Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 18 maj 2021

Den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Christopher Brinkeborn Beselin, Stina Andersson och Mikael Steinbach som ordinarie styrelseledamöter och att omvälja Annika Beselin som styrelsesuppleant, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christopher Brinkeborn Beselin omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med med två normala prisbasbelopp (2021 motsvarar det 95 200 kr, exkl. sociala avgifter) till styrelseordföranden och med ett normalt prisbasbelopp (2021 motsvarar det 47 600 kr, exkl. sociala avgifter) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna faktureras med ett totalbelopp som motsvara bruttoarvode plus sociala avgifter. För det arbete som styrelsens ordförande utför, utöver arbetet inom ramen för styrelsen ska ett arvode om 6,5 normala prisbasbelopp utgå.

Årsstämman beslutade även att omvälja BDO Mälardalen AB som revisor med Patrik Spets som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 09:00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & Deputy CEO

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted