Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattning av kvartalet

Gruppens totala intäkter uppgick till 11 025 TSEK och nettoomsättningen till 7 719 TSEK, vilket motsvarar en ökning om +126% respektive +58% jämfört med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 306 TSEK under kvartalet till följd av förstärkt USD jämfört med SEK.

Resultatet påverkades i enlighet med plan negativt av investeringar inom Venture Building och Standing Teams. Under tredje kvartalet uppgick de totala rörelsekostnaderna till 13,6 MSEK, vilket resulterade i att koncernens rörelseresultat var -2,6 MSEK. De ökade kostnaderna är en planerad och naturlig följd av de 11 parallella bolagsbyggen som pågår inom affärsområdet Venture Building samt operationella investeringar för att vidareutveckla Standing Teams.

Under kvartalet genomfördes förvärvet av tillgångarna i marry.vn. Tillgångarna kommer att allokeras till Fram^s dotterbolag "Marry" och det operationella arbetet att integrera tillgångarna är redan igångsatt.  

Utöver förvärvet av tillgångarna i marry.vn har ledningsgruppen med stöd av Investeringskommittén fortsatt arbetet med att utvärdera möjliga förvärvsobjekt. Under kvartalet har ledningsgruppen fört samtal med över 30 potentiella förvärvsobjekt och processen kommer att fortsätta i hög takt även under årets sista kvartal.

Under tredje kvartalet har fokus legat på att bygga vidare på Venture Builder-bolagens operationella modeller. Inga nya ventures har offentliggjorts under kvartalet. Fokus har istället legat på att bygga skalbara och effektiva processer i portföljbolagen.

Fram^ är fortsatt välkapitaliserat och kassan per 30 september uppgår till 62,5 MSEK. De likvida tillgångarna möjliggör fortsatta investeringar inom Venture Building samt möjliga förvärv.

Fram^ fortsätter att utvecklas enligt plan för helåret 2019 och förväntar sig nettoomsättning om >25 MSEK (motsvarande >30 MSEK totala intäkter, förutsatt fasta valutakurser)

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2019 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, [email protected] 

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted