FRAM^ VÄLJER ATT INTE GENOMFÖRA FÖRVÄRVET AV DIA OC ONLINE CORPORATION, WWW.DIAOCONLINE.VN ("DOOL")

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknade den 20:e november 2018 ett term sheet ("Avtalet") gällande förvärv av 70% av aktierna i DOOL. Fram^ har i samförstånd med det säljande riskkapitalbolaget IDG Ventures Vietnam ("IDG") bestämt att inte fullfölja transaktionen som berörs i Avtalet. Processen kring förvärvet har dragit ut på tiden eftersom IDG inte ännu lyckats säkerställa intern konsensus kring huruvida deras kvarvarande portfölj av bolag ska säljas som en samlad portfölj eller som enskilda bolag. I det fall IDG väljer att återuppta spåret om att sälja DOOL som enskilt bolag kan försäljningsprocessen komma att aktualiseras igen, men för tillfället avslutas processen för att skapa tydlighet och frigöra resurser. Fram^ kan således också fokusera på andra möjliga förvärvsobjekt inom bostadssektorn. Beslutet att inte genomföra affären leder inte till någon förlorad förvärvslikvid för Fram^ - processen kommer enbart att ha medfört försumbara legala rådgivningskostnader.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08:30 CEST.

Stockholm den 16 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted