Fram^ implementerar besparingsprogram med anledning av Covid-19-epidemin och tar bort intäktsestimat för helåret 2020

Till följd av den ökande ekonomiska påverkan samt den rådande osäkerheten orsakat av Covid-19-epidemin, implementerar Fram Skandinavien AB ("Fram^") ett omfattande besparingsprogram. Programmet fokuserar främst på Venture Builder-portföljen och förväntas frigöra kapital som tillåter ytterligare investeringar i förvärv samt ger möjlighet att fokusera på de ventures som hittills visat mest lovande resultat. Vidare drar Fram^ tillbaka intäktsguidningen för 2020 som följd av den rådande ekonomiska osäkerheten i både Sverige och Vietnam.

Under de senaste veckorna, och främst efter det att den virtuella kapitalmarknadsdagen ägde rum, har den ekonomiska påverkan och generella osäkerheten som orsakats av Covid-19-epidemin ökat betydligt i både Sverige och Vietnam. Fram ser att den minskade ekonomiska aktiviteten och oron världen över har haft, och kommer att få, både direkt och indirekt påverkan på gruppen. Mot bakgrund av detta har Fram^ beslutat att dra tillbaka guidningen för gruppens intäkter för helåret 2020.

Vidare har ledningsgruppen med stöd av styrelsen beslutat att implementera ett omfattande besparingsprogram som kan frigöra ytterligare likvida medel som både bättre förbereder gruppen på en osäkrare närtid samt möjliggör att bättre kunna ta till vara på större förvärvsmöjligheter, som eventuellt kan ske till lägre värderingar än tidigare. Vidare kommer åtgärdsprogrammet göra gruppen mindre beroende av externa finansieringsrundor på dotterbolagsnivå, vilka bedöms bli svåra att genomföra som tidigare planerat. Fram^ har under de senaste veckorna i detta sammanhang observerat en betydande förändring i investeringsviljan inom venture capital-industrin, som en direkt följd av den pågående ekonomiska krisen.

Nedan följer huvuddragen i besparingsprogrammet:

  • Carmudi, Lasluz, Marry: Inga betydande finansiella eller organisatoriska förändringar. Dessa bolag kommer att fortsätta arbeta i enlighet befintliga affärsplaner.
  • DragonLend, SmartBuddy och Wowmelo: Dessa bolag kommer att slås samman och tillsammans utgöra ett bredare fintech-venture inom Venture Buildern. Det primära syftet med sammanslagningen är att åstadkomma betydande kostnadreduktioner och synergier mellan de tre verksamheterna.
  • Buildde: Bolaget kommer att läggas ned då marknadsförhållandena anses ofördelaktiga i närtid för ett ehandels-fokuserat venture som bedöms ha behov av relativt omfattande finansiering och tidshorisont för att kunna nå lönsamhet. Det kapital som kvarstår av den budget som tidigare allokerats till Buildde kommer att omallokeras till kvarvarande ventures och/eller förvärvA.
  • Bidbidi: Lanseringen av bolaget pausas. Nytt lanseringsbeslut kan komma att tas när lägre marknadsosäkerhet råder.
  • EveHR: Betingat ett godkännande på kommande årsstämma i maj 2020 kommer existerande MD/co-founders att erbjudas fler aktier i bolaget i utbyte mot lönesänkningar samt att den månatliga kostnadsbasen reduceras.
  • Nordic Coder: Bolagets verksamhet har sedan start haft många synergier med Fram Standing Teams / IT Development och kommer därför framgent att djupare integreras med Standing Teams. Syftet med denna sammanslagning är att både förbättra erbjudandet gentemot klienter och studenter samt att utnyttja kostnadssynergier för att reducera Nordic Coders kostnadsbas.

Besparingsprogrammet kommer även att omfatta ytterligare kostnadsbesparingar på gruppnivå samt inom ramen för Standing Teams.

Styrelsen och ledningen estimerar att besparingsprogrammet kan reducera befintlig kostnadsbas med ca. 500 TSEK per månad från och med maj 2020. Åtgärdsprogrammet kommer att både effektivisera Venture Builder-portföljen samt frigöra betydande ytterligare kapital som bedöms kunna återinvesteras inom kvarvarande ventures samt förvärv, och på så vis resultera i en mer attraktiv avkastning för Frams aktieägare.

"Det råder just nu stor osäkerhet runtom i världen på grund av Covid 19-virusets skoningslösa framfart. Även när läget har förbättrats är det rimligt att anta att vi står inför en dämpad ekonomisk aktivitet både i Sverige och i Vietnam. För att vara så väl rustade som möjligt inför de kommande utmaningarna är det viktigt att vi tidigt genomför en rad åtgärder. Åtgärderna i dagens program syftar främst till att optimera vår allokering av kapital, varigenom vi hoppas kunna skapa både bättre förutsättningar för våra bästa ventures att lyckas samt bättre förvärvsmöjligheter, i en omvärld där värderingar sannolikt kommer röra sig signifikant nedåt. Jag är övertygad om att den ambitiösa, outtröttliga och kostnadsmedvetna kultur som Fram^ har byggt gör oss relativt väl förberett för att möta en tuffare omvärld.", säger Max Bergman, VD för Fram^.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD
Telefon: +84 70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer
Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.
INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted