Fram Skandinavien offentliggör delårsrapport 2018-04-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet

  • Stark tillväxt under andra kvartalet. Koncernens omsättning under andra kvartalet 2018 uppgick till 3 351 TSEK (2 809 TSEK), vilket motsvarar en organisk tillväxttakt om 77% och en rapporterad ökning på 19,3% (den organiska tillväxttakten är signifikant mycket högre än den rapporterade eftersom omsättning och resultat från Intrepid, som avyttrades per juni 2017, fortfarande ingår i jämförelsesiffrorna för 2017), jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningsökningen är främst driven av nya kunder och projekt samt expansion av befintliga kunders utvecklingsteam inom ramen för Standing Teams, men också till viss del av det snabbt växande Carmudi.vn.
  • Fortsatt hög tillväxt i Standing Teams. Omsättningen i Standing Teams under andra kvartalet uppgick till 3 252 TSEK (1 825 TSEK), vilket motsvarar en tillväxttakt om 78%.
  • Lönsamheten i affärsområdet Standing Teams belastas temporärt av kostnader för rekrytering, sälj och övrig overhead för fortsatt framtida tillväxt. EBIT uppgick till -86 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på -2,6%. I likhet med H1 2017, har Q2 2018 utgjort en period av förhöjda kostnader som temporärt belastar lönsamheten i form av nödvändiga förberedelser inför fortsatt tillväxt. Bolaget har gjort en rad lyckade och kvalificerade nyanställningar inom försäljning, rekrytering, HR och övrig overhead. Ledningsgruppen bedömer att dessa investeringar är nödvändiga för att skala upp de centrala funktionerna efter en rad kvartal av snabb tillväxt. Stark sälj-, rekryterings och HR-funktion är nyckelkomponenter i den infrastruktur som möjliggör kontinuerligt snabb expansion inom Standing Teams. Allteftersom dessa utökade centrala funktioner beläggs med ytterligare fakturering återgår lönsamheten till tidigare nivåer (i likhet med utvecklingen under H2 2017).
  • Affärsområdet Venture Building accelererar och SmartBuddy Vietnam genererar sina första intäkter. Idag innehåller gruppen två distinkta affärsområden - det stadigt lönsamma och kassaflödesgenerande Standing Teams samt Venture Building där gruppen investerar större delen av sitt kapital i nya ventures med framtida starka kassaflöden och signifikant värdeökningspotential. Investeringarna i affärsområdet Venture Building drar av naturliga skäl ned gruppens rapporterade konsoliderade EBIT (som under kvartalet uppgick till -1 737 TSEK), eftersom samtliga ventures befinner sig i en tidig uppbyggnadsfas med nuvarande och framtida investeringsbehov. Under det gångna kvartalet är det främst expansionen av det snabbt växande Carmudi Vietnam samt det intensiva arbetet med plattformsbyggandet för SmartBuddy i både Sri Lanka och Vietnam som stått för större delen av investeringarna. SmartBuddy Vietnams fokuserade och intensiva arbete under det andra kvartalet 2018 ledde till att bolaget både lyckades lansera sin site samt generera sina första intäkter.
  • Två nya ventures under kvartalet. I enlighet med den lanseringsplan som kommunicerades i samband med börsnoteringen under hösten 2017 initierades ytterligare två ventures under det andra kvartalet 2018. Det första bolaget som initierades under andra kvartalet var en digital betalningsplattform för anställningsförmåner (arbetsnamn "Benepay") och det andra en digital utbildningsplattform (arbetsnamn "Toptutor").

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida corporate.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Max Bergman

VD, Fram Skandinavien AB

Stockholm den 26 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08:00 CET

Kort om Fram^


Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

fram^ quarterly operational investor letter #2 - Q4 2018

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/eng/index.html#press_releases)INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT GENOMFÖRA ETT POTENTIELLT FÖRVÄRV I SRI LANKA AV DIGITAL PLATTFORM FÖR ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER SOM TIDIGARE INITIERATS I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknar genom sitt helägda dotterbolag Fram Skata AB ett s.k. term sheet ("Avtalet") om att investera i Concon Private Limited ("Concon") och därmed geografiskt expandera Fram^s betalningsplattform för anställningsförmåner även till Sri Lanka.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL PLATTFORM FÖR UTLÅNING TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att kostnadseffektivt  förmedla finansiering till små och medelstora företag i Vietnam.


fram^ quarterly operational investor newsletter #1 - Q3 2018

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom or visit our website https://investors.wearefram.com/eng/index.html#press_releases)


Fram Skandinavien offentliggör delårsrapport 2018-04-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport


SMARTBUDDY VIETNAM INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED VIETNAMS LEDANDE FÖRSÄKRINGSBOLAG - PVI INSURANCE CORPORATION

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") helägda dotterbolag SmartBuddy Vietnam har idag signerat ett strategiskt partnerskap med Vietnams ledande försäkringsbolag för generella försäkringar - PVI Insurance Corporation ("PVI"). SmartBuddy och PVI kommer att lansera flera innovativa försäkringsprodukter tillsammans som idag är helt unika för den Vietnamesiska marknaden. SmartBuddy kommer även att agera som exklusiv säljagent åt PVI för de nylanserade produkterna.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT INVESTERINGSBESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL UTBILDNINGSPLATTFORM I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att koppla samman frilansande lärare med elever som primärt går i klasser upp till motsvarande gymnasienivå.


Investeringskommittén i Fram^ har fattat investeringsbeslut om att starta en digital betalningsplattform i Vietnam för systematiserade anställningsförmåner

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^" eller "Bolaget") inleder nu arbetet med att bygga en plattform online vars syfte är att öka köpkraften hos användarnas löneutbetalningar genom unika "anställningsförmåner" som tillhandahålls av marknadens mest populära butiker och tjänsteleverantörer (både online och offline).Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: