Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding

Tid: 31 mars 2016 kl. 11.30
Plats: Bergh & Co Advokatbyrå, Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm.

FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING SAMT AV REVISORS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Då det fanns skäl att anta att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet höll Bolaget den 27 oktober 2015 en första kontrollstämma där en kontrollbalansräkning lades fram. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den första kontrollstämman beslutade att Bolaget skulle vara i fortsatt drift. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen därför inom åtta månader upprättat och låtit Bolagets revisor granska en andra kontrollbalansräkning.

Den andra kontrollbalansräkningen, upprättad den 29 februari 2016, utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016. Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman.

Stämman konstaterade att kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlagts i behörig ordning.

Det konstaterades att styrelsen lämnat ett primärt förslag om att stämman ska besluta att driva Bolagets verksamhet vidare. Vidare konstaterades att styrelsen, i enlighet med dess skyldigheter i 25 kap. aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att stämman ska besluta att Bolaget ska gå i likvidation. Båda förslagen har tillhandahållits via kallelsen.

Stämman konstaterade att Bolagets aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej ska likvideras, och att Bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten.

Stockholm i mars 2016

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

For further information please contact: Anders Due-Boje, CEO Free2move, +46 70 526 03 00, anders.dueboje@free2move.se

About Free2move. Free2move is a provider of industrial IoT solutions in the form of sensor networks that wirelessly collect and analyse information; and control and regulate the various units. The solutions enable businesses to operate more efficiently and cut costs while being in control and securing their assets. Typical areas are industrial and building automation. http://www.free2move.seKommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 6 maj 2021

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Free2Move Holding AB Delårsrapport kvartal 1 2021

Första Kvartalet: 1 Januari - 31 mars

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 ( 1,6)
  • Rörelseresultat MSEK -2,4 ( -1,3)
  • Resultat MSEK -2,5 ( -1,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,4 ( -1,9)
  • Orderstock vid periodens slut 135 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 38 822 512
  • Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,064 kr ( -0,239 kr)


Free2move Holding publicerar årsredovisning 2020

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2020.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdag den 6 maj 2021 klockan kl. 13.00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Bolaget avser även att erbjuda en direktsänd webbsändning av Årsstämman för de aktieägare som vill delta på detta sätt. Frågor kommer att kunna ställas och svar ges genom denna webbsändning. Deltagare som önskar följa Årsstämman digitalt ska anmäla sitt intresse för detta senast dagen innan Årsstämman.


Styrelsen i Free2Move AB (publ) beslutar om andra del av tidigare kommunicerad kompletterande riktad emission i samband med den övertecknade företrädesemissionen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Free2Move Holding AB (publ). Se avsnittet "Viktig information" nedan.

Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") har med anledning av överteckningen i den företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 ("Företrädesemissionen"), tidigare beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission om totalt 2 650 000 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, i ett första steg ("Utökade Emissionen"). Styrelsen har nu beslutat att utnyttja resterande del av den Utökade Emissionen om totalt 2 613 158 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK. Bolaget har nu, genom den övertecknade företrädesemissionen och de kompletterande riktade emissionerna med anledning av överteckningen, säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva Bolagets verksamhet enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader från dagens datum.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted