Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding

Tid: 31 mars 2016 kl. 11.30
Plats: Bergh & Co Advokatbyrå, Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm.

FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING SAMT AV REVISORS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Då det fanns skäl att anta att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet höll Bolaget den 27 oktober 2015 en första kontrollstämma där en kontrollbalansräkning lades fram. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den första kontrollstämman beslutade att Bolaget skulle vara i fortsatt drift. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen därför inom åtta månader upprättat och låtit Bolagets revisor granska en andra kontrollbalansräkning.

Den andra kontrollbalansräkningen, upprättad den 29 februari 2016, utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016. Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman.

Stämman konstaterade att kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlagts i behörig ordning.

Det konstaterades att styrelsen lämnat ett primärt förslag om att stämman ska besluta att driva Bolagets verksamhet vidare. Vidare konstaterades att styrelsen, i enlighet med dess skyldigheter i 25 kap. aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att stämman ska besluta att Bolaget ska gå i likvidation. Båda förslagen har tillhandahållits via kallelsen.

Stämman konstaterade att Bolagets aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej ska likvideras, och att Bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten.

Stockholm i mars 2016

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

For further information please contact: Anders Due-Boje, CEO Free2move, +46 70 526 03 00, anders.dueboje@free2move.se

About Free2move. Free2move is a provider of industrial IoT solutions in the form of sensor networks that wirelessly collect and analyse information; and control and regulate the various units. The solutions enable businesses to operate more efficiently and cut costs while being in control and securing their assets. Typical areas are industrial and building automation. http://www.free2move.seKommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 12 juni 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 12 juni 2020 extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") fredagen den 12 juni 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att styrelsen låtit upprätta kontrollbalansräkning som utvisat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att styrelsen föreslagit att aktiekapitalet ska sänkas för att åtgärda att aktiekapitalet delvis är förbrukat.


Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 7 maj 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


BESLUT OM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Styrelsen i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), upprättat en kontrollbalansräkning, som företagets revisor granskat, vilken visat att det egna kapitalet till en liten del understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Delårsrapport kvartal 1 2020 - Free2Move Holding AB

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 (0,1)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-1,3 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-1,5 (-2,2)
  • Orderstock vid periodens slut TSEK 1 642
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,2393 kr (-0,3414) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i augusti 2020.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted