Solortus har fram till idag över 600 unika solcellsinstallationer vilket innebär att den kundbasen nu är föremål för uppkoppling mot plattformen 2Connect. Adderas Free2Moves kundbas med Solortus får vi inte bara stordriftsfördelar i plattformen och dess funktioner utan också möjligheten att paketera nya tjänster till dessa kunder. Vidare minskas leverantörs-beroendet från den plattform Solortus använder sig av idag.

Solortus nya tjänstepaket kommer vara digitalt och levereras av Free2Move och utvecklas av koncernbolaget Sensmaster. Arbetet med att identifiera kundernas behov i relation till nya tjänster är redan påbörjad.

- "Vi går från klarhet till klarhet och jag vill betona hur otroligt viktig vår lösning är i jakten på vår gemensamma utmaning att nå klimatmålen. Vi märker redan att det finns ett stort intresse om "Grön Energi" i kombination med digital drift, det stärker inte bara vårt hållbarhetsarbete, utan ökar också möjligheten att paketera och försälja ytterligare klimat-smarta lösningar. Vi är helt övertygade om att kombinationen klimatsmarta lösningar i med Free2Moves redan befintliga tjänstepaketering och plattformen 2Connect ger våra kunder den helhetslösning som idag saknas på marknaden. Enkelt uttryckt kan vi idag sälja Digital förvaltning med förnybar energi genom solkraft". Säger Jan Ström VD på Free2Move AB.

Under perioden 8-29 september har Solortus sålt nya avtal till fastighetsägare inom segmenten samhällsfastigheter, lantbruk och småhus för totalt 1 447 620 SEK. Dessutom finns en orderstock värd 1 292 128 SEK för snar leverans. Adderar vi Free2Moves annonserade affär under samma period summeras perioden till 4 939 748 SEK.

- "Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete och kan redan nu konstatera att gensvaret från marknaden och våra kunder varit enbart positivt. Utvecklingsarbete är redan igångsatt vars enda syfte skall leda till ett ytterligare förbättrat erbjudande till marknaden och med den ännu mera kunder", säger Patrik Malm, försäljnings- & marknadschef Free2Move AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl 08:30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 1 2022

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

 • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
 • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
 • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)

Free2Move avser förvärva Sydvent AB

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.Kommuniké från årsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 28 april 2022

Free2Move Holding AB (publ) höll under torsdagen den 28 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan kl. 14.00 på på Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.


Free2Move Holding AB - Bokslutskommuniké 2021

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 5,4 ( 0,5)
 • Rörelseresultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Resultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 2,4 (- 1,9)

Helår: 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 7,2 ( 3,4)
 • Rörelseresultat MSEK -11,6 ( -7,8)
 • Resultat MSEK -13,0 (-13,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 7,0 ( -6,1)


Free2move Holding AB Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje Kvartalet: 1 juli- 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,3 ( 0,4)
 • Rörelseresultat MSEK -3,0 (-2,2)
 • Resultat MSEK -4,3 (-2,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,8 (-1,6)

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättning MSEK 1,9 (2,9)
 • Rörelseresultat MSEK -8,1 (-5,5)
 • Resultat MSEK -9,5 (-6,2)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -9,4 (-4,2)

Orderstock projekt vid periodens slut 5 120 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut 6 562 TSEK

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 46 209 081

 • Vinst/förlust juli - september efter skatt per aktie -0,0923 kr (-0,3945 kr)
 • Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,2016 kr (-0,9711 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Bolaget har av försiktighetsskäl beslutat att nedskriva den balanserade tillgångsposten "Uppskjutna skattefordringar" på 6,0 mkr till 4,5 mkr. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är bokslutskommunikén 18 februari 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted