Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 3 2022

Tredje Kvartalet: 1 juli - 30 september

Nettoomsättning MSEK 10,9  ( 1,2)
Rörelseresultat MSEK  -4,6  (-3,0)
Resultat MSEK  -4,7  (-4,3)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK   -4,4   (-2,8)                                

Tre kvartal: 1 januari - 30 september

Nettoomsättning MSEK  25,7  ( 1,9)
Rörelseresultat MSEK -11,7  (-8,1)
Resultat MSEK -11,8  (-9,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK   -6,4  (-6,6)

Antalet aktier vid rapportdatum aktier:    50 805 814

Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie         -0,2320 kr (-0,2113 kr)

Vinst/förlust juli -september efter skatt per aktie                -0,0927 kr (-0,0974 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang

Orderstock projekt vid periodens slut                                                 20 041 TSEK
Orderstock abonnemang pågående vid periodens slut                           372 TSEK

Orderstock totalt vid periodens slut                                                    20 413 TSEK

I jämförelsesiffran föregående år ovan ingår inte Solortus AB hela perioden (förvärvat september 2021) eller Sydvent AB (förvärvat juli 2022)

Bolaget listades på Nordic-SME 2007-03-12.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är bokslutskommunikén 17 februari 2023.

Vd kommentar Q3 2022

Markant fortsatt ökande intresse för hållbar fastighetsförvaltning
Frre2Move visar en stark tillväxt under årets tredje kvartal, som både är årets hittills bästa och det bästa kvartalet i Free2Moves historia. Högre inflation och ökande energipriser driver ytterligare efterfrågan på koncernens lösningar för att förbättra driftnettot genom energioptimering. De underliggande drivkrafterna för långsiktig tillväxt på installationsmarknaderna är starka, inte minst drivet av anpassningar till klimatförändringen, utvecklingen inom smarta byggnader, urbanisering och ett ökande upprustningsbehov i det befintliga fastighetsbeståndet.

Free2Moves banbrytande lösning för driftoptimering ger stora energibesparingar åt exempelvis fastighetsägare. Senaste året har besparingar på ca 19 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor. Lösningen ger en omedelbar effekt, vilket säkerställer en mycket kort återbetalningstid. Det är möjligt genom den egenutvecklade plattformen 2Connect och/eller med förnybar energi.
Under perioden har avtal tecknats med några kända kunder till exempel Svenska Mässan i Göteborg och Mekonomen.

Free2Moves bästa kvartal hittills - fortsatt stark tillväxt
Free2Move har haft en starkt ökande försäljning under kvartalet och går mot att kunna visa positiva periodsiffror under första kvartalet 2023. Nettoomsättningen för tredje kvartalet är 10,9 miljoner kronor (1,2 MSEK) vilket är en ökning på över 800 procent jämfört samma period föregående år. Jämfört med kvartal två i år (8 MSEK) har omsättningen för ett kvartal ökat med 36 procent. Orderstocken fortsätter att växa och ligger på 20,8 miljoner kronor i tecknade avtal (6,6 MSEK). Dessa avtal kommer att levereras i år men också under första kvartalet 2023.

Emission för snabbare expansion och tillväxt
Styrelsen ämnar genomföra en företrädesemission under första kvartalet 2023. Avsikten handlar, dels om att kunna genomföra nya förvärv, dels om att skapa de bästa förutsättningarna för att fortsätta växa organiskt. Kapitalet ska användas för att vidareutveckla organisationen, bredda och utöka kunderbjudandet ytterligare till privata, kommersiella och offentliga fastighetsägare. Utöver det ska marknadsföringen mot nya och befintliga kunder intensifieras samt ska våra inköpsmöjligheter förbättras då man i en tid av komponentbrist behöver säkra tillgång på insatsvaror. Priset per inköpt enhet blir då lägre. Sammantaget ska det ge Free2Move förutsättningar att bli en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning.

Efter rapportperiodens slut

Orderboken fylls på i en ökande takt jämfört med tidigare kvartal. Den befintliga orderstocken kommer att ta oss en bra bit in på det nya året 2023.

Förutom en mängd mindre affärer har det tillkommit dessa tidigare annonserade affärer efter rapportperiodens slut:

  • Tomatens hus och Kåseholms slott i Skåne avseende inomhusklimat.
  • Avsiktsförklaring med Svenska Bio att utföra optimeringsanalys och förslag till förbättring av driftnettot i deras fastigheter.
  • Malmö friskola/ Akham Fastighets AB. Installation av en ventilationslösning.
  • Det danska fastighetsbolaget Caspian Ejendomme A/S i Köpenhamn, ventilationslösningar.
  • Baroniet Adelswärd AB i Åtvidaberg. Solceller och 2Connect

Leif Syrstad

Koncernchef och
vd Free2Move Holding AB
 

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighetsförvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsrekord 2022 - året håller på att summeras!

Free2Move halverar kundernas energikostnader samt etablerar verksamhet i Köpenhamn.

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har i bl.a. 2Connect plattformen en lösning för att spara upp till 50 procent av fastighetens driftkostnad, vilket genomförts hos Free2Move-koncernens kunder. Under 2022 har besparingar på över 21 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor. Med den modellen etablerar bolaget sig via dotterbolaget Sydvent i Danmark.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Free2Move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdagen den 2 februari 2023 klockan kl. 14.00 hos Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning, minskning av Bolagets aktiekapital, nyemission med företrädesrätt, nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt fondemission.


Nyemission med företrädesrätt samt riktad nyemission till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") kallas idag till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdagen den 2 februari 2023 för beslut om bl.a. en nyemission med företrädesrätt samt en riktad nyemission till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.


Free2Move Holding AB (publ) meddelar att extra bolagsstämma den 20 december 2022 inte genomförts korrekt

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") meddelar att det vid den extra bolagsstämman den 20 december 2022 ("Extra Bolagsstämman") inte gjordes en korrekt avstämning mot bolagsstämmoaktiebok. Detta innebär att den Extra Bolagsstämman formellt sett inte genomförts och således inte beslut fattats om den föreslagna företrädesemissionen.


Free2Move tar upp lån för snabbare expansion

- Drar nytta av den ökande efterfrågan på energieffektivisering


Free2Move sluter miljonavtal med Toric förvaltnings AB

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Richardssons Verktygsservice AB

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Toric Förvaltning för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1,6 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten är belägen i Västervik och hyrs av Richardssons Verktygsservice.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 20 december 2022

Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under tisdagen den 20 december 2022 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Free2Move sluter miljonavtal med Vacse fastigheter

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Polisen

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vacse fastigheter för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten Mimer 3 är belägen i centrala Västervik och hyrs av Polisen.


- Stark orderingång för Free2Move

- Omsätter 6,4 miljoner kronor under oktober och november

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - fortsätter teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Under perioden oktober till i dag var omsättningen 6,4 miljoner kronor. Den totala orderstocken ligger för samma period på 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor sedan rapporten för tredje kvartalet. Därmed fortsätter den starka tillväxten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted