Fosielund Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fosielund Holding AB ("Fosielund Holding") lämnade den 13 januari ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Hövdings aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggörs idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Fosielund Holdings webbplats www.fosielundholding.se och på Nordic Issuing AB:s webbplats www.nordic-issuing.se. Anmälningssedel kommer även att distribueras till aktieägare i Hövding vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 17 januari 2022. Erbjudandehandlingen kan även skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Fosielund Holding och som uppger sin postadress.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 17 januari 2022 och avslutas den 8 februari 2022.

Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas under acceptfristen i takt med att aktieägare accepterar Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Eklund, 040-6701100, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 klockan 08.00.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Fosielund Holding avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fosielund Holding AB förlänger acceptfristen i tidigare offentliggjort budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) till den 15 februari 2022

Fosielund Holding AB ("Fosielund Holding") lämnade den 13 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Fosielund Holding meddelar idag att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till den 15 februari 2022.


Fosielund Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och meddelar avsikt att fullfölja sin budplikt

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och utlöser därmed budplikt. Fosielund Holding AB avser att fullfölja sin budplikt och att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding Sverige AB (publ).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted