Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport april - juni 2021

Gruppens förlust halverades under årets andra kvartal och uppgick till -3 139 TSEK jämfört med -6 151 TSEK under andra kvartalet föregående år. EBIT för andra kvartalet uppgick till -3 259 TSEK (-6 354 TSEK), vilket mostvarar en EBIT-marginal om -34% (-84%). Den största resultatförbättringen har skett inom affärsområdet Digital Brands, drivet av både ökande omsättning och reducerade fasta kostandsbaser p.g.a. de investeringar som tidigare gjorts i bolagsgruppens digital plattformar. EBIT inom Digital Brands ökade med +2 510 TSEK och EBIT-marginalen förbättrades signifikant från -110% under andra kvartalet 2020 till -34% under årets andra kvartal.

Gruppen omsättning under perioden ökade med +24% jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+39% i lokal valuta) - tillväxten drivs främst av affärsområdet Digital Brands. Under andra kvartalet växte Digital Brands med +37% (+54% i lokal valuta) jämfört med andra kvartalet 2020 och Standing Teams växte med +10% (+23% i lokal valuta).

Under slutet av det andra kvartalet och början av det tredje kvartalet har smittspridningen av covid-19 ökat markant i Vietnam, vilket har medfört betydande restriktioner och nedstängningar som påverkar gruppen negativt. Likt flertalet andra sydostasiatiska länder har smittspridningen ökat under både juni och juli, med restriktioner och s.k. "lockdowns" som påföljd. Restriktionerna har en betydande påverkan på gruppens verksamhet, framförallt inom Digital Brands vars exponering är främst mot den inhemska marknaden. Restriktionerna i landets pågående fjärde våg innebär begränsningar i den lokala fysiska mobiliteten, vilket gör att många kommersiella aktiviteter bromsas eller pausas, vilket förväntas fortgå under Q3.

Per sista juni uppgick gruppens kassa till 22,8 MSEK. Fram^ avser att framförallt använda dessa likvida medel för att göra tilläggsinvesteringar inom Digital Brands enligt tidigare kommunicerad plan, samt eventuellt förvärv om bolagets kriterer kan uppfyllas.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & Deputy CEO

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted