Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Toyota Sweden AB

PRESSMEDDELANDE 2020-07-02

Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Toyota Sweden AB gällande en ny lösning av digital uppkoppling för Toyotas fastighetstekniska infrastruktur. Den tekniska lösningen bygger på Free2moves plattform 2Connect och ska nu kundanpassas med uppkoppling av laddstolpar och solpaneler. Avtalet omfattar också Free2moves abonnemang FLEX för Toyotas samtliga återförsäljare, som förutom uppkoppling av laddstolpar och solpaneler även kommer möjliggöra en digitaliserad förvaltning. Free2moves lösning tar sitt avstamp från Toyotas nuvarande energiförbrukning. Med en digitaliserad teknisk förvaltning kommer Toyota sänka sina driftkostnader genom en noggrannare drift.

- Vi är mycket glada och stolta över att Toyota Sweden AB har valt oss som partner för digital uppkoppling av fastigheterna, säger Patrik Malm, Försäljnings- & Marknadschef på Free2Move AB.

- Vi kommer att kunna visualisera vår användning av laddstolpar, solpaneler och annan energioptimering i våra fastigheter som är mycket viktigt i vårt fortsatta arbete med hållbarhet, säger Karl Bergklint, Toyota Sweden.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Leif Syrstads försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad,
VD Free2move Holding AB
Tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move

Free2move AB är ett operativt dotterbolag på NGM Nordic SME till det noterade bolaget Free2move Holding AB. Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna

Nerladdningsbara filer
Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 12 juni 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 12 juni 2020 extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") fredagen den 12 juni 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att styrelsen låtit upprätta kontrollbalansräkning som utvisat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att styrelsen föreslagit att aktiekapitalet ska sänkas för att åtgärda att aktiekapitalet delvis är förbrukat.


Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 7 maj 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


BESLUT OM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Styrelsen i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), upprättat en kontrollbalansräkning, som företagets revisor granskat, vilken visat att det egna kapitalet till en liten del understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Delårsrapport kvartal 1 2020 - Free2Move Holding AB

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 (0,1)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-1,3 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-1,5 (-2,2)
  • Orderstock vid periodens slut TSEK 1 642
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,2393 kr (-0,3414) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i augusti 2020.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted