Fosielund Holding AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Hövding Sverige AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fosielund Holding AB ("Fosielund Holding") lämnade den 13 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 15 februari 2022. Efter utgången av acceptperioden innehar Fosielund Holding, tillsammans med närstående, cirka 65 procent av aktierna och rösterna i Hövding.

När Erbjudandet lämnades innehade Fosielund Holding, tillsammans med närstående, totalt 8 319 031 aktier i Hövding, motsvarande cirka 30 procent av antalet aktier och röster i Hövding. Efter Erbjudandets offentliggörande har Fosielund Holding förvärvat ytterligare totalt 249 714 aktier i ett antal olika transaktioner på Nasdaq First North Growth market, motsvarande cirka 1 procent av antalet aktier och röster i Hövding.

Fram till och med den 15 februari 2022 hade 9 452 996 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 34 procent av antalet aktier och röster i Hövding. Fosielund Holding, tillsammans med närstående, innehar därmed totalt 18 021 741 aktier i Hövding, motsvarande cirka 65 procent av aktierna och rösterna. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet har genomförts under acceptfristen i takt med att aktieägare accepterat Erbjudandet. För de aktieägare som ännu inte har fått utbetalning av vederlag kommer utbetalning att påbörjas den 16 februari 2022.

Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare till Fosielund Holding i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Eklund, 040-6701100, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 klockan 13:15.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Fosielund Holding avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fosielund Holding AB förlänger acceptfristen i tidigare offentliggjort budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) till den 15 februari 2022

Fosielund Holding AB ("Fosielund Holding") lämnade den 13 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Fosielund Holding meddelar idag att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till den 15 februari 2022.


Fosielund Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och meddelar avsikt att fullfölja sin budplikt

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och utlöser därmed budplikt. Fosielund Holding AB avser att fullfölja sin budplikt och att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding Sverige AB (publ).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted