INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL PLATTFORM FÖR UTLÅNING TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att kostnadseffektivt  förmedla finansiering till små och medelstora företag i Vietnam.

Små och medelstora bolag i Vietnam utgör 98% av landets alla företag, 40% av dess BNP och 50% av dess sysselsättning (World Bank, 2017). Emellertid är det svårt för bolag med mindre skala och tillgångsmassa att erhålla finansiering från de etablerade bankerna, eftersom den traditionella kreditgivningen fokuserar på större bolag. För små bolag är det nästintill omöjligt att få tillgång till finansiering från banksektorn, varför de istället tvingas låna från mindre seriösa långivare och ofta till oskäligt höga räntor. De traditionella bankerna klarar inte av att förse de mindre bolagen med krediter genom sina etablerade processer med manuell hantering via ett fysiskt kontorsnätverk - hantering blir alltför kostsam. Beslutsprocesserna är därtill ofta långa och komplicerade, vilket både resulterar i stor frustration hos bolagen samt ytterligare driver upp transaktionskostnaderna.

Det är bland annat mot den här bakgrunden som s.k. "Fintech"-bolag världen över upplevt närmast explosiv expansion över de senaste åren. Fintech-bolag har förenklat, automatiserat och/eller helt rationaliserat bort många av bankernas interna och externa processer med hjälp av digitala processer och ny teknik, vars kostnad signifikant understiger de etablerade aktörernas arbetsintensiva manuella processer genom kostsamma kontorsnätverk. Ofta kan Fintech-bolagens plattformar både komma i kontakt med mångdubbelt fler kunder samt erbjuda dessa en signifikant mer tids- och kostnadseffektiv hantering och kundupplevelse.

"När man lever och verkar i tillväxtekonomier slås man av det paradoxala i att små och medelstora bolag utgör kärnan i dessa ekonomier, men ändå är tillgången på finansiering för dem extremt begränsad. Endast i Sydostasien beräknas den totala efterfrågan på lån till just detta segment uppgå till 175 miljarder USD (enligt en rapport från McKinsey Global Institute). Med hjälp av ny teknologi, kostnadsdisciplin och fokus på skalbara lösningar kommer vi kunna ge mindre företagare i dessa ekonomier en möjlighet att få tillgång till det kapital de behöver för att växa." , säger Max Bergman, VD för Fram^.

Investeringskommittén i Fram^ tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet, lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna. Inför investeringsbeslutet tas även relevanta "peers" in i analysen där modellens kortsiktiga och långsiktiga potential kan empiriskt bekräftas. Internationella peers är exempelvis amerikanska "Kabbage" som startades 2009 och värderas till över en miljard USD 2015 och med en lånbok på över 3,5 miljarder USD. En annan intressant peer är "Funding Circle" som har över 51 000 kunder och värderas till över 2,15 miljarder USD med en lånbok på cirka 6,5  miljarder USD. Den mest relevanta jämförelsen i Sverige är "Lendo" vars nettoomsättning uppgick till nästan 500 miljoner SEK under 2017.

Affärsmodellen uppfyller de strikta kriterier som investeringskommittén upprättat och blir således Fram^s sjunde investering sedan börsnoteringen i oktober 2017. Den nya verksamheten kommer, precis som övriga ventures, att ha ett moderbolag i Sverige. Det operativa dotterbolaget i Vietnam förväntas bildas under oktober och november 2018 beroende på lokal bolagsregistrering vid relevanta myndigheter. Verksamheten börjar emellertid byggas som en omedelbar följd av dagens beslut.

Stockholm den 14 september 2018

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 08:00 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2019 kl. 09:00 på The Park, Sveavägen 98 2 tr., 113 50 Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 08:45.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN ONLINEMARKNADSPLATS FÖR HEMFÖRBÄTTRINGSPRODUKTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplattform vars syfte är att koppla samman köpare och säljare av hemförbättringsprodukter i Vietnam (dvs. ett s.k. online marketplace).INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN ONLINEPLATTFORM FÖR AUKTIONER I VIETNAM MED INRIKTNING PÅ FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE PRODUKTER

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform vars syfte är att sälja begagnade produkter online i Vietnam.


FRAM^S OFFENSIVA FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD - TECKNADES TILL 169 PROCENT

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2019. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 169,2 procent och Bolaget tillförs därmed totalt 25,2 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär