Kommuniké från extrastämma tillika andra kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 24 november 2020

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 24 november 2020 en extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsen har, som tidigare meddelat, upprättat en kontrollbalansräkning (KBR 1) som utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid extra bolagsstämma den 12 juni 2020 (första kontrollstämma) beslutade stämman om Bolagets fortsatta drift, enligt styrelsens primära förslag. Det innebar att Bolaget inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav hade styrelsen kallat till denna Extrastämma. Styrelsen framlade kontrollbalansräkning (KBR 2) enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma.

Beslut om att driva verksamheten vidare

Den extra bolagsstämman den 12 juni 2020 beslutade om nedsättning av Bolagets aktiekapital med 26 054 986 kronor, från 32 054 986 kronor till 6 000 000 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust.

Då den nya kontrollbalansräkningen (KBR 2) utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet beslutade Extrastämman enligt styrelsens primära förslag om att bedriva verksamheten vidare.

Eftersom Extrastämman beslutade om att verksamheten ska drivas vidare behövde styrelsens sekundära förslag om likvidation inte beröras närmare.

Beslut om kvittningsemission av aktier

Bolaget har, som tidigare meddelats, upptagit lån från Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton som är styrelseordförande i Bolaget.

Extrastämman beslutade om riktad kvittningsemission om 4 197 271 aktier till Soffloch Advice AB med en teckningskurs om 1,4295 kronor. Aktierna betalades genom kvittning av 6 000 000 kronor av de fordringar som Soffloch Advice AB har på Bolaget.

Beviljad dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden medgav den 22 november 2020 Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB dispens från den budplikt som skulle uppkomma när Soffloch Advice AB tecknade samtliga aktier i kvittningsemissionen som beslutades av Extrastämman.

Didrik Hamilton, som är styrelseordförande i Bolaget, äger samtliga aktier i Soffloch Advice AB. Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB (tillsammans "Aktieägaren") ägde inför Extrastämman 1 040 572 aktier i Bolaget, vilket motsvarade 16,2% av samtliga aktier i Bolaget.

Efter kvittningsemissionen ökade Soffloch Advice ABs innehav med 4 197 271 aktier, varvid Aktieägarens totala innehav nu uppgår till 5 237 843 aktier, vilket motsvarar 49,4 % av samtliga aktier i Bolaget. En ökning av Aktieägarens röstandel till 49,4 % skulle ha utlöst budplikt för Didrik Hamilton eller Soffloch Advice AB om inte Aktiemarknadsnämnden i sitt uttalande av den 22 november 2020 medgivit dispens från budplikt.

_____________

Stockholm den 24 november 2020
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Upptagande av lån från närstående - rättelse

Upptagandemånad är december ej novemberKommuniké från extrastämma i Free2move Holding AB (publ) den 22 december 2020

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 22 december 2020 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Kommuniké från extrastämma tillika andra kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 24 november 2020

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 24 november 2020 en extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") tisdag den 22 december 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning samt efterföljande nyemissioner.


Free2move Holding AB Delårsrapport kvartal 3 2020

Tredje Kvartalet: 1 Juli - 30 September

  • ·Nettoomsättning MSEK 0,4 ( 0,6)
  • Rörelseresultat MSEK -2,2 (-1,0)
  • Resultat MSEK -2,5 (-1,2)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -1,6 (-0,9)

Tre kvartal: 1 Januari - 30 September

  • Nettoomsättning MSEK 2,9 ( 0,7)
  • Rörelseresultat MSEK -5,5 (-5,2)
  • Resultat MSEK -6,2 (-5,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-3,6)

- Orderstock vid periodens slut 757 TSEK

- Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

- Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,9711 kr (-0,8515 kr)

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2021


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma ("Extrastämman") tisdag den 24 november 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är bland annat att Bolaget på första kontrollstämman beslutat att driva Bolaget vidare. Bolaget är därmed skyldigt att hålla en andra kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om fortsatt drift.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted