Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 18 maj 2022

Idag, den 18 maj 2022, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Christopher Brinkeborn Beselin, och Mikael Steinbach samt nyvälja Philip Lindqvist som ordinarie styrelseledamöter och att omvälja Annika Beselin som styrelsesuppleant, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mikael Steinbach omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Årstämman beslutade vidare att ett årligt arvode ska utgå om ett normalt prisbasbelopp (2022 motsvarar det 48 300 kr, exkl. sociala avgifter) till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Christopher Brinkeborn Beselin fortsätter att fördjupa sitt arbete med vidareutvecklingen av bolagets verksamhet och strategi under 2022. För detta arbete som styrelseledamoten utför, utöver arbetet inom ramen för styrelsen, ska ett arvode om 6,5 normala prisbasbelopp utgå. I den mån styrelseledamot utför annat arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna faktureras med ett totalbelopp som motsvarar bruttoarvode plus sociala avgifter. Föreslagna arvoden per person är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Årsstämman beslutade även att omvälja BDO Mälardalen AB som revisor med Patrik Spets som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Beslut om godkännande av överlåtelse av sammanlagt 16 procent av aktierna i dotterbolaget Fram Skata AB (Carmudi) till två anställda 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 150 aktier, motsvarande 15 procent av aktierna och rösterna i Fram Skata AB, till Anh Duy Vu och överlåtelse av 10 aktier, motsvarande 1 procent av aktierna och rösterna i Fram Skata AB, till Y Nugyen, för ett belopp om 100 kr per aktie.

 

Beslut om godkännande av överlåtelse av 25 procent av aktierna i dotterbolaget Fram Venture 7 AB (Dragonlend) till anställd 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 262 520 stamaktier, motsvarande 25 procent av aktierna och rösterna i Fram Venture 7 AB, till Max Bergman för ett belopp om 0,05 kr per aktie.

 

Beslut om incitamentsprogram för anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,  om emission av 80 000 teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till framtida nyckelpersoner inom investeringsverksamheten.

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 augusti 2026. Teckningskursen per aktie uppgår till 50 kr.

 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

 

Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Anh Duy Vu, representerande cirka 4,58 procent av aktierna och cirka 4,00 procent av rösterna i bolaget, om emission av 60 000 teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till styrelseledamöter.

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 augusti 2026. Teckningskursen per aktie uppgår till 50 kr.

 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelseledamöter i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 25 procent av aktiekapitalet i bolaget.

 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

________

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Bequoted.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christopher Beselin, styrelseledamot & tf VD

Telefon: +84-34-71273 14

E-post: [email protected]

 

Son Ngo, Finansdirektör

Telefon: +84-91-8157680

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), +46 11 32 30 732, [email protected].

Kort om Fram^

Fram^ är ett listat investmentbolag som fokuserar på investeringar inom digital consumer, blockchain och övrig tech i Sydostasien. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted