Fram^ genomför strategisk fokusering av sin bolagsportfölj för att öka fokus på de bolag som har störst potential

Styrelsen och ledningsgruppen i Fram^ har genomfört en strategisk översyn av gruppens olika bolag inom Digital Brands. Allteftersom gruppens dotterbolag mognat har de olika dotterbolagens respektive potential och passform kristalliserats. Styrelsen har således delat in bolagen i följande grupperingar:

- Potential Big Winners (hög tillväxt, men låg/ingen kortsiktig lönsamhet): Carmudi, EveHR, DragonLend, Wowmelo och Marry

- Profit Centers (lägre tillväxt, men omedelbar lönsamhet): Standing teams och Nordic Coder

- Laggards (otillfredsställande tillväxt, ingen direkt lönsamhet): Lasluz och Smartbuddy

Givet ovan kategorisering har styrelsen valt att fokusera gruppens tid och resurser på kategorierna Potential Big Winners samt Profit Centers. Lasluz och Smartbuddy kommer därför att avvecklas omgående. Avvecklingen av dessa två dotterbolag medför enbart försumbar negativ inverkan på gruppens omsättning, men en positiv inverkan om ca. 600-800 TSEK på gruppens resultat på årsbasis.

Givet de specifika svårigheter som pandemin medfört för bröllopsindustrin kommer styrelsen fortsatt att utvärdera strategiska alternativ för Marry där plattformen kan komma att bäst utvecklas tillsammans med annat bolag inom koncernen alternativt tillsammans med annan extern strategisk partner, vilket skulle möjliggöra att Marry kan vidaretuvecklas på ett mer resurseffektivt vis tills dess att bröllopsindustin återhämtat sig till fullo från pandemins effekter i Vietnam.

Inom kategorin Profit Centers återfinner vi IT-utvecklingsaffären Standing Teams samt ingenjörsutbildningsbolaget Nordic Coder. Styrelsen ser god potential att uppnå tvåsiffrig EBIT-marginal i båda dessa affärer. Emellertid lämpar sig inget av dessa bolag för den snabba tillväxt som går att återfinna inom mer renodlat digitala affärsmodeller som t.ex. EveHR eller Carmudi. För att ge dessa bolag en möjlighet att fokusera på just lönsamhet och kassaflöde förväntar sig inte styrelsen någon betydande tillväxt från dessa affärsområden i närtid. Istället kommer kassaflödet från Profit Centers att optimeras för att finansiera delar av den övriga gruppens tillväxt, framförallt inom segmentet Potential Big Winners.

"Jag är mycket positiv till vad vi kommit fram till i termer av renoldingen av portföljen. Det är alltid tuffa beslut att välja bort något, men till syvene och sist ser jag att ju mer vi fokuserar på några av våra bästa bolag, desto mer aktieägarvärde ackumuleras i gruppen. De förändringar vi beslutat om idag kommer möjliggöra för oss och ledningsgruppen att på ett handfast sätt fokusera på den handfull bolag som kan bli riktigt stora. " sa Christopher Beselin, Styrelseordförande för Fram^.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2021 kl. 08:00 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: [email protected]

Niklas Berglund, CFO & ansvarig för investerarrelationer

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: [email protected]

Certified Adviser

SKMG, +46 11 32 30 732, [email protected]

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Digital Brands samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted