Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport januari till mars 2019

Sammanfattning av kvartalet

Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 6 631 TSEK (motsvarande en tillväxt om +82% jämfört med samma period föregående år), varav nettoomsättningen uppgick till 5 643 TSEK och övriga rörelseintäkter till 988 TSEK. Nettoomsättningsökningen jämfört med första kvartalet 2018 var +55%. De övriga rörelseintäkterna påverkades positivt av en försvagning av svenska kronan då en betydande del av kassan placerats i USD.

I enlighet med plan belastas resultatet av hög aktivitet i form av 10 parallella bolagsbyggen inom Venture Building. Koncernens rörelseresultat var -2,8 MSEK, motsvarande en marginal om -43%. I linje med plan påverkades resultatet negativt av utrullningen av nya ventures inom affärsområdet Venture Building. Samtliga av koncernens nyligen lanserade ventures befinner sig i tidiga uppbyggnads- och expansionsfaser med planerade investeringsbehov för att bygga upp bolagsvärden samt uthållig tillväxt.

Den vietnamesiska nyårsledigheten ("Tet") inföll under perioden 1 februari till 11 februari och har stor påverkan på generell kommersiell aktivitet i landet under merparten av 3 veckor. Som ett direkt resultat av ledigheterna kring nyårshögtiden minskade aktiviteten och försäljningen hos flertalet av Fram^s verksamheter med säte i Vietnam.

Efter den övertecknade kapitalanskaffningen har stort fokus lagts på att hitta intressanta förvärvsobjekt. Målsättningen är att hitta företag i Sydostasien alternativt Norden som Fram^ kan vidareutveckla till sin fulla värdepotential. Under månaderna efter kapitalanskaffningen har ledningsgruppen redan, med stöd av investeringskommittén, detaljstuderat ca. 15 möjliga investeringsobjekt. Emellertid har inget av dessa potentiella förvärvsobjekt bedömts tillräckligt attraktiva för att ta vidare i förvärvsprocessen. Fram^ fortsätter att vara mycket selektiv i sin förvärvsstrategi i enlighet med de kriterier som tidigare formulerats.

Under första kvartalet beslutades det att, i enlighet med tidigare kommunicerad plan, starta två nya ventures. Den första affärsmodellen är en auktionssite för köp och sälj av begagnade konsumentprodukter (arbetsnamn "Bidbidi"). Den andra affärsmodellen är en marknadsplats för hemförbättringsprodukter som liknar svenska Bygghemma (arbetsnamn "Buildde"). Fram^ beslutade även att inte gå vidare i förvärvet av den lankesiska anställningsförmånssidan giftup.lk eftersom de mål som satts för säljaren inte uppnåtts. Efter kvartalets slut meddelade fram^ att Bolaget inte går vidare med förvärvet av www.diaoconline.vn (Dool).

Antalet aktier uppgick uppgick per 31 mars till 3 615 078 aktier och balansomslutningen 81,3 MSEK. Fram^ är välkapitaliserat och inom koncernen fanns per den 31 mars en kassa om ca. 67,5 MSEK tillgängligt för att finansiera Venture Building samt möjliga förvärv.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 07:40 CEST.

Stockholm den 17 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted