Fram Skandinavien AB (publ) presenterar svar på inkomna frågor inför årsstämman 2021

Fram Skandinavien (publ) meddelar idag att de frågor som inkommit inför årsstämman finns besvarade nedan samt i en videofilm som nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://investors.wearefram.com/. Samtliga frågor har besvarats av Christopher Beselin, Styrelseordförande. För mer utförliga svar rekommenderas videon.

Fråga 1. Fram^ har bytt ut Managing Directors (MDs) i flera bolag och ersatt med lokala Business Area Managers (BAMs). Vad är anledningen till detta och har ni sett något positivt resultat från den ändrade strategin?

Svar fråga 1: Under 2020 genomfördes en omfattande omstrukturering av våra ventures ledningsgrupper. Innan denna omstruktureringen leddes flera bolag av internationella MDs, ofta med en mer "teoretisk" bakgrund från konsult- eller finansbranschen. Efter en tids utvärdering ansåg Fram^s ledningsgrupp att dotterbolagen skulle gynnas mer av att ledas av lokala personer med mer praktisk erfarenhet och bättre förståelse för att bedriva verksamhet lokalt i Vietnam. Under 2020 ersattes flera internationella MDs av lokala BAMs, ofta med bredare lokala kontaktnät och bättre kundförståelse. Hittills har förändringen medfört överlag positiva effekter på både intäkts- och kostnadssidan.

Fråga 2. Vad är status gällande M&A och möjliga förvärv?

Svar fråga 2: Trots hög aktivitetsnivå inom M&A har Fram^ inte lyckats genomföra de attraktiva förvärv vi förväntat oss, vilket givetvis är en besvikelse. Anledningen till detta är tvådelad och beror sammanfattningsvis på:

1. Mindre lokala IT-utvecklingsbolag i Vietnam rapporterar och betalar ofta inte korrekt skatt på sina löneutbetalningar. De nuvarande ägarna av dessa bolag har valt att ta en betydande risk kring skattebetalningar och rapportering för att optimera sitt privata kassaflöde ut ur bolagen. Självklart skulle inte Fram^ kunna acceptera att driva vidare bolagen under dessa premisser, utan skulle i så fall efter ett övertagande behöva justera upp skattebetalningarna, och på så vis reducera målbolagens kassaflöde betydligt. När köpare och säljare tittar på vitt skilda kassaflöden vid ett förvärv blir det mycket svårt att enas om en värdering.

2. Utanför Vietnam har vi återkommande sett att de generella förväntningarna på bolagsvärderingar hos säljare i denna fas av högkonjunkturens topp trissats upp till en nivå där vi helt enkelt inte anser att det är attraktivt nog att göra förvärv. Magkänslan i dessa situationer har varit att att vår alternativanvändning av kapitalet (d.v.s. att investera i våra egna ventures) då är en bättre långsiktig investering än att köpa andras bolag på konjunkturtoppen.

Framgent kommer vi att skifta fokus från M&A till kapitalanskaffning i våra ventures.

Fråga 3. Hur går arbetet med kapitalanskaffning i utvalda ventures?

Svar fråga 3: Arbetet med kapitalanskaffningar påbörjades redan i början av 2020, men med anledning av covid-19 och dess negativa påverkan på kapitalmarknaderna i Sydostasien så pausades dessa processer under Q1-Q2 2020. Sedan slutet av Q3/början av Q4 är kapitalmarknaderna för mindre digitala bolag i Sydostasien tillbaka till där de var innan pandemin och värderingarn är på samma eller högre nivåer. Därför bedömmer Fram^ att det nu återigen är rätt förutsättningar för att dra igång processer för kapitalanskaffningar i ett antal av dotterbolagen. Arbetet har sedan några månader återupptagits och det kommer förbli ett viktigt fokusområde framgent för gruppen.

Fråga 4. Under 2020 minskade omsättningen i Standing Teams. Vad är anledningen till detta och hur ser arbetet ut för att vända trenden?

Svar fråga 4: Standing Teams har inte uppnått våra förväntningar under 2020. Under de tre första kvartalen 2020 hade vi problem med ledningsgruppen i dotterbolaget och vi var för långsamma att addressera det. Sedan Q4 2020 har vi omstrukturerat ledningen och driften av Standing Teams och vi ser nu indikationer på att bolaget rör sig i rätt riktning. Standing Teams ska kunna både växa betydande och samtidigt uppvisa en tvåsiffrig EBIT-marginal. Vi jobbar nu aktivt för att växa bolaget och förbättra lönsamheten.

Fråga 5. Vilket eller vilka av gruppens ventures går bäst?

Svar fråga 5: Gruppens mest mogna dotterbolag och som också är en av de ledande bolagen inom sin niche (Car classifieds) är Carmudi. Vidare finns det en handful bolag som är nära/vid breakeven och som på så vis går bra från ett lönsamhetsperspektiv. Utifrån ett digitaliseringsperspektiv är EveHR ett bolag som är värt att lyfta fram. EveHR har utvecklat en ledande teknisk plattform och dess SaaS-modell gör att bolaget snabbt kan skala upp och växa utan att nämnvärt öka kostnaderna tack vara sin mycket låga marginalkostnaden. EveHR har bl.a. lyckats sluta avtal med stora internationella kunders vietnameiska dotterbolag, t.ex. DHL, AIA och Pepsi.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2021 kl. 08:00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, ca@skmg.se

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted