Fram Skandinavien offentliggör delårsrapport 2018-04-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet

  • Stark tillväxt under andra kvartalet. Koncernens omsättning under andra kvartalet 2018 uppgick till 3 351 TSEK (2 809 TSEK), vilket motsvarar en organisk tillväxttakt om 77% och en rapporterad ökning på 19,3% (den organiska tillväxttakten är signifikant mycket högre än den rapporterade eftersom omsättning och resultat från Intrepid, som avyttrades per juni 2017, fortfarande ingår i jämförelsesiffrorna för 2017), jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningsökningen är främst driven av nya kunder och projekt samt expansion av befintliga kunders utvecklingsteam inom ramen för Standing Teams, men också till viss del av det snabbt växande Carmudi.vn.
  • Fortsatt hög tillväxt i Standing Teams. Omsättningen i Standing Teams under andra kvartalet uppgick till 3 252 TSEK (1 825 TSEK), vilket motsvarar en tillväxttakt om 78%.
  • Lönsamheten i affärsområdet Standing Teams belastas temporärt av kostnader för rekrytering, sälj och övrig overhead för fortsatt framtida tillväxt. EBIT uppgick till -86 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på -2,6%. I likhet med H1 2017, har Q2 2018 utgjort en period av förhöjda kostnader som temporärt belastar lönsamheten i form av nödvändiga förberedelser inför fortsatt tillväxt. Bolaget har gjort en rad lyckade och kvalificerade nyanställningar inom försäljning, rekrytering, HR och övrig overhead. Ledningsgruppen bedömer att dessa investeringar är nödvändiga för att skala upp de centrala funktionerna efter en rad kvartal av snabb tillväxt. Stark sälj-, rekryterings och HR-funktion är nyckelkomponenter i den infrastruktur som möjliggör kontinuerligt snabb expansion inom Standing Teams. Allteftersom dessa utökade centrala funktioner beläggs med ytterligare fakturering återgår lönsamheten till tidigare nivåer (i likhet med utvecklingen under H2 2017).
  • Affärsområdet Venture Building accelererar och SmartBuddy Vietnam genererar sina första intäkter. Idag innehåller gruppen två distinkta affärsområden - det stadigt lönsamma och kassaflödesgenerande Standing Teams samt Venture Building där gruppen investerar större delen av sitt kapital i nya ventures med framtida starka kassaflöden och signifikant värdeökningspotential. Investeringarna i affärsområdet Venture Building drar av naturliga skäl ned gruppens rapporterade konsoliderade EBIT (som under kvartalet uppgick till -1 737 TSEK), eftersom samtliga ventures befinner sig i en tidig uppbyggnadsfas med nuvarande och framtida investeringsbehov. Under det gångna kvartalet är det främst expansionen av det snabbt växande Carmudi Vietnam samt det intensiva arbetet med plattformsbyggandet för SmartBuddy i både Sri Lanka och Vietnam som stått för större delen av investeringarna. SmartBuddy Vietnams fokuserade och intensiva arbete under det andra kvartalet 2018 ledde till att bolaget både lyckades lansera sin site samt generera sina första intäkter.
  • Två nya ventures under kvartalet. I enlighet med den lanseringsplan som kommunicerades i samband med börsnoteringen under hösten 2017 initierades ytterligare två ventures under det andra kvartalet 2018. Det första bolaget som initierades under andra kvartalet var en digital betalningsplattform för anställningsförmåner (arbetsnamn "Benepay") och det andra en digital utbildningsplattform (arbetsnamn "Toptutor").

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida corporate.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Max Bergman

VD, Fram Skandinavien AB

Stockholm den 26 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08:00 CET

Kort om Fram^


Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN ONLINEPLATTFORM FÖR AUKTIONER I VIETNAM MED INRIKTNING PÅ FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE PRODUKTER

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform vars syfte är att sälja begagnade produkter online i Vietnam.


FRAM^S OFFENSIVA FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD - TECKNADES TILL 169 PROCENT

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2019. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 169,2 procent och Bolaget tillförs därmed totalt 25,2 MSEK före emissionskostnader.


Fram Skandinavien AB bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av delårsrapport


FRAM^ OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM OCH INFORMERAR OM INVESTERARTRÄFF

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 - 15 februari 2019.


Fram^ förstärker ledningsgruppen med ny Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har utsett Niklas Berglund till ny Chief Financial Officer & Head of Investor Relations i koncernens ledningsgrupp. Niklas Berglund tillträder rollen med start den 1 februari 2019 och efterträder därmed Stefan Di Rolfo. Stefan Di Rolfo fortsätter som redovisningsansvarig inom Fram^.


FRAM^S INVESTERINGSKOMMITTÉ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN "PAY LATER" BETALNINGSPLATTFORM FÖR E-HANDLARE I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har sedan ett par månader tillbaka arbetat på en pilotplattform av en så kallad "pay later" betalningslösning (jämför svenska "Klarna") i samarbete med en e-handlare inom mode i Vietnam. Pilotplattformen är live den här veckan och har per idag registrerat sin första transaktion. Denna viktiga milstolpe utgör således startskottet för arbetet med att skala upp plattformen från en pilot, till att bli Fram^s tionde venture sedan börsintroduktionen i oktober 2017.


FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Styrelsen i Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av B-aktier motsvarande cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 60 SEK per ny aktie, motsvarande en rabatt om cirka 25 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 10 december 2018. Den riktade emissionen har tecknats av en kvalificerad långsiktig aktieägare. Sammanlagt uppgår teckning i den riktade emissionen samt teckningsåtagandena i Företrädesemissionen till över 25 MSEK - framförallt från styrelse, ledning och större långsiktiga ägare.


INBJUDAN TILL KAPITALMARKNADSDAG OCH OFFENTLIGGÖRANDE NAV (NET ASSET VALUE) PER AKTIE

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har med anledning av den nyligen inträffade ettårsdagen av affärsområdet "Venture Builder" det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 5:e december 2018. Presentationen kommer att hållas via videolänk från Ho Chi Minh City, Vietnam, med en efterföljande publicering av svar på Q&A kl 08.00 svensk tid den 7e december (baserat på de frågor som inkommit i direkt anslutning till presentationen). Presentationsmaterialet inför presentationen offentliggörs redan idag i och med detta pressmeddelande.


NORDIC CODER INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED GRAB VIETNAM FÖR REKRYTERING AV KURSDELTAGARE

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") dotterbolag Nordic Coder har idag tecknat ett strategiskt partnerskap med Grab Vietnam (https://www.grab.com/vn/en/) om att förse dem med duktiga IT- utvecklare efter avslutade kurser. Grab är Sydostasiens ledande "ride hailing"-bolag och räknas som en av regionens mest attraktiva digitala arbetsgivare. Grab förvärvade tidigare i år samtliga aktier i Ubers sydostasiatiska verksamhet - gruppen värderas idag till ca. 10 miljarder USD.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: